Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling model meldingsformulier geweldgebruik[Regeling vervallen per 02-01-2005.]

Geldend van 27-05-1994 t/m 01-01-2005

Vaststelling model meldingsformulier geweldgebruik

Artikel 1 [Vervallen per 02-01-2005]

Indien een rapport wordt opgemaakt ingevolge artikel 17, derde lid, van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar, wordt gebruik gemaakt van het model in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 [Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad met uitzondering van de bijlage, die op het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage wordt gelegd.

's-Gravenhage, 20 april 1994

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse zaken,

E. van Thijn