Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Provinciewet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting: PW
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005645

Opmerkingen

Bij Stb. 2003/17 zijn in de artikelen X en XIV-XVI bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd.

Informatie geldend op 06-05-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Provinciewet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Ambtsinstructie commissaris van de Koning
 2. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982
 3. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983
 4. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1984
 5. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1985
 6. Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1986
 7. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 8. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 9. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 10. Besluit toekenning eenmalige uitkeringen leden van gedeputeerde staten
 11. Besluit vervroegd uittreden Commissarissen des Konings
 12. Besluit wijziging van de rechtspositiebesluiten decentrale politieke ambtsdragers 2010
 13. Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting.
 14. Intrekkingsregeling BZK 2004
 15. Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning
 16. Rechtspositiebesluit gedeputeerden
 17. Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
 18. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 19. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998
 20. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999
 21. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2000
 22. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001
 23. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2002
 24. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003
 25. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2004
 26. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2005
 27. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006
 28. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007
 29. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2008
 30. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009
 31. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2010
 32. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2011
 33. Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2012
 34. Regeling rijksbijdrage exploitatie Westerscheldeveerdiensten 1995
 35. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1987
 36. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1988
 37. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1990
 38. Regeling tot vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1991
 39. Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1992
 40. Regeling tot vaststelling van het maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1993
 41. Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en enige andere regelingen
 42. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 43. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 44. Wijzigingsbesluit Jaarwedden Gedeputeerde Staten
 45. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel
 46. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)
 47. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)
 48. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (wijziging regeling inzake ambtswoningen, enz.)
 49. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
 50. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders
 51. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders
 52. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Circulaire procedureregels bij benoeming commissaris van de Koningin

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet, artikelen: IX , X
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 49 , Aanwijzing 130ab , Aanwijzing 142 , Aanwijzing 216
 3. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage
 4. Algemene wet bestuursrecht, artikel: 9:17
 5. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, artikel: 2
 6. Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst, artikel: 2
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken), bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie), bijlage: Basis selectiedocument
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds), bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 11. Dienstenwet, artikelen: 65 , 66
 12. Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant – assurance-opdrachten, tekst: Tekst
 13. Nevenfunctie-circulaire 1995, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 2.1
 14. Organisatiebesluit BZK 2009, artikel: 3.26
 15. Procedureregels bij de benoeming van een commissaris van de Koningin, tekst: Tekst
 16. Provinciewet, artikelen: 281 , 297
 17. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 18. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: 23
 19. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel: 2
 20. Wet algemene regels herindeling, artikel: 96
 21. Wet dualisering provinciebestuur, artikel: XV
 22. Wet instelling provincie Flevoland, artikel: 16
 23. Wet luchtverkeer, artikelen: 8.1 , 8.77
 24. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966, artikel: 20
 25. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel: 80
 26. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III), artikel: 2
 27. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds), paragraaf: Paragraaf 1.2
 28. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), artikel: XXII
 29. Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen), artikel: VII
 30. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), artikel: VI
 31. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999), artikel: VIII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 14-02-2016)

Opmerkingen

Bij Stb. 2003/17 zijn in de artikelen X en XIV-XVI bepalingen betreffende de toepassing gepubliceerd.

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

22942

 

 

Aanhangig

29535

 

 

Aanhangig

32023

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

34177

 

 

Aanhangig

34391

 

 

Wijziging

04-12-2008

Stb. 2009, 65

29835

01-02-2016

 

Wijziging

04-11-2015

Stb. 2015, 426

33691

18-01-2016

Stb. 2016, 39

01-01-2016

 

Wijziging

30-12-2015

Stcrt. 2015, 47103

 

30-12-2015

Stcrt. 2015, 47103

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 538

34302

23-12-2015

Stb. 2015, 538

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 455

34220

25-11-2015

Stb. 2015, 455

01-01-2015

 

Wijziging

30-12-2014

Stcrt. 2014, 36661

 

30-12-2014

Stcrt. 2014, 36661

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 306

33597

19-11-2014

Stb. 2014, 466

19-03-2014

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 76

33017

11-02-2014

Stb. 2014, 83

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

30-12-2013

Stcrt. 2013, 34288

 

30-12-2013

Stcrt. 2013, 34288

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 565

33752

18-12-2013

Stb. 2013, 565

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

28-06-2012

Stb. 2012, 331

14-12-2013

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 531

33416

11-12-2013

Stb. 2013, 531

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 141

33302

25-06-2013

Stb. 2013, 266

01-01-2013

 

Wijziging

21-12-2012

Stcrt. 2012, 26581

 

21-12-2012

Stcrt. 2012, 26581

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 680

33025

13-12-2012

Stb. 2012, 681

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-01-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 640

33004

22-12-2011

Stb. 2011, 640

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 642

33007

22-12-2011

Stb. 2011, 642

03-08-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 375

32209

06-07-2011

Stb. 2011, 375

01-07-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 309

32315

14-06-2011

Stb. 2011, 310

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-02-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

11-02-2011

Stb. 2011, 79

01-01-2011

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

14-10-2010

Stb. 2010, 743

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 365

31958

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

 

Wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-09-2010

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

10-03-2010

 

Wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 110

30425

04-03-2010

Stb. 2010, 110

27-02-2010

 

Wijziging

17-02-2010

Stb. 2010, 72

30424

17-02-2010

Stb. 2010, 73

01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 609

32128

23-12-2009

Stb. 2009, 609

22-12-2009

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

11-06-2009

Stb. 2009, 276

15-04-2009

 

Wijziging

05-03-2009

Stb. 2009, 169

30902

27-03-2009

Stb. 2009, 170

01-04-2009

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 565

31704

18-12-2008

Stb. 2008, 565

01-01-2009

 

Wijziging

30-10-2008

Stb. 2008, 536

31360

01-12-2008

Stb. 2008, 537

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-08-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

11-07-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 263

t/m 01-01-2005, t/m 01-04-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

28-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 243

31270

23-06-2008

Stb. 2008, 244

01-01-2008

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

29-12-2007

 

Wijziging

21-05-2007

Stb. 2007, 208

30601

17-12-2007

Stb. 2007, 581

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-04-2007

 

Wijziging

15-03-2007

Stb. 2007, 124

30480

15-03-2007

Stb. 2007, 124

01-04-2007

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 682

30804

14-12-2006

Stb. 2006, 682

15-03-2007

 

Wijziging

24-02-2005

Stb. 2005, 185

27214

23-03-2005

Stb. 2005, 186

01-01-2007

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

11-10-2006

 

Wijziging

07-09-2006

Stb. 2006, 418

30229

26-09-2006

Stb. 2006, 449

01-10-2006

 

Wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 70

29658

31-08-2006

Stb. 2006, 404

01-07-2006

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 54

27023

24-01-2002

Stb. 2002, 54

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-01-2006

 

Wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

 

Wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 571

27659

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

02-11-2005

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 534

29310

20-10-2005

Stb. 2005, 535

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-01-2005

 

Wijziging

15-12-2004

Stb. 2004, 672

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

16-08-2004

 

Wijziging

17-06-2004

Stb. 2004, 371

29012

09-07-2004

Stb. 2004, 372

01-07-2004

 

Wijziging

13-04-2004

Stb. 2004, 184

28644

09-06-2004

Stb. 2004, 265

01-03-2004

t/m 01-04-2003

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 528

29026

18-12-2003

Stb. 2003, 528

17-10-2003

 

Wijziging

02-07-2003

Stb. 2003, 314

28769

24-09-2003

Stb. 2003, 384

12-03-2003

 

Wijziging

16-01-2003

Stb. 2003, 17

28384

16-01-2003

Stb. 2003, 18

16-01-2003

 

Wijziging

16-01-2003

Stb. 2003, 17

28384

16-01-2003

Stb. 2003, 17

01-01-2003

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 617

28608

13-12-2002

Stb. 2002, 633

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 399

27293

27-06-2002

Stb. 2002, 399

16-01-2002

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2002, 13

27547

20-12-2001

Stb. 2002, 13

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

01-08-2001

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 358

25444

16-07-2001

Stb. 2001, 358

21-02-2001

 

Wijziging

25-01-2001

Stb. 2001, 85

25234

25-01-2001

Stb. 2001, 85

01-01-2001

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 587

26906

14-12-2000

Stb. 2000, 588

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

01-09-1999

 

Wijziging

29-10-1998
samen met
28-01-1999

Stb. 1998, 621
samen met
Stb. 1999, 30

25175
samen met
25836

17-06-1999

Stb. 1999, 265

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

18-12-1998

 

Wijziging

26-11-1998

Stb. 1998, 678

26014

26-11-1998

Stb. 1998, 678

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

22-07-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 433

25766

01-07-1998

Stb. 1998, 433

 

 

Tekstplaatsing

13-05-1998

Stb. 1998, 276

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997
samen met
04-12-1997

Stb. 1997, 510
samen met
Stb. 1997, 580

25280
samen met
25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 526

25185

11-12-1997

Stb. 1997, 695

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 527

25343

02-12-1997

Stb. 1997, 633

01-07-1997

 

Wijziging

12-06-1997

Stb. 1997, 245

25158

12-06-1997

Stb. 1997, 247

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 189

24771

28-05-1997

Stb. 1997, 225

09-04-1997

 

Wijziging

13-03-1997

Stb. 1997, 142

24481

13-03-1997

Stb. 1997, 142

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24-12-1996

 

Wijziging

19-12-1996

Stb. 1996, 648

24648

19-12-1996

Stb. 1996, 648

01-08-1996

 

Wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 313

24497

06-06-1996

Stb. 1996, 313

01-07-1996

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 184

24051

20-05-1996

Stb. 1996, 288

26-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 312

24547

24-05-1996

Stb. 1996, 312

01-04-1996

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 135

24272

08-02-1996

Stb. 1996, 135

15-01-1996

 

Wijziging

21-12-1995

Stb. 1996, 8

21195

08-01-1996

Stb. 1996, 20

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-12-1995

 

Wijziging

29-11-1995

Stb. 1995, 563

24070

29-11-1995

Stb. 1995, 563

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-04-1995

 

Wijziging

31-03-1995

Stb. 1995, 152

23934

31-03-1995

Stb. 1995, 152

01-01-1995

 

Wijziging

23-12-1994

Stb. 1994, 924

22851

23-12-1994

Stb. 1994, 949

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-07-1994

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 503

22642

20-06-1994

Stb. 1994, 464

01-01-1994

 

Wijziging

24-12-1993

Stb. 1993, 691

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 668

23086

16-12-1993

Stb. 1993, 668

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 668
samen met
Stb. 1993, 690

23086
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Nieuwe regeling

10-09-1992

Stb. 1992, 550

19836

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
24-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 691

22061
samen met

samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-03-1993

 

Wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 415
samen met
Stb. 1993, 31

21163
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59

01-01-1993

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 684

22844

24-12-1992

Stb. 1992, 684

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 709

22868

24-12-1992

Stb. 1992, 709