Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Geldend van 01-10-1992 t/m heden

Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel II

In afwijking in zoverre van artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 bedraagt voor boekjaren die aanvangen vóór 1 oktober 1992 en eindigen na 30 september 1992 de verschuldigde belasting over het bedrag van de aldaar bedoelde kosten 13 percent voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan het vóór 1 oktober 1992 gelegen deel van het boekjaar en 12 percent voor zover zij zijn toe te rekenen aan het daarna gelegen deel van het boekjaar.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1992.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken,

D.E. Witteveen