Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wegenverkeerswet 1994

Geldend op 04-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4l

  • 1. De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat die met raad terzijde.

  • 2. Goedkeuring door de raad van toezicht behoeven in ieder geval de besluiten van de directie betreffende:

   • a. de reglementen, bedoeld in de artikelen 4n, 4o en 4r;

   • b. vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 4b, eerste lid, onderdeel n, de tarieven die voortvloeien uit artikel 4b, tweede lid, onderdeel a, alsmede van de wijze van betaling van deze tarieven;

   • c. investeringen die een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;

   • d. de financiële begroting;

   • e. het jaarverslag en de jaarrekening;

   • f. het aangaan of garanderen van geldleningen die een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;

   • g. wijzigingen in de rechtspositie van het personeel;

   • h. de bij of krachtens deze wet aan Onze Minister uit te brengen rapportages;

   • i. het financiële meerjarenbeleidsplan;

   • j. uitbreiding van de keuringscapaciteit als bedoeld in artikel 78, tweede lid;

   • k. het oprichten of mede-oprichten van dan wel het deelnemen in rechtspersonen of vennootschappen;

   • l. het sluiten van overeenkomsten van zwaarwegend belang.

  • 3. Het aangaan of garanderen van geldleningen die een door Onze Minister vast te stellen bedrag te boven gaan, de in het tweede lid, onderdelen b, d, i, j, k en l genoemde besluiten, het in artikel 4n bedoelde reglement, alsmede het in artikel 4o bedoelde reglement voor zover het betreft de bezoldiging van de directie van de Dienst Wegverkeer, behoeven bovendien de goedkeuring van Onze Minister. Bij de goedkeuring van het hier in artikel 4o bedoelde reglement zal Onze Minister als richtsnoer de bezoldigingsniveaus van functies van vergelijkbare zwaarte bij de ministeries hanteren.

  • 4. De raad van toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien niet ten minste vier leden ter vergadering aanwezig zijn.

  • 5. De raad van toezicht stelt bij reglement zijn werkwijze vast. Het reglement behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

  • 6. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar.