Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet geluidhinder

Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Wet van 24 juni 1992, tot wijziging van de Wet geluidhinder

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de goede werking van de Wet geluidhinder wenselijk is een aantal knelpunten daaruit weg te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel III

Verklaringen die op grond van artikel 74, tweede lid, onderdeel a, van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99) zijn afgegeven, blijven nog twee jaren na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA van kracht.

Artikel IV

De tekst van de Wet geluidhinder wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 24 juni 1992

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de negende juli 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin