Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 81

  • 1. Het college van burgemeester en wethouders verwijdert op schriftelijk verzoek van de adoptiefouders van een minderjarige jonger dan 16 jaar, of op schriftelijk verzoek van een adoptiefkind van 16 jaar of ouder, binnen vier weken kosteloos van de persoonslijst van het adoptiefkind, de vóór de adoptie geldende algemene gegevens voor zover het betreft:

   • a. gegevens over de naam;

   • b. gegevens over één of beide ouders;

   • c. gegevens over de bij de adoptie verloren nationaliteit;

   • d. gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

  • 2. Het college van burgemeester en wethouders verwijdert op schriftelijk verzoek van de ouder met wie door een uitspraak van adoptie de familierechtelijke betrekkingen tot een kind zijn verbroken, binnen vier weken kosteloos van de persoonslijst van die ouder de gegevens over dat kind.

  • 3. Het college van burgemeester en wethouders verwijdert op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene binnen vier weken kosteloos van de persoonslijst van de ingeschrevene de algemene gegevens die zijn gewijzigd in verband met een rechterlijke last tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte of een verzoek als bedoeld in artikel 80, tweede lid, voor zover deze gegevens golden vóór de wijziging en het betreft:

   • a. gegevens over de naam;

   • b. gegevens over het geslacht;

   • c. gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

  • 4. Artikel 79, vierde lid, is van toepassing op een verzoek als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid. Op een verzoek als bedoeld in het derde lid is bovendien artikel 79, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.

  • 5. Het college van burgemeester en wethouders doet van de verwijdering terstond schriftelijk mededeling aan de verzoeker.