Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen[Regeling vervallen per 01-01-2003.]

Geldend van 01-06-1993 t/m 31-12-2002

Besluit van 5 april 1993, houdende vasstelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 1993, nr. MJZ20193022, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 1993, nr. W08.93 0035);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 maart 1993, nr. MJZ26393003, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2003]

Het is verboden arm- en beenbanden die kwik bevatten, te vervaardigen, in Nederland in te voeren, in handelsvoorraden voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2003]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 april 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de twintigste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin