Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend op 30-07-2009


 • Artikel 77

  • 1. Het anders dan in doorvoer brengen van vee of pluimvee buiten Nederland is verboden.

  • 2. Het in het eerste lid vermelde verbod geldt niet indien de dieren overeenkomstig door Onze Minister gestelde regelen zijn voorzien van een of meer merken en vergezeld gaan van een of meer bewijsstukken aangebracht onderscheidenlijk afgegeven op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek ten bewijze dat voldaan is aan de met het oog op deze uitvoer door hem gestelde eisen met betrekking tot:

   • a. de identificatie der dieren;

   • b. de gezondheidstoestand der dieren;

   • c. de voorbehoedende behandeling der dieren;

   • d. de bedrijven waarop de dieren hebben verbleven en de gezondheidstoestand der dieren op die bedrijven;

   • e. de markten waarop de dieren zijn aangekocht en de plaatsen waarop de dieren zijn verzameld;

   • f. de vervoermiddelen alsmede de inlading en het vervoer der dieren;

   • g. andere onderwerpen, voor zover de nakoming van internationale overeenkomsten of van volkenrechtelijke organisaties zulks met zich brengt.

  • 3. Ter uitvoering van het bepaalde in het tweede lid kan Onze Minister voorts regelen stellen met betrekking tot:

   • a. de plaatsen waar, alsmede de tijdruimten waarbinnen vee en pluimvee ter onderzoek kunnen worden aangeboden;

   • b. de wijze waarop de dieren voor het onderzoek bedoeld in onderdeel c moeten worden aangeboden;

   • c. het onderzoek;

   • d. de wijze waarop het in het tweede lid bedoelde bewijsstuk kan worden verkregen;

   • e. het toezicht dan wel de douanecontrole.