Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling Extractiemiddelen

Geldend van 14-09-2016 t/m heden

Warenwetregeling Extractiemiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de richtlijn nr. 88/344/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1988, betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de produktie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (PbEG L 157)1Laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn nr. 92/115/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 (PbEG L409).;

Gelet op artikel 15, eerste lid, jo. artikel 8, onder a en c, van de Warenwet (Stb. 1988, 360) en artikel 6 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. oplosmiddel:

elke stof die een eetwaar of enig ingrediënt daarvan, met inbegrip van een eventueel in of op die eetwaar aanwezige contaminant, op kan lossen;

b. extractiemiddel:

een oplosmiddel dat bij de bereiding van grondstoffen, eet- of drinkwaren, componenten of ingrediënten daarvan wordt gebruikt voor extracties.

Artikel 2

 • 1 Bij de bereiding van eet- en drinkwaren worden uitsluitend de volgende oplosmiddelen als extractiemiddel gebruikt:

  • a. water, waaraan ter regeling van de aciditeit of de alkaliciteit stoffen mogen zijn toegevoegd;

  • b. voedingsstoffen;

  • c. de in de bijlage genoemde extractiemiddelen onder de daarbij opgenomen voorwaarden;

 • 2 Bij de bereiding van eet- of drinkwaren gebruikte extractiemiddelen worden na dat gebruik uit de waar verwijderd, zodat in de waar uitsluitend onbedoelde, doch technisch onvermijdelijke residuen of derivaten daarvan achter blijven.

Artikel 3

Extractiemiddelen bevatten per kg niet meer dan 1 mg arseen of 1 mg lood.

Artikel 4

 • 1 Bij het verhandelen van de in artikel 2, eerste lid, onder c en d, bedoelde extractiemiddelen, worden op de verpakking, de recipiënt of het etiket duidelijk leesbaar en onuitwisbaar de volgende aanduidingen, onderscheidenlijk vermeldingen gebezigd:

  • a. de desbetreffende aanduiding, bedoeld in de bijlage;

  • b. een duidelijke vermelding dat de kwaliteit van het oplosmiddel het gebruik ervan als extractiemiddel in eet- of drinkwaren toelaat;

  • c. een vermelding betreffende de produktiepartij;

  • d. gegevens omtrent de producent, verpakker of een op het grondgebied van de Europese Gemeenschappen gevestigde verkoper;

  • e. de nettohoeveelheid, uitgedrukt in volume-eenheden; alsmede

  • f. indien nodig, een aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mogen de onder c tot en met f bedoelde vermeldingen worden gebezigd in de bij de partij behorende handelsdocumenten die bij het verkopen of afleveren worden overgelegd.

Artikel 4a

Het is verboden extractiemiddelen te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij deze regeling gesteld met betrekking tot het bezigen van aanduidingen en vermeldingen.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang 5 juli 1993.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Extractiemiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage Extractiemiddelen die mogen worden gebruikt bij de bereiding van grondstoffen, eet- of drinkwaren, of bestanddelen daarvan, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c

Deel I

Extractiemiddelen die met inachtneming van goede produktieprocédés voor alle doeleinden mogen worden gebruikt 1

Aanduiding

Propaan

Butaan

Ethylacetaat

Ethanol

Kooldioxyde

Aceton

Distikstofoxide

1 Een extractiemiddel is gebruikt met inachtneming van goede produktieprocédés, indien het gebruik ervan slecht leidt tot aanwezigheid van residuen of derivaten in technisch onvermijdelijke hoeveelheden die geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren.

Deel II

Extractiemiddelen waarvoor gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd

Aanduiding

Gebruiksvoorwaarden (korte beschrijving van de extractie)

Maximale restgehalten in de geëxtraheerde levensmiddelen of bestanddelen

Hexaan 1

Productie of fractionering van vetten en oliën en productie van cacaoboter

Bereiding van producten op basis van ontvette eiwitten en ontvet

Bereiding van ontvette graankiemen

1 mg/kg vet, olie of cacaoboter

10 mg/kg levensmiddel dat het product op basis van ontvet eiwit en ontvet meel bevat

30 mg/kg ontvet sojaproduct zoals dit aan de eindverbruiker verkocht wordt

5 mg/kg ontvette graankiemen

Methylacetaat

Verwijdering van cafeïne of van prikkelende en bittere stoffen uit koffie en thee

20 mg/kg koffie of thee

Ethylmethylketon 2

Produktie van suiker uit melasse

Fractionering van vetten en oliën

Verwijdering van cafeïne of van prikkelende en bittere stoffen uit koffie en thee

1 mg/kg suiker

5 mg/kg vet of olie

20 mg/kg koffie of thee

Dichloormethaan

Verwijdering van cafeïne of van prikkelende en bittere stoffen uit koffie en thee

2 mg/kg koffie of 5 mg/kg thee

methanol

geschikt voor alle gebruik

10 mg/kg

2-propanol

geschikt voor alle gebruik

10 mg/kg

Dimethylether

Bereiding van ontvette dierlijke eiwitproducten

0,009 mg/kg in het ontvette eiwitproduct

1 Onder hexaan wordt verstaan een commercieel produkt dat hoofdzakelijk bestaat uit acyclische verzadigde koolwaterstoffen met zes koolstofatomen en dat tussen 64°C en 70°C destilleert. Gecombineerd gebruik van hexaan en ethylmethylketon is verboden.

2 De aanwezigheid van n-hexaan in deze stof mag niet meer dan 50 mg/kg bedragen. Gecombineerd gebruik van ethylmethylketon en hexaan is verboden.

Deel III

Extractiemiddelen waarvoor gebruiksvoorwaarden zijn gespecificeerd

Aanduiding

Maximale restgehalten in levensmiddelen ten gevolge van het gebruik van extractiemiddelen bij de bereiding van aroma's uit natuurlijke aromatische stoffen

Diëthylether

2 mg/kg

Hexaan 1

1 mg/kg

Methylacetaat

1 mg/kg

1-Butanol

1 mg/kg

2-Butanol

1 mg/kg

Ethylmethylketon 1

1 mg/kg

Dichloormethaan

0,02 mg/kg

1-propanol

1 mg/kg

cyclohexaan

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluorethaan

0,02 mg/kg

Methanol

1,5 mg/kg

2-Propanol

1 mg/kg

1 Gecombineerd gebruik van hexaan en ethylmethylketon is verboden.