Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoeding exploitatiekosten scholen voor v.b.o. en (v.w.o.)/a.v.o./v.b.o. voor het kalenderjaar 1992

Geldend van 19-12-1992 t/m heden

Vergoeding exploitatiekosten scholen voor v.b.o. en (v.w.o.)/a.v.o./v.b.o. voor het kalenderjaar 1992

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel VII van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112), houdende regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs juncto artikel 79, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), zoals dat luidde op 31 juli 1992;

Besluit:

Artikel 1

De normbedragen voor de materiële vergoeding v.b.o., a.v.o./v.b.o. en v.w.o./a.v.o./v.b.o. voor het kalenderjaar 1992 worden vastgesteld op basis van de bedragen genoemd in het normenblad 1992 en verhoogd met 4, 13 procent. De resulterende bedragen worden rekenkundig afgerond op hele guldens.

Artikel 2

In afwijking van het bepaalde in het vorige artikel wordt de vergoeding van de kosten, die kunnen voortvloeien uit de wettelijk verplichte aansluiting bij een geschillencommissie Wet medezeggenschap onderwijs (WMO), verhoogd tot f 0,55 per leerling.

Artikel 3

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

namens deze,

dr. L.S.J.M. Henkens,

directeur directie voortgezet onderwijs