Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit Politiewet 1993[Regeling vervallen per 04-05-2007.]

Geldend van 01-04-1994 t/m 03-05-2007

Besluit van 7 april 1994, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht nr. 426962/94/6, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs en Wetenschappen, van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de Spoorwegwet, het Wetboek van Strafrecht, de Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken, de Wet van 15 april 1891, Stb. 91, houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor Scheepsvaart openstaan, de Faillissementswet, de Telegraaf- en Telefoonwet, de Arbeidswet 1919, de Wet op het voortgezet onderwijs, het Wetboek van Strafvordering, de Ambtenarenwet, de Wegenverkeerswet, de Rijtijdenwet 1936, de Vogelwet 1936, de Inkwartieringswet, de Jachtwet, de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, de Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren, de Luchtvaartwet, de Visserijwet 1963, de Wet gevaarlijke stoffen, de Wet installaties Noordzee, de Vreemdelingenwet, de Wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet wapens en munitie, de Wet personenvervoer, de Wet Autovervoer Goederen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet politieregisters, de Politiewet 1993 en de Invoeringswet Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nr. W03.94.0129);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 31 maart 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 432357/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Spoorwegwet [Vervallen per 04-05-2007]

art 1.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 2. Wetboek van Strafrecht [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 2.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 3. Wet van 28 februari 1891, Stb. 69, tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijks waterstaatswerken [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 3.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.IV [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.V [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.VI [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.VII [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.VIII [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 4. Scheepvaartverkeerswet [Vervallen per 04-05-2007]

art 4.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 5. Faillissementswet [Vervallen per 04-05-2007]

art 5.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 6. Telegraaf- en telefoonwet [Vervallen per 04-05-2007]

art 6.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 7. Arbeidswet 1919 [Vervallen per 04-05-2007]

art 7.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 8. Wet op het voortgezet onderwijs [Vervallen per 04-05-2007]

art 8.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 9. Wetboek van strafvordering [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 9.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 10. Ambtenarenwet [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 10.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.IV [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.V [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.VI [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 11. Militaire ambtenarenwet 1931 [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 11.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 12. Wegenverkeerswet [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 12.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.IV [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.V [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 13. Rijtijdenwet 1936 [Vervallen per 04-05-2007]

art 13.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 14. Vogelwet 1936 [Vervallen per 04-05-2007]

art 14.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 15. Inkwartieringswet [Vervallen per 04-05-2007]

art 15.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 16. Jachtwet [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 16.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 16.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 16.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 17. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 17.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 17.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 18. Wet op de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren [Vervallen per 04-05-2007]

art 18.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 19. Luchtvaartwet [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 19.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 19.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 20. Visserijwet 1963 [Vervallen per 04-05-2007]

art 20.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 21. Wet gevaarlijke stoffen [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 21.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 21.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 22. Wet installaties Noordzee [Vervallen per 04-05-2007]

art 22.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 23. Vreemdelingenwet [Vervallen per 04-05-2007]

art 23.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 24. Wet van 15 juni 1972, Stb. 449, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel [Vervallen per 04-05-2007]

art 24.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 25. Arbeidsomstandighedenwet [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 25.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 25.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 26. Wet wapens en munitie [Vervallen per 04-05-2007]

art 26.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 27. Wet personenvervoer [Vervallen per 04-05-2007]

art 27.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 28. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 28.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 28.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 29. Wet politieregisters [Vervallen per 04-05-2007]

art 29.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 30. Politiewet 1993 [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 30.I [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 30.II [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 30.III [Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 31. Slotbepalingen [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel I [Vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Tot het tijdstip dat de bij of krachtens de artikelen 5 en 50 van de Politiewet 1993 gegeven regels voor de vrijwillige ambtenaren van politie zijn vastgesteld en in werking zijn getreden, geldt voor de vrijwillig ambtenaar van politie de Rechtstoestandsregeling reserve-politie, met dien verstande dat:

    • a. onder "bevoegd gezag" wordt verstaan de beheerder van een politiekorps;

    • b. voor "reserve-Rijkspolitie" of "reserve-gemeentepolitie" of "vrijwilligers" wordt gelezen: vrijwillige ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;

    • c. voor "het Korps Rijkspolitie", "de rijkspolitie", of "de gemeentepolitie" wordt gelezen: de politie;

    • d. voor "de Minister van Justitie" dan wel "de Minister van Binnenlandse Zaken" wordt gelezen: Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken gezamenlijk.

  • 2 De vrijwillig ambtenaar van politie, bedoeld in het eerste lid, is de ambtenaar van politie die op het tijdstip waarop de Politiewet 1993 in werking treedt op grond van afdeling 1, hoofdstuk 2, artikel 1, tweede lid, van de Invoeringswet Politiewet 1993 van rechtswege is overgegaan naar de politieregio of het Korps landelijke politiediensten om als vrijwillig ambtenaar van politie te gaan functioneren.

Artikel II [Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Politiewet 1993.

Artikel III [Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Politiewet 1993 en Afdeling 2 van de Invoeringswet Politiewet 1993 in werking treden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 april 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de veertiende april 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin