Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend op 30-09-2010


 • Artikel 67

  • 1.Bij een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 66 dient in ieder geval te worden overgelegd:

   • a. een overzicht van de handelingen welke de aanvrager voornemens is te verrichten dan wel te laten verrichten;

   • b. een door of vanwege de aanvrager opgestelde rapportage ter zake van de effecten van de handelingen op dieren, waaronder begrepen de gezondheid en het welzijn van dieren.

  • 2.Onze Minister stelt regelen omtrent het indienen van een aanvraag en omtrent de behandeling daarvan. Daarbij kan onder meer worden bepaald:

   • a. welke gegevens en bescheiden moeten worden overgelegd alvorens een aanvraag in behandeling kan worden genomen;

   • b. dat een aanvraag eerst in behandeling wordt genomen nadat een daarvoor vastgesteld bedrag is voldaan;

   • c. welke kosten van het onderzoek, voortvloeiend uit een aanvraag, ten laste van de aanvrager worden gebracht;

   • d. in welke gevallen een aanvraag voor een vergunning niet ontvankelijk wordt verklaard.