Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling eenmalige uitkering bij vestiging opvangcentrum

Geldend van 31-07-1994 t/m heden

Regeling van 22 juli 1994/nr. DVMA/OA-9411086 houdende regels hoogte eenmalige uitkering bij vestiging van een opvangcentrum

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Faciliteitenbesluit opvangcentra;

Besluit:

Artikel 1

De uitkering, bedoeld in artikel 6 van het Faciliteitenbesluit opvangcentra is het produkt van f 1000 en het aantal jaren dat een opvangcentrum naar verwachting in de gemeente zal worden gevestigd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1994.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering bij vestiging opvangcentrum.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. M. M. Ritzen