Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de [...] van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Geldend van 21-08-1996 t/m heden

Besluit van 30 september 1993, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere regelingen voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van 17 mei 1993, nr. AW93/U418, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Pensioenen en Sociale Zekerheid, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid, en 134, eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929, artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, de artikelen A 4, B 13 en C 7 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, artikelen R 2, eerste lid en R 4, eerste lid, van de Algemene militaire pensioenwet, de artikelen 23 en 24 van de Wet van 15 juni 1972, tot gemeentelijke herindeling van Noordwest-Overijssel (Stb. 1972, 449) en artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;

De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1993, nr. WO.4.93.0305);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 september 1993, nr. AW93/U664, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

  • 2 Voor de gewezen werknemer, bedoeld in artikel II, onderdeel B, van wie het invaliditeitspensioen wordt berekend met inachtneming van een middelsom van berekeningsgrondslagen die geldt voor een diensttijd die eindigt voor 1 januari 1986, wordt de middelsom, vermeld in artikel 33b, eerste lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, verhoogd met 10%.

Artikel V

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI

De artikelen van de in dit besluit gewijzigde regelingen en besluiten, zoals deze luidden op 31 juli 1993 blijven van toepassing op de ambtenaar of militair in de zin van die regelingen en besluiten voor zover die ambtenaar of militair verkeert in een overeenkomstige situatie, als de situaties omschreven in Hoofdstuk III van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, met dien verstande dat :

Artikel XVII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 30 september 1993

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

Uitgegeven de zestiende november 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin