Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Commissie ‘Evaluatie Onderzoekparagraaf Hoofdlijnenaccoord’[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 13-01-1994 t/m 30-12-2004

Instelling Commissie ‘Evaluatie Onderzoekparagraaf Hoofdlijnenaccoord’

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende dat:

Besluit:

Begripsomschrijvingen [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de staatssecretaris:

de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen

de commissie:

de commissie zoals bedoeld in artikel 2.

Instelling [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

Ingesteld wordt een tijdelijke adviescommissie ‘Evaluatie onderzoekparagraaf hoofdlijnenaccoord’.

Taak [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak aan de staatssecretaris advies uit te brengen over de volgende vragen:

 • 1. Zijn de in artikel 2.b. van het hoofdlijnenaccoord vastgelegde afspraken met de universiteiten nagekomen?

 • 2. Welke praktische belemmeringen zijn er gebleken?

 • 3. Welke opvattingen heeft de commissie ten aanzien van de optimale verhouding tussen NWO en de universiteiten, mede in het licht van mogelijk volgende stappen met betrekking tot overheveling van onderzoekmiddelen van de universiteiten naar NWO?

 • 4. Welke aanbevelingen heeft de commissie ten aanzien van de uitvoering van deze opvattingen?

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie zal binnen vier maanden na de installatiedatum advies aan de staatssecretaris uitbrengen.

Samenstelling [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Tot de leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. dr. ir. H. H. van den Kroonenberg, tevens voorzitter

  • prof. dr. L. Leertouwer

  • prof. dr. R. J. in 't Veld.

 • 2 De commissie voorziet zelf in zijn secretariaat.

Werkwijze [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan ten behoeve van haar advisering deskundigen raadplegen, waaronder – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan bij de uitvoering van haar werkzaamheden een beroep doen op de diensten van personen die geen lid zijn van de commissie, wanneer dat naar het oordeel van de commissie dienstig is.

Financiële aspecten [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De kosten van de commissie komen voor rekening van de staatssecretaris, overeenkomstig een door de staatssecretaris goedgekeurde begroting.

Openbaarmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10 [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) is van toepassing.

Inwerkingtreding, opheffing, bekendmaking [Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 11 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het onderdeel Mededelingen OenW van het Gele katern, de losse bijlage, van het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg Mededelingen OenW, waarin dat besluit is gebekendgemaakt.

 • 3 Dit besluit vervalt drie maanden na de datum waarop het advies is uitgebracht.

 • 4 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

  • de leden van de commissie

  • de Algemene Rekenkamer

  • de colleges van bestuur van de universiteiten

  • het algemeen bestuur van NWO

  • de VSNU

  • de KNAW

De

staatssecretaris

van onderwijs en wetenschappen,

mr. M. J. Cohen