Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling procesmanagement ‘Weer Samen Naar School’[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-01-1993 t/m 30-12-2004

Instelling procesmanagement ‘Weer Samen Naar School’

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

In deze instellingsbeschikking wordt verstaan onder:

a. het ministerie:

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;

b. de staatssecretaris:

de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen;

c. de organisaties:
 • Algemene Bond van Onderwijspersoneel

 • Protestants Christelijk Onderwijsvakorganisatie

 • Nederlands Genootschap van Leraren

 • Katholieke Onderwijs Vakorganisatie

 • Ouderraad Protestants-Christelijk Onderwijs

 • Vereniging voor Openbaar Onderwijs

 • Nederlandse Katholieke Ouderorganisatie

 • Landelijke Oudervereniging voor het Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag

 • Besturenraad Protestant Christelijk Onderwijs

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 • Vereniging Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag

 • Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen

 • Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

 • Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen;

d. WSNS:

Weer Samen Naar School;

e. het procesmanagement:

het Procesmanagement WSNS als bedoeld in artikel 2;

f. de managementgroep:

de managementgroep als bedoeld in artikel 4;

g. het managementsecretariaat:

het managementsecretariaat als bedoeld in artikel 4;

h. de ondersteuningsinstellingen:

instellingen voor onderwijsverzorging en nascholing;

i. activiteitenprogramma:

het door de staatssecretaris en de organisaties gezamenlijk jaarlijks vast te stellen document als bedoeld in artikel 8;

j. breed overleg:

het overleg als bedoeld in artikel 11, lid 2.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

Met ingang van 1 januari 1993 is er voor de periode tot 1 januari 1997 een ‘Procesmanagement WSNS’.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement heeft tot taak:

 • a. de stimulering van WSNS-activiteiten van scholen en samenwerkingsverbanden;

 • b. de coördinatie van het ondersteuningsaanbod en afstemming daarvan op de ondersteuningsbehoefte van scholen en samenwerkingsverbanden;

 • c. de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het WSNS-beleid;

 • d. de coördinatie en afstemming van de activiteiten in het kader van de stabilisatie-opdracht.

Artikel 4 [Vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement bestaat uit een managementgroep en een managementsecretariaat.

Artikel 5 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De managementgroep bestaat uit een voorzitter en drie leden die op persoonlijke titel worden benoemd door de staatssecretaris.

 • 2 De benoeming geschiedt voor 2 dagen per week.

Artikel 6 [Vervallen per 31-12-2004]

De managementgroep draagt zorg voor de inrichting van het managementsecretariaat.

Artikel 7 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De managementgroep draagt verantwoordelijkheid voor de activiteiten van het procesmanagement.

 • 2 Het managementsecretariaat voert het door de managementgroep vast te stellen beleid uit en bereidt de besluitvorming van de managementgroep voor.

 • 3 De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de managementgroep.

Artikel 8 [Vervallen per 31-12-2004]

De managementgroep ontwikkelt haar beleid binnen een jaarlijks vast te stellen activiteitenprogramma ‘Weer Samen Naar School’ waarin de hoofdlijnen van het proces voor een bepaald jaar worden vastgelegd.

Artikel 9 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het activiteitenprogramma wordt tijdens jaarlijks te beleggen conferenties door de ondertekenaars van het WSNS-akkoord vastgesteld.

 • 2 Aan deze conferenties nemen in adviserende zin tevens deel:

  • a. de ondersteuningsinstellingen;

  • b. de voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie WSNS.

 • 3 Deze conferenties worden voorbereid door het procesmanagement.

Artikel 10 [Vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden zullen er onder verantwoordelijkheid van het procesmanagement inhoudelijke conferenties gehouden worden waarin de ontwikkeling van het WSNS-proces wordt besproken.

Artikel 11 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Bij de uitvoering van het activiteitenprogramma onderhoudt het procesmanagement regelmatig contacten met de staatssecretaris en de bij het WSNS-proces betrokken organisaties.

 • 2 Er is een breed overleg waarin regelmatig overleg plaatsvindt van het procesmanagement met de ondertekenaars van het WSNS-akkoord over de voortgang van de uitvoering van het activiteitenplan op basis van door het procesmanagement opgestelde voortgangsrapportages.

 • 3 Het procesmanagement maakt afspraken over de taakuitvoering met de ondersteuningsinstellingen waarbij nader invulling gegeven wordt aan de programmeringsruimte die bij deze instellingen voor WSNS is gereserveerd.

 • 4 Het procesmanagement onderhoudt contacten met de samenwerkingsverbanden en scholen in de samenwerkingsverbanden.

Artikel 12 [Vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement en de Stuurgroep Evaluatie WSNS informeren elkaar over de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden. Daartoe vindt regelmatig overleg plaats tussen de voorzitters.

Artikel 13 [Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de start van het procesmanagement worden tussen de staatssecretaris en de voorzitter van het procesmanagement afspraken gemaakt over de locatie en huisvesting van het procesmanagement.

 • 2 De staatssecretaris draagt er zorg voor dat het procesmanagement bij de start van zijn werkzaamheden is geïnformeerd over het budgettaire kader waarbinnen het WSNS-proces moet worden uitgevoerd.

 • 3 Binnen het budgettaire kader wordt voorzien in een apart budget waarmee het procesmanagement activiteiten kan laten verrichten ter stimulering van het WSNS-proces.

Artikel 14 [Vervallen per 31-12-2004]

Het procesmanagement legt aan de staatssecretaris verantwoording af over zijn werkzaamheden.

Artikel 15 [Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

drs. J. Wallage