Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 01-04-1993 t/m 27-08-2004

Instelling Toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het kabinetsbeleid ten aanzien van het zorgstelsel is gericht op vergroting van de vraagregulering, als onderdeel van het kostenbeheersingsinstrumentarium,

Besluit

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

Er is een toetsingscommissie Budgettering Verzekeraars, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de verdere doorvoering van budgettering van verzekeraars teneinde tot een doelmatige beschikbaarheid van zorg, qua volume, prijs en capaciteiten, te komen. Onderdeel daarvan is welke instrumenten individuele verzekeraars ter beschikking dienen te krijgen en in welk tempo om vraagregulering zo effectief mogelijk te doen zijn.

Hierbij dienen de volgende onderdelen afzonderlijk herkenbaar te zijn:

 • 1. De randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan, – waaronder flankerend marktbeleid – alvorens budgettering van verzekeraars verder kan worden doorgevoerd;

 • 2. De vormgeving van de budgettering;

 • 3. Het tempo waarin maatregelen op het gebied van de verdere doorvoering en vormgeving van de budgettering worden genomen.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter van de commissie wordt benoemd:

  • mr. H.J.E. Bruins Slot

 • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. G.W. de Wit

  • dr. R. Gerritse

  • mw. drs. G.H. Okma (secretaris)

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

De commissie regelt zelf haar werkzaamheden. De commissie kan voorzieningen treffen ter regeling van haar secretariaat.

Artikel 5 [Vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt binnen drie maanden na de datum van deze beschikking advies uit aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden, alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit andere hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Staatssecretaris van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 7 [Vervallen per 28-08-2004]

De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie worden bij de opheffing van de commissie opgenomen in het Centraal oud archief van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 8 [Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H.J. Simons