Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

EER-Uitvoeringsbesluit

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Besluit van 24 december 1993, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst tussen de EEG, de EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Uitvoeringsbesluit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 november 1992, nr. 265396/92/6, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en hun Lid-Staten enerzijds en de staten die partij zijn bij de Europese Vrijhandelsassociatie met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132 en Trb. 1993, 69);

Gezien de adviezen van de Onderwijsraad (advies van 27 november 1992, nr. OR 92000259/Alg); de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne; het Produktschap Landbouwzaaizaden (advies van 3 november 1992); de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (advies van 21 oktober 1992, nr. 588/1/1); de Nederlandse Vereniging voor zaaizaad en plantgoed (advies van 23 oktober 1992); het Produktschap voor Veevoeder, het Landbouwschap Dibevo; Fagrovet; Fidin; Nefato; Nehoma; de Adviescommissie Warenwet (advies van 9 september 1992, nummer 14 611/035), de Geneesmiddelencommissie (advies van 8 oktober 1992, nr. Geco 4711 AvG), wat betreft de daarvoor in aanmerking komende onderdelen van dit besluit;

De Raad van State gehoord (advies van 19 januari 1993, nr. W03.92.0585);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 23 december 1993, nr. 418432/93/6, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Justitie

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering artikel 2, achtste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WBO.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Onderwijskundig besluit ISOVSO.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit studiefinanciering.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond WVO.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Besluit uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie stroomaggregaten.]

Artikel X

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie motorcompressoren.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie sloophamers.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie grondverzetmachines.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie torenkranen.]

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Artikel XVI

[Red: Wijzigt het Besluit geluidproduktie gazonmaaimachines.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt het Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt het Wegenverkeersreglement.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening no. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt het Binnenschepenbesluit.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt het Besluit personenvervoer.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt het Besluit radio-elektrische inrichtingen.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt het Besluit certificaatloodsen.]

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt het Besluit goederenvervoer over de weg.]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt het Besluit vervoer binnenvaart.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Economische Zaken

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt het Octrooigemachtigden-reglement.]

Artikel XXVII

[Red: Wijzigt het Besluit EEG-tapmaatflessen.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt het Eenhedenbesluit 1981.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt het Algemeen EEG-IJkbesluit.]

Artikel XXX

[Red: Wijzigt het EEG-IJkbesluit niet-automatische weegwerktuigen.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Artikel XXXI

[Red: Wijzigt het Besluit Categorieën teeltmateriaal.]

Artikel XXXII

[Red: Wijzigt het Besluit bindende rassenlijsten landbouwgewassen.]

Artikel XXXIII

[Red: Wijzigt het Eisen- en controlebesluit vergunningen diergeneesmiddelen.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XXXIV

[Red: Wijzigt het Stoombesluit.]

Artikel XXXV

[Red: Wijzigt het Inkomensbesluit Toeslagenwet.]

Artikel XXXVI

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

Artikel XXXVII

[Red: Wijzigt het Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend kan zijn.]

Artikel XXXVIII

[Red: Wijzigt het Besluit gemotoriseerde transportwerktuigen.]

Artikel XXXIX

[Red: Wijzigt het Besluit kantel- en valbeveiligingen bouwmachines.]

Artikel XL

[Red: Wijzigt het Besluit drukvaten van eenvoudige vorm.]

Artikel XLI

[Red: Wijzigt het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Artikel XLII

[Red: Wijzigt het Besluit op vaste melkprodukten (Warenwet).]

Artikel XLIII

[Red: Wijzigt het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering.]

Artikel XLIV

[Red: Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

Artikel XLV

[Red: Wijzigt het Melkbesluit (Warenwet) 1974.]

Artikel XLVI

[Red: Wijzigt het Suiker- en stroopbesluit (Warenwet) 1977.]

Artikel XLVII

[Red: Wijzigt het Besluit registratie geneesmiddelen.]

Artikel XLVIII

[Red: Wijzigt het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten.]

Artikel XLIX

[Red: Wijzigt het Honingbesluit (Warenwet).]

Artikel L

[Red: Wijzigt het Cosmeticabesluit (Warenwet) 1979.]

Artikel LI

[Red: Wijzigt het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet).]

Artikel LII

[Red: Wijzigt het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet).]

Artikel LIII

[Red: Wijzigt het Algemeen Aanduidingenbesluit (Warenwet).]

Artikel LIV

[Red: Wijzigt het Kaasbesluit (Warenwet) 1981.]

Artikel LV

[Red: Wijzigt het Natuurlijk mineraal- en bronwaterbesluit (Warenwet).]

Artikel LVI

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking van de toegang tot particuliere ziektekostenverzekeringen.]

Artikel LVII

[Red: Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.]

Artikel LVIII

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet.]

Artikel LIX

[Red: Wijzigt het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet).]

Artikel LX

[Red: Wijzigt het Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet.]

Artikel LXI

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Speelgoed.]

Artikel LXII

[Red: Wijzigt het Besluit nominale premieheffing bijzondere ziektekostenverzekering.]

Artikel LXIII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen.]

Artikel LXIV

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Aroma’s.]

Artikel LXV

[Red: Wijzigt het Besluit gastoestellen.]

Artikel LXVI

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven.]

Artikel LXVII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding.]

Artikel LXVIII

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit machines.]

Artikel LXIX

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten.]

Artikel LXX

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel LXXI

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijstip worden vastgesteld waarop artikel XIX, onderdeel A, artikel XLI, onderdeel A, onder 2, en artikel LII, onderdeel A, in werking treedt.

Artikel LXXII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening no. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen en het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo, 24 december 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i.,

W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

W. Kok

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

W. Kok

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,

W. Kok

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de eenendertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin