Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij

Geldend van 23-12-1993 t/m heden

Wet van 2 december 1993, tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van de instantloterij

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op de kansspelen een regeling te treffen voor het organiseren van een instantloterij;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

Binnen twee jaren nadat deze wet in werking is getreden zenden Onze Ministers van Justitie, van Welzijn, Volksgezondhei en Cultuur en van Financiƫn een rapport aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de werking van deze wet en de op basis daarvan verleende vergunning.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de eenentwintigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin