Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: WHW
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005682

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 10-03-2009

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Beleidsregel Nederlandse titulatuur ex artikel 7.23, derde lid WHW
 3. Besluit beperking inschrijving tandheelkunde 1994- 1995 en 1995 – 1996
 4. Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen
 5. Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen
 6. Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet
 7. Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2008)
 8. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 9. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 10. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
 11. OCW-intrekkingsregeling 2004
 12. OCW-intrekkingsregeling 2008
 13. Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs
 14. Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007
 15. Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007
 16. Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek
 17. Regeling financiën hoger onderwijs
 18. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
 19. Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs
 20. Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007
 21. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
 22. Regeling titulatuur hoger onderwijs
 23. Regeling tot vaststelling op grond van welke opleidingen van het Instituut voor Sociale Studiën (ISS) toegang tot promotie
 24. Richtlijnen financieel verslag en begroting h.b.o.
 25. Ruilen van bewijzen van toelating 2005
 26. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
 27. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)
 28. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006)
 29. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)
 30. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)
 31. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 32. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wettten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz. (decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden bij vier instellingen voor hoger onderwijs)
 34. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 35. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel aanwijzing instelling hoger onderwijs
 2. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur, artikelen: 8.1 , 8.2
 2. Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs, tekst: Tekst ; bijlage: 1
 3. Advocatenwet, artikel: 2
 4. Arbeidsgehandicaptebesluit, artikel: 4
 5. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikelen: 1.3 , 1.7 , 1.9 , 1.12
 6. Arbeidstijdenwet, artikel: 1:6
 7. Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering, artikel: 1
 8. Beleidsregels WSW 2008, artikel: 2
 9. Besluit archeologische monumentenzorg, artikel: 17
 10. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: 3
 11. Besluit beroepsvereisten advocatuur, artikel: 1a
 12. Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris, artikel: 1a
 13. Besluit beëdigde tolken en vertalers, artikel: 8
 14. Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen, artikel: 1
 15. Besluit vaste boekenprijs, artikel: 2
 16. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds), bijlage: Bijlage
 17. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit), bijlage: Bijlage
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Openbare en bijzondere academische ziekenhuizen vanaf 1985 (Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam (AMC)), bijlage: Basisselectiedocument openbare en bijzondere academische ziekenhuizen 1985–
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997, bijlage: Basisselectiedocument
 21. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidieverlening Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit China), bijlage: Bijlage
 22. Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, artikelen: 1 , 57
 23. Besluit zeevisvaartbemanning, artikel: 1
 24. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI
 25. Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning, artikel: 1
 26. Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993, artikel: 13
 27. Examenreglement commandeur 1998, artikel: 12
 28. Examenreglement hoofdbrandmeester 1993, artikelen: 10 , 10a
 29. Examenreglement veiligheidsmanager 2004, artikel: 4
 30. Experimentenwet onderwijs, artikel: 7a
 31. Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, artikelen: 1 , 3 , 16 , 19 ; paragraaf: Paragraaf 5
 32. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, tekst: Tekst
 33. Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikelen: 3 , 3a , 32 , 162f
 34. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 112
 35. Kadasterwet, artikel: 6
 36. Loodsenwet, artikelen: 29 , 30
 37. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap, artikel: 1
 38. Mandaatregeling CFI agentschap OCW, artikel: 1
 39. Notitie 'Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs', tekst: Tekst
 40. Participatiewet, artikel: 64
 41. Publicatie Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004, tekst: Tekst
 42. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs, artikelen: 17 , 96
 43. Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs, artikel: 1
 44. Regeling aanstellingseisen politie 2002, artikel: 3
 45. Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007, artikel: 1
 46. Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007, artikel: 1
 47. Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden, artikel: 1
 48. Regeling Basissubsidies, artikel: 9
 49. Regeling benoemingseisen examencommissieleden, artikelen: 11 , 14 , 16 , 17 , 19 , 19b , 20g
 50. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties kandidaat-notaris, artikel: 4
 51. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties rechterlijke beroepen, artikel: 3
 52. Regeling financiën hoger onderwijs, artikel: 1
 53. Regeling indicatiestelling no risk polis en premiekorting UWV, artikel: 3
 54. Regeling jaarverslaggeving onderwijs, artikel: 3
 55. Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs, artikel: 1
 56. Regeling nadere beroepsvereisten rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie, artikel: 1
 57. Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007, artikel: 1
 58. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 59. Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002, artikelen: 1 , 6 , 8 , 11
 60. Regeling stimuleringssubsidies, artikel: 9
 61. Regeling Stimuleringssubsidies 1, artikelen: 5 , 15
 62. Regeling Subsidies Buitenland, artikel: 4
 63. Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen, artikel: 9q
 64. Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2005–2006, artikel: 1
 65. Regeling Wfsv, artikel: 3.13
 66. Sanctieregeling Iran 2007, artikel: 2a
 67. Schepenwet, artikel: 23
 68. Subsidieregeling ESF-3, bijlage: 1
 69. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing, artikelen: 1 , 2 , 10
 70. Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel, artikel: 1
 71. Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen, artikelen: 1 , 7 ; hoofdstuk: HOOFDSTUK 2
 72. Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (OCW), tekst: Tekst
 73. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, artikel: 5
 74. Uitvoeringsbesluit WHW 2008, artikelen: 1.1 , 6.1
 75. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel: 64
 76. Uitvoeringswet grondkamers, artikel: 4
 77. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel: 23
 78. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 79. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 80. Visserijwet 1963, artikel: 48
 81. Voorlopig Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) 2003 - 2004, tekst: Tekst
 82. Vreemdelingenwet 2000, artikel: 98
 83. Wet houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar 1998–1999, artikel: 1
 84. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel: 45
 85. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel: 45
 86. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, artikel: 65
 87. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, artikel: 6
 88. Wet op de ondernemingsraden, artikel: 53
 89. Wet op de Onderwijsraad, artikel: 12
 90. Wet op de Raad van State, artikelen: 12 , 29
 91. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, artikel: 1
 92. Wet op het basisonderwijs, artikelen: 3 , 3a , 32 , 176c
 93. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, artikel: 41
 94. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikelen: 7.68 , 9.15 ; bijlage: Bijlage
 95. Wet op het LSOP en het politieonderwijs, artikel: 20
 96. Wet op het notarisambt, artikel: 6
 97. Wet op het onderwijstoezicht, artikelen: 1 , 17
 98. Wet op het voortgezet onderwijs, artikelen: 33 , 34 , 35 , 39c , 118l , 118u
 99. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, artikel: 1d
 100. Wet studiefinanciering 2000, artikelen: 1.1 , 2.11 , 2.14 , 5.7 , 9.3 , 13.14
 101. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 1.1 , 9.3 , 13.12
 102. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel: 14
 103. Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, artikel: 9b
 104. Wet werk en inkomen kunstenaars, artikel: 40
 105. Wet zeevarenden, artikel: 19
 106. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikelen: VIIA , VIIB
 107. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV2
 108. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), hoofdstuk: HOOFDSTUK I ; artikel: V
 109. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassingen in systeem van selectie voor opleidingen waarvoor een toelatingsbeperking is vastgesteld), artikel: V
 110. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 (invoering bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs), artikel: IXc
 111. Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs), artikelen: I , III , IIIb

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 07-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

22948

 

 

Aanhangig

28681

 

 

Aanhangig

32396

 

 

Aanhangig

33349

 

 

Aanhangig

33757

 

 

Aanhangig

34251

 

 

Aanhangig

34355

 

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 298

33519

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

 

Wijziging

14-06-2007
samen met
11-09-2008

Stb. 2007, 254
samen met
Stb. 2008, 387

30971
samen met
31400

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

 

Wijziging

12-05-2005
samen met
27-01-2011

Stb. 2005, 276
samen met
Stb. 2011, 95

27848
samen met
32040

 

Wijziging

28-04-2005
samen met
16-05-2007

Stb. 2005, 222
samen met
Stb. 2007, 198

29819
samen met
30941

 

Wijziging

23-12-2004
samen met
17-11-2005

Stb. 2005, 32
samen met
Stb. 2005, 697

28925
samen met
30239

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 344

28088

 

Wijziging

02-07-2003

Stb. 2003, 287

28832

 

Wijziging

06-06-2002
samen met
23-12-2004

Stb. 2002, 303
samen met
Stb. 2005, 32

28024
samen met
28925

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

 

Wijziging

06-12-2001
samen met
29-05-2006
samen met
23-12-2004

Stb. 2001, 681
samen met
Stb. 2005, 32
samen met
Stb. 2006, 288

25828
samen met
30404
samen met
28925

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 180

26339

 

Wijziging

03-04-1999
samen met
12-05-2005

Stb. 1999, 170
samen met
Stb. 2005, 276

25947
samen met
27848

 

Wijziging

27-02-1997

Stb. 1997, 117

24646

 

Wijziging

28-03-1996
samen met
12-05-2005

Stb. 1996, 227
samen met
Stb. 2005, 276

24325
samen met
27848

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1994, 942

23218

01-09-2017

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-01-2016

 

Wijziging

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44577

 

02-12-2015

Stcrt. 2015, 44577

01-11-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 349

34176

13-10-2015

Stb. 2015, 351

01-09-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

01-08-2015

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

01-07-2015

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

05-03-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

01-01-2015

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 470

33846

28-11-2014

Stb. 2014, 471

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

01-09-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

04-12-2013

Stb. 2013, 558

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 298

33519

18-07-2013

Stb. 2013, 311

01-08-2014

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

19-07-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

11-07-2014

Stb. 2014, 283

25-06-2014

t/m 01-01-2014

 

Wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 219

33840

14-05-2014

Stb. 2014, 219

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-06-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

01-01-2014

 

Wijziging

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

Wijziging

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

 

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

17-10-2013

tot 01-09-2013

 

Wijziging

14-06-2007
samen met
10-07-2013

Stb. 2007, 254
samen met
Stb. 2013, 298

30971
samen met
33519

24-09-2013

Stb. 2013, 377

01-10-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 298

33519

18-07-2013

Stb. 2013, 311

01-09-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 298

33519

18-07-2013

Stb. 2013, 311

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 142

33062

19-06-2013

Stb. 2013, 247

01-06-2013

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 290

32052

24-04-2013

Stb. 2013, 165

28-02-2013

t/m 01-09-2011 1), t/m 01-09-2012 2)

 

Wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 70

33452

28-01-2013

Stb. 2013, 70

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

 

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-11-2012

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 497

32587

04-10-2012

Stb. 2012, 503

01-10-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

01-09-2012

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 368

33145

21-08-2012

Stb. 2012, 376

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

18-06-2012

Stb. 2012, 360

33259

18-06-2012

Stb. 2012, 360

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 369

32253

08-07-2011

Stb. 2011, 369

25-07-2012

t/m 01-08-2011

 

Wijziging

05-07-2012

Stb. 2012, 340

33116

12-07-2012

Stb. 2012, 341

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

 

Wijziging

10-11-2011

Stb. 2011, 528

 

10-11-2011

Stb. 2011, 528

01-10-2011

 

Wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 95

32040

08-08-2011

Stb. 2011, 388

01-09-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 368

32618

08-07-2011

Stb. 2011, 368

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

27-07-2011

 

Wijziging

08-07-2011

Stb. 2011, 369

32253

08-07-2011

Stb. 2011, 369

17-02-2011

 

Wijziging

17-05-2010
samen met
03-02-2011

Stb. 2010, 350
samen met
Stb. 2011, 33

31959
samen met
32419

03-02-2011

Stb. 2011, 34

01-01-2011

 

Wijziging

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

Wijziging

24-06-2010

Stb. 2010, 293

32210

21-12-2010

Stb. 2010, 862

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

21-12-2010

Stb. 2010, 862

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-09-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

19-08-2010

Stb. 2010, 328

01-08-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 185

32270

01-06-2010

Stb. 2010, 211

01-07-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2009, 8

31227

14-06-2010

Stb. 2010, 225

30-04-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

01-02-2010

 

Wijziging

25-01-2010

Stb. 2010, 24

 

25-01-2010

Stb. 2010, 24

01-01-2010

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

01-10-2009

 

Wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

22-09-2009

Stb. 2009, 394

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

22-09-2009

Stb. 2009, 394

 

Wijziging

06-12-2001
samen met
18-07-2009
samen met
06-06-2002
samen met
29-05-2006

Stb. 2001, 681
samen met
Stb. 2006, 288
samen met
Stb. 2002, 302
samen met
Stb. 2009, 334

25828
samen met
31829
samen met
27920
samen met
30404

22-09-2009

Stb. 2009, 394

01-09-2009

 

Wijziging

23-04-2009

Stb. 2009, 246

31790

08-06-2009

Stb. 2009, 247

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-03-2009

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

06-02-2009

Stb. 2009, 75

01-02-2009

 

Wijziging

28-01-2009

Stb. 2009, 25

 

28-01-2009

Stb. 2009, 25

22-10-2008

t/m 01-09-2007

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 387

31400

01-10-2008

Stb. 2008, 409

01-09-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 224

31346

12-06-2008

Stb. 2008, 224

25-06-2008

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

03-06-2008

Stb. 2008, 216

01-01-2008

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

02-07-2007

Stb. 2007, 263

21-12-2007

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 530

31059

06-12-2007

Stb. 2007, 530

01-09-2007

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

02-07-2007

Stb. 2007, 263

20-07-2007

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

02-07-2007

Stb. 2007, 263

18-07-2007

t/m 01-01-2006, t/m 01-07-2006, t/m 18-08-2006, t/m 01-09-2006

 

Wijziging

14-06-2007

Stb. 2007, 254

30971

14-06-2007

Stb. 2007, 254

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

13-06-2007

 

Wijziging

16-05-2007

Stb. 2007, 198

30941

24-05-2007

Stb. 2007, 199

01-02-2007

 

Wijziging

15-01-2007

Stb. 2007, 28

 

15-01-2007

Stb. 2007, 28

01-01-2007

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 673

30552

11-12-2006

Stb. 2006, 675

01-09-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 334

30487

05-07-2006

Stb. 2006, 334

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

12-05-2005

Stb. 2005, 276

01-08-2006

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 297

29875

13-07-2006

Stb. 2006, 344

 

Wijziging

30-06-2004
samen met
17-11-2005

Stb. 2004, 344
samen met
Stb. 2005, 697

28088
samen met
30239

05-12-2005

Stb. 2005, 672

21-06-2006

 

Wijziging

02-07-2003

Stb. 2003, 287

28832

22-05-2006

Stb. 2006, 269

01-02-2006

 

Wijziging

13-01-2006

Stb. 2006, 26

 

13-01-2006

Stb. 2006, 26

01-01-2006

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

09-12-2005

Stb. 2005, 696

 

Wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 571

27659

09-12-2005

Stb. 2005, 649

t/m 01-09-2002 3)

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

09-12-2005

Stb. 2005, 696

30-12-2005

t/m 01-08-2005

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

28-12-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

09-12-2005

Stb. 2005, 696

01-09-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

12-05-2005

Stb. 2005, 276

03-08-2005

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 276

27848

16-07-2005

Stb. 2005, 396

01-05-2005

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 222

29819

28-04-2005

Stb. 2005, 222

01-04-2005

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2005, 2

29464

09-12-2004

Stb. 2005, 2

 

 

Tekstplaatsing

02-03-2005

Stb. 2005, 108

 

01-03-2005

t/m 19-06-2002 4), t/m 01-09-2002 5)

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2005, 32

28925

08-02-2005

Stb. 2005, 72

01-02-2005

 

Wijziging

10-11-2004

Stb. 2004, 626

29419

09-12-2004

Stb. 2004, 651

01-11-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 343

29412

03-08-2004

Stb. 2004, 398

01-09-2004

 

Wijziging

06-06-2002
samen met
23-12-2004

Stb. 2002, 303
samen met
Stb. 2005, 32

28024
samen met
28925

06-06-2002
samen met
11-07-2002

Stb. 2002, 303
samen met
Stcrt. 2002, 138

20-08-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 343

29412

03-08-2004

Stb. 2004, 398

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 321

29244

03-08-2004

Stb. 2004, 398

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2004

 

Wijziging

13-04-2004

Stb. 2004, 177

28817

09-07-2004

Stb. 2004, 368

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

04-02-2004

t/m 31-07-2003

 

Wijziging

10-12-2003

Stb. 2004, 21

29002

16-01-2004

Stb. 2004, 34

01-02-2004

 

Wijziging

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

Wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 500

28740

19-12-2003

Stb. 2004, 7

01-01-2004

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

26-09-2003

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 303

28024

22-09-2003
samen met
11-07-2002

Stb. 2003, 368
samen met
Stcrt. 2002, 138

t/m 12-09-2002 6)

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

22-09-2003

Stb. 2003, 368

01-08-2003

t/m 01-05-2003 7)

 

Wijziging

02-07-2003

Stb. 2003, 287

28832

02-07-2003

Stb. 2003, 287

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 188

28466

03-04-2003

Stb. 2003, 188

26-02-2003

t/m 12-09-2002 8)

 

Wijziging

30-01-2003

Stb. 2003, 70

 

30-01-2003

Stb. 2003, 70

01-02-2003

 

Wijziging

14-01-2003

Stb. 2003, 20

 

14-01-2003

Stb. 2003, 20

25-01-2003

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 216

25370

24-12-2002

Stb. 2003, 25

02-12-2002

tot 01-09-2002, t/m 01-09-2002

 

Wijziging

31-10-2002

Stcrt. 2002, 228

 

31-10-2002

Stcrt. 2002, 228

01-12-2002

t/m 19-06-2002 9), t/m 01-09-2002 10)

 

Wijziging

12-09-2002

Stb. 2002, 493

28067

05-11-2002

Stb. 2002, 559

01-09-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

23-07-2002

Stb. 2002, 432

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 303
samen met
Stb. 2002, Stcrt. 138

28024

06-06-2002

Stb. 2002, 303

30-08-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

Stb. 2002, 377

01-08-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 302

27920

Stb. 2002, 377

19-06-2002

 

Wijziging

06-06-2002

Stb. 2002, 303

28024

06-06-2002

Stb. 2002, 303

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

01-12-2001

 

Wijziging

05-11-2001

Stb. 2001, 538

 

05-11-2001

Stb. 2001, 538

01-09-2001

 

Wijziging

09-07-2001

Stcrt. 2001, 156

 

09-07-2001

Stcrt. 2001, 156

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

23-05-2001

t/m 01-09-2000

 

Wijziging

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

11-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 207

27265

20-04-2001

Stb. 2001, 208

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-01-2001

 

Wijziging

06-07-2000

Stb. 2000, 304

26692

06-07-2000

Stb. 2000, 304

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 434

24619

04-07-1996

Stb. 1996, 434

29-12-2000

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 595

27091

13-12-2000

Stb. 2000, 595

01-09-2000

 

Wijziging

06-07-2000

Stb. 2000, 304

26692

06-07-2000

Stb. 2000, 304

 

Wijziging

29-06-2000

Stb. 2000, 286

26873

29-06-2000

Stb. 2000, 286

 

Wijziging

22-06-2000

Stcrt. 2000, 129

 

22-06-2000

Stcrt. 2000, 129

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 203

26905

25-04-2000

Stb. 2000, 203

24-05-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 203

26905

25-04-2000

Stb. 2000, 203

01-01-2000

 

Wijziging

10-01-2000

Stb. 2000, 11
met Verbeterblad

 

10-01-2000

Stb. 2000, 11

 

Wijziging

08-07-1999

Stb. 1999, 329

26377

08-07-1999

Stb. 1999, 329

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 170

25947

03-04-1999

Stb. 1999, 170

01-08-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 733

25871

10-12-1998

Stb. 1998, 733

16-07-1999

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 296

26418

01-07-1999

Stb. 1999, 296

30-05-1999

 

Wijziging

26-05-1999

Stcrt. 1999, 99

 

26-05-1999

Stcrt. 1999, 99

23-04-1999

t/m 16-04-1999

 

Wijziging

19-04-1999

Stb. 1999, 180

26339

19-04-1999

Stb. 1999, 180

21-04-1999

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 170

25947

03-04-1999

Stb. 1999, 170

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-01-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 744

25926

24-12-1998

Stb. 1998, 745

01-09-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 216

25370

02-04-1998

Stb. 1998, 216

01-08-1998

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 322

25168

02-07-1997

Stb. 1997, 322

01-07-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

 

Wijziging

27-02-1997

Stb. 1997, 117

24646

27-02-1997

Stb. 1997, 117

01-06-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 216

25370

02-04-1998

Stb. 1998, 216

17-04-1998

t/m 01-09-1997

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 216

25370

02-04-1998

Stb. 1998, 216

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-10-1997

 

Wijziging

18-09-1997

Stb. 1997, 421

 

18-09-1997

Stb. 1997, 421

01-09-1997

 

Wijziging

27-02-1997

Stb. 1997, 117

24646

20-08-1997

Stb. 1997, 368

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1994, 942

23218

20-08-1997

Stb. 1997, 368

01-08-1997

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

11-07-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 284

25161

25-06-1997

Stb. 1997, 284

11-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 220

25041

15-05-1997

Stb. 1997, 220

06-06-1997

 

Wijziging

21-05-1997

Stb. 1997, 218

25225

21-05-1997

Stb. 1997, 218

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

25-04-1997

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

01-04-1997

 

Wijziging

02-03-1994
samen met
14-11-1996

Stb. 1994, 230
samen met
Stb. 1996, 562

22014
samen met
24770

02-03-1994

Stb. 1994, 230

 

Wijziging

02-03-1994
samen met
14-11-1996

Stb. 1994, 230
samen met
Stb. 1996, 562

22014
samen met
24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

19-03-1997

 

Wijziging

27-02-1997

Stb. 1997, 117

24646

27-02-1997

Stb. 1997, 117

07-03-1997

 

Wijziging

14-02-1997

Stb. 1997, 105

24149

14-02-1997

Stb. 1997, 105

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

 

Wijziging

31-10-1995

Stb. 1995, 501

23778

31-10-1995

Stb. 1995, 501

03-09-1996

t/m 01-07-1996

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 434

24619

04-07-1996

Stb. 1996, 434

01-09-1996

 

Wijziging

28-03-1996

Stb. 1996, 227

24325

28-03-1996

Stb. 1996, 227

 

Wijziging

28-03-1996

Stb. 1996, 226

24025

28-03-1996

Stb. 1996, 226

26-06-1996

t/m 01-11-1995

 

Wijziging

13-04-1995

Stb. 1995, 231

23551

14-06-1996

Stb. 1996, 315

t/m 01-11-1995

 

Wijziging

21-12-1994
samen met
13-04-1995

Stb. 1994, 942
samen met
Stb. 1995, 231

23218
samen met
23551

14-06-1996

Stb. 1996, 315

 

 

Tekstplaatsing

16-04-1996

Stb. 1996, 225

27-03-1996

t/m 01-08-1995

 

Wijziging

25-01-1996

Stb. 1996, 172

24487

25-01-1996

Stb. 1996, 172

01-03-1996

 

Wijziging

26-01-1996

Stb. 1996, 125

23944

26-01-1996

Stb. 1996, 125

01-01-1996

 

Wijziging

23-11-1995

Stb. 1995, 598

23646

04-12-1995

Stb. 1995, 600

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

31-12-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1994, 942

23218

18-12-1995

Stb. 1995, 677

01-11-1995

 

Wijziging

13-04-1995

Stb. 1995, 231

23551

14-06-1996

Stb. 1996, 315

01-09-1995

 

Wijziging

18-05-1995

Stb. 1995, 306

23703

18-05-1995

Stb. 1995, 306

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

04-05-1995

Stb. 1995, 263

24075

04-05-1995

Stb. 1995, 263

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

12-04-1995

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 184

23792

09-03-1995

Stb. 1995, 184

01-01-1995

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1994, 942

23218

21-12-1994

Stb. 1994, 942

 

Wijziging

21-12-1994

Stb. 1994, 942

23218

22-12-1994

Stb. 1994, 943

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 880

23801

15-12-1994

Stb. 1994, 880

 

Wijziging

29-09-1994

Stb. 1994, 742

23634

29-09-1994

Stb. 1994, 742

07-12-1994

 

Wijziging

02-11-1994

Stb. 1994, 803

23558

19-11-1994

Stb. 1994, 827

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

19-11-1994

Stb. 1994, 827

23-11-1994

t/m 31-07-1993, t/m 31-08-1993, t/m 01-01-1994

 

Wijziging

02-11-1994

Stb. 1994, 803

23558

02-11-1994

Stb. 1994, 803

01-09-1994

 

Wijziging

02-03-1994

Stb. 1994, 230

22014

02-03-1994

Stb. 1994, 230

31-08-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 640

23169

29-07-1994

Stb. 1994, 641

01-07-1994

 

Wijziging

11-05-1994

Stb. 1994, 423

22581

27-06-1994

Stb. 1994, 482

01-05-1994

 

Wijziging

25-03-1994

Stb. 1994, 283

23262

14-04-1994

Stb. 1994, 284

19-01-1994

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 29

22543

29-12-1993

Stb. 1994, 30

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 714

23073

15-12-1993

Stb. 1993, 714

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 628

22957

11-11-1993

Stb. 1993, 628

10-12-1993

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 628

22957

11-11-1993

Stb. 1993, 628

01-09-1993

 

Wijziging

02-07-1993

Stb. 1993, 403

22966

06-07-1993

Stb. 1993, 404

31-08-1993

 

Wijziging

02-11-1994

Stb. 1994, 803

23558

02-11-1994

Stb. 1994, 803

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

05-04-1993

Stb. 1993, 224

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

06-07-1993

Stb. 1993, 400

01-08-1993

 

Wijziging

02-07-1993

Stb. 1993, 403

22966

06-07-1993

Stb. 1993, 404

31-07-1993

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

05-04-1993

Stb. 1993, 224

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

06-07-1993

Stb. 1993, 400

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

30-07-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 405

22726

07-07-1993

Stb. 1993, 405

01-05-1993

 

Nieuwe regeling

08-10-1992

Stb. 1992, 593

21073

05-04-1993

Stb. 1993, 224

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 18.78, Artikel 18.79

 • 2)

  Heeft betrekking op Artikel 18.81, Artikel 18.82

 • 3)

  Heeft betrekking op Artikel 16.12, Artikel 16.13

 • 4)

  Heeft betrekking op Artikel 6.13

 • 5)

  Heeft betrekking op Artikel 17a.15b, Artikel 17a.16a, Artikel 17a.16b, Artikel 17a.20a

 • 6)

  Heeft betrekking op Artikel 6.3, Artikel 6.14

 • 7)

  Heeft betrekking op Artikel 17e.3

 • 8)

  Heeft betrekking op Artikel 6.13, Artikel 6.14, Artikel 17.5, Artikel 17a.5, Artikel 17a.13, Artikel 17a.14, Artikel 17a.15, Artikel 17c.1, ?

 • 9)

  Heeft betrekking op Artikel 6.3, Artikel 6.13, Artikel 6.14

 • 10)

  Heeft betrekking op Artikel 17a.9