Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Gevangenismaatregel

Geldend van 10-03-1993 t/m heden

Besluit van 23 februari 1993, tot wijziging van de regels betreffende tenuitvoerlegging van gijzeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 maart 1992, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 192564/92/6;

Overwegende dat het wenselijk is de regels betreffende de tenuitvoerlegging van gijzeling te herzien;

Gelet op artikel 592 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 131 van de Gevangenismaatregel en artikel 28, vierde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften,

Gezien het advies van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 8 januari 1992,

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. WO3.92 099),

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 12 februari 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 307264/93/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Het Gijzelingsbesluit van 26 september 1928 (Stb. 382) wordt ingetrokken.

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

De artikelen I tot en met III onder A, zijn slechts van toepassing op gijzelingen die zijn aangevangen na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de negende maart 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin