Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen)[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het stelsel van stichtings- en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs te wijzigen teneinde een evenwichtiger verdeling van middelen in een goed gespreid basisonderwijs te bereiken en de beheersbaarheid van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel V [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel VI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel VIII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel IX

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XI [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIV [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XV [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVI [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVIII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIX [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XX [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XXI [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XXII [Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XXIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXIV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XXV

  • 1 Behoudens het gestelde in het tweede en derde lid treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 1994 of, indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1993, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad.

  • 3 Indien artikel I, onderdeel I, artikel I, onderdeel WW, en artikel II, onderdeel ZZ, van de wet van 12 mei 1993 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van de Overgangswet ISOVSO, in verband met deregulering, autonomievergroting en vermindering van beleidslasten en van de Wet algemene regels herindeling in verband met technische aanpassingen, later in werking treden dan deze wet, treden artikel IV, vierde lid, onderscheidenlijk artikel I, onderdeel YY, en artikel III, onderdeel G, onmiddellijk na die onderdelen van die wet in werking.

Artikel XXVI

De tekst van de Wet op het primair onderwijs wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 15 december 1993

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin