Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend op 30-11-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 18.63. Tijdelijkheid Ad-programma

    • 1.Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kunnen studenten niet meer deelnemen aan een Ad-programma. Vanaf dat tijdstip zorgt het instellingsbestuur ervoor dat studenten die aan het Ad-programma binnen een opleiding deelnemen, de gelegenheid krijgen het programma te voltooien binnen een redelijke termijn, indien zij het programma zonder onderbreking blijven volgen. Artikel 6.15, eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing.

    • 2.De artikelen 5a.13 en 7.8a vervallen op een bij het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, te bepalen tijdstip dat ligt na de redelijke termijn, bedoeld in het eerste lid.

    • 3.Personen die een voor 1 september 2007 op grond van artikel 7.11, vierde lid, afgegeven verklaring betreffende een Ad-programma overleggen aan het instellingsbestuur van de instelling waar die verklaring is afgegeven, ontvangen een desbetreffend getuigschrift en een desbetreffend diplomasupplement als bedoeld in het genoemde artikel, indien Onze minister bij besluit met het Ad-programma heeft ingestemd. Tevens verleent het instellingsbestuur op grond van artikel 7.10b, eerste lid, de graad Associate degree aan degenen die met goed gevolg het examen hebben afgelegd van een Ad-programma met een studielast van ten minste 120 studiepunten.