Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, enz. (in verband met de Kaderwet bestuur in verandering)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2008.]

Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Besluit van 2 mei 1994, houdende aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Kaderwet bestuur in verandering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 november 1994, nr. VBO 93/3/U3, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet milieubeheer en de Wet personenvervoer;

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 1994, No. W04.93.0744;

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 27 april 1994, nr. VB093/3/5, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Wet op de ruimtelijke ordening

artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 2. Wet Milieubeheer

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IXX

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XX

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXII

  • 2 Indien het voornemen tot het geven van een beschikking met betrekking tot een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer door burgemeester en wethouders is bekendgemaakt vóór het tijdstip waarop ingevolge artikel 8.2a, eerste lid, onder a, van die wet de bevoegdheid om te beslissen op een aanvraag om een zodanige vergunning overgaat naar het dagelijks bestuur van een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de Kaderwet bestuur in verandering, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van die beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beslissing onherroepelijk is geworden.

Hoofdstuk 3. Wet personenvervoer

Artikel XXIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel XXIV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 mei 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Uitgegeven de veertiende juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto