Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Geldend op 04-03-2012

[Regeling vervalt per 06-01-2014]


 • Artikel 1

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • Onze minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, over één persoon in een basisadministratie;

  • authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek wordt aangemerkt;

  • inschrijving: de opneming van een persoonslijst in een basisadministratie;

  • ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in een basisadministratie is opgenomen;

  • ingezetene: de ingeschrevene op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van zijn vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

  • gemeente van inschrijving: de gemeente waarbij een persoonslijst is opgenomen in de basisadministratie;

  • uitschrijving: de overdracht van een persoonslijst door de gemeente van inschrijving aan de volgende gemeente van inschrijving;

  • vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld;

  • de aangifte van verblijf en adres: de aangifte, bedoeld in artikel 65;

  • de aangifte van adreswijziging: de aangifte, bedoeld in artikel 66;

  • de aangifte van vertrek: de aangifte, bedoeld in artikel 68;

  • woonadres:

   • a. het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

   • b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten;

  • briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken;

  • adres: het woonadres, dan wel bij het ontbreken hiervan of bij toepassing van artikel 67, het briefadres;

  • burgerservicenummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

  • afnemer: een bestuursorgaan;

  • binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie;

  • buitengemeentelijke afnemer: elke andere afnemer dan een binnengemeentelijke afnemer;

  • derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene;

  • openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.