Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit VWS-commissie bezwaarschriften personeel Awb

Geldend van 17-12-2011 t/m heden

Besluit WVC-commissie bezwaarschriften personeel Awb

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Besluit:

Begripsomschrijving

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. bezwaar:

een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

c. de commisie:

een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

Er is een commissie die desgevraagd adviseert ten behoeve van de beslissing op bezwaar tegen een besluit of een daarmee gelijk gestelde handeling, door de minister genomen ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a: een voorzitter, tevens lid;

  • b: plaatsvervangend voorzitters, tevens leden;

  • c: leden, te benoemen uit de kring van personen van wie uit hoofde van hun kennis van het ambtenarenrecht of anderszins een bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie kan worden verwacht;

  • d: leden, te benoemen op voordracht van het Departementaal Georganiseerd Overleg, die voldoen aan de eisen in het door de Secretaris-Generaal vastgestelde functieprofiel, te weten academisch niveau, niet actief (meer) in de kring van de vakorganisaties, kennis van het ambtenarenrecht, praktijkervaring, bij voorkeur een vrouw.

 • 2 De minister benoemt de leden.

 • 3 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters bezitten de hoedanigheid van meester in de rechten en zijn bekend met de praktijk van het ambtenarenrecht. De minister kan van de eerstgenoemde eis afwijken, indien opleiding en ervaring van de betrokkene hieraan gelijkwaardig zijn te achten.

 • 4 De in dit artikel bedoelde benoemingen gelden voor vier jaren. Herbenoeming is mogelijk.

Werkwijze van de commissie

Artikel 4

Het secretariaat van de commissie bestaat uit medewerkers van het Expertise Centrum arbeidsjuridisch van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 5

 • 1 De commissie behandelt een bezwaar in de volgende samenstelling: de voorzitter of een van zijn plaatsvervangers en twee leden.

 • 2 Indien een van de leden, bedoeld in het artikel 3, eerste lid, door onvoorziene omstandigheden ter zitting van de commissie afwezig is, kan dit lid worden vervangen door de secretaris van de commissie. Indien de afwezige de voorzitter is treedt een van de leden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, als voorzitter op.

 • 3 Een bezwaar kan, indien naar het oordeel van de commissie daartoe aanleiding bestaat, in afwijking van het eerste lid, behandeld worden door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 6

 • 1 De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de minister.

 • 2 In het reglement worden in ieder geval geregeld:

  • a. de wijze van oproepen van partijen;

  • b. de termijnen die daarvoor gelden;

  • c. de inzage van de stukken, op de zaak betrekking hebbend;

  • d. het verzoeken om nadere schriftelijke inlichtingen aan partijen;

  • e. de werkwijze op de zittingen van de commissie en het horen van partijen en deskundigen;

  • f. de termijnen waarbinnen wordt geadviseerd.

Vergoedingen

Artikel 7

De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de leden ontvangen een vacatiegeld, een vergoeding per aan de minister uitgebracht advies, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de gebruikelijke regelen voor dienstreizen.

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Het Besluit Tijdelijke regeling personeelsbezwaren Awb, CDPM U 931306, van 24 januari 1994 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Bezwaarschriften, die zijn ingediend op grond van de Tijdelijke regeling personeelsbezwaren Awb, waarop op 1 april 1994 nog niet is beslist worden voor advies aan de commissie voorgelegd.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 april 1994 en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit VWS-commissie bezwaarschriften personeel Awb.

Artikel 12

Dit besluit zal in afschrift worden gezonden aan de Centrale Raad van Beroep, de arrondissementsrechtbanken en de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

voornoemd,

H. d'Ancona