Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten

  • 1.Indien in het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald dat er bij een universiteit centrale diensten zijn, worden door het college van bestuur, met inachtneming van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften, een of meer dienstraden ingesteld ten behoeve van het personeel dat bij die diensten werkzaam is.

  • 2.Het college van bestuur voorziet er in dat een dienstraad tijdig in de gelegenheid wordt gesteld advies aan het hoofd van de desbetreffende dienst uit te brengen en overleg te voeren over voorgenomen maatregelen met betrekking tot:

   • a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij een centrale dienst worden toegepast,

   • b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij een centrale dienst wordt uitgevoerd,

   • c. aangelegenheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden in verband met de arbeid in een centrale dienst,

   • d. de organisatie en werkwijze binnen een centrale dienst, en

   • e. de technische en economische dienstuitvoering bij een centrale dienst.

  • 3.De dienstraad is bevoegd het hoofd van de desbetreffende dienst voorstellen te doen met betrekking tot de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.

  • 4.Het hoofd van de desbetreffende dienst behoeft de voorafgaande instemming van de dienstraad voor elke maatregel die hij bevoegd is te treffen en waarover de dienstraad op grond van het tweede lid heeft geadviseerd.

  • 5.Het college van bestuur stelt, in overeenstemming met de dienstraad, een reglement vast in verband met de uitoefening van de rechten, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid. Het reglement bevat in elk geval een geschillenregeling.