Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkorting: Awb
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005537

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 08-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Algemene wet bestuursrecht


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp
 2. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 3. Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG)
 4. Aanwijzing werkzaamheden veterinaire hoofdinspecteur
 5. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 6. Algemeen machtigingsbesluit SER
 7. Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
 8. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
 9. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 10. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 11. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 12. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 13. Beleidsregels 2008 oplegging bestuurlijke boete bij niet tijdige aanmelding zorgverzekering
 14. Beleidsregels bestuurlijke boete Kwaliteitswet zorginstellingen
 15. Beleidsregels bestuurlijke boete Opiumwet
 16. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet afbreking zwangerschap
 17. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 18. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet inzake bloedvoorziening
 19. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet klachtrecht cliënten zorgsector
 20. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
 21. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet op de medische hulpmiddelen
 22. Beleidsregels bestuurlijke boete Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
 23. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 24. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
 25. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 26. Beleidsregels nevenactiviteiten 2009
 27. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 28. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 29. Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep
 30. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 31. Beleidsregels programmaquota
 32. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010
 33. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie
 34. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 35. Beleidsregels sponsoring commerciële omroep 2005
 36. Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005
 37. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 38. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 39. Beleidsregels verlagen subsidie POP2
 40. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 41. Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
 42. Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010
 43. Besluit aanwijzing toezichthouders (PVV) 2010
 44. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 45. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 46. Besluit aanwijzing toezichthouders van de Bank voor de openbare lichamen BES
 47. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2006
 48. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 49. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 50. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 51. Besluit buitengerechtelijke kosten
 52. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 53. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 54. Besluit GZP toezichthouders tuchtrecht 2003
 55. Besluit HBAG toezichthouders tuchtrecht 2003
 56. Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2006
 57. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EL&I
 58. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EL&I 2012
 59. Besluit instelling Bezwaaradviescommissie Korps landelijke politiediensten
 60. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 61. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
 62. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 63. Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit
 64. Besluit klachtenfunctionaris NMa
 65. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 66. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 67. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 68. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 69. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 70. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 71. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 72. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 73. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 74. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 75. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 76. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 77. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 78. Besluit mandaat afgifte ICC
 79. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 80. Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009
 81. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 82. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 83. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 84. Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL voor uitvoering subsidieregelingen en -programma’s Verkeer en Waterstaat
 85. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 86. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010
 87. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010
 88. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 89. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
 90. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 91. Besluit mandaat en machtiging CKO
 92. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 93. Besluit mandaat en machtiging incidentele subsidies MIA water
 94. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 95. Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012
 96. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 97. Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 98. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR
 99. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 100. Besluit mandaat en machtiging ProRail Spoorwegwet
 101. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 102. Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP
 103. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 104. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 105. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 106. Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)
 107. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 108. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 109. Besluit mandaat medische verklaringen voor de luchtvaart
 110. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 111. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 112. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 113. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 114. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 115. Besluit mandaat uitvoering enkele programma’s gebied Internationaal Onderwijs
 116. Besluit mandaat verklaringen van geen bezwaar Wet luchtvaart
 117. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 118. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL (Ontwikkelingssamenwerking)
 119. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 120. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie
 121. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek
 122. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2010
 123. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012
 124. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 125. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 126. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES
 127. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EL&I 2012
 128. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 129. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Kernenergiewet
 130. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport inzake handhaving Woningwet
 131. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 132. Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s
 133. Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
 134. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 135. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 136. Besluit mandaatverlening Dienst Wegverkeer met betrekking tot aanwijzen exportdienstverleners
 137. Besluit Mandaatverlening Hoofd Visadienst 1997
 138. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 139. Besluit MVO toezichthouder tuchtrecht 2004
 140. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen
 141. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012
 142. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 143. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 144. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp
 145. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa
 146. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009
 147. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 148. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2008
 149. Besluit PA toezichthouders tuchtrecht 2009
 150. Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003
 151. Besluit proceskosten bestuursrecht
 152. Besluit project afbouw IBS 2007
 153. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 154. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 155. Besluit PT Sociaal-Economische Commissie
 156. Besluit PT toezichthouders medebewind 2009
 157. Besluit PT toezichthouders tuchtrecht 2010
 158. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 159. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 160. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 161. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2004
 162. Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2011
 163. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 164. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit
 165. Besluit tot vaststelling formulier geschilbeslechting (artikel 51 Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 Gaswet)
 166. Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health
 167. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 168. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 169. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Electromobiliteit+
 170. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 171. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 172. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 173. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 174. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 175. Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003
 176. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 177. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 178. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 179. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 180. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 181. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 182. EZ-intrekkingsregeling 2005
 183. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 184. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 185. Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA
 186. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ
 187. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 188. Klachtenregeling CBS
 189. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 190. Klachtenregeling KLPD 2009
 191. Klachtenreglement UWV 2009
 192. Klachtregeling AIVD
 193. Klachtregeling OPTA
 194. Machtigingsbesluit directeur SAV
 195. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 196. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 197. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 198. Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2010
 199. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 200. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 201. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 202. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 203. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 204. Mandaatbesluit Bureau Financieel Toezicht
 205. Mandaatbesluit BZK 2012
 206. Mandaatbesluit Centrale Controle Verordeningen
 207. Mandaatbesluit COA
 208. Mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
 209. Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010
 210. Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie 2009 (overige dienstonderdelen)
 211. Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie 2009 (ressortsparketten)
 212. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 213. Mandaatbesluit FCP
 214. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 215. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 216. Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen
 217. Mandaatbesluit LNV CIBG
 218. Mandaatbesluit Loyalis
 219. Mandaatbesluit Loyalis
 220. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 221. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 222. Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens 2008
 223. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 224. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 225. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 226. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 227. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 228. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 229. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 230. Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen
 231. Mandaatbesluit SenterNovem Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS
 232. Mandaatbesluit stichting Halt Nederland
 233. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 234. Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen
 235. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 236. Mandaatbesluit voorzitter PT bezwaarschriften 2011
 237. Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering GMO groenten en fruit 2011
 238. Mandaatbesluit voorzitter PT uitvoering Medebewind 2012
 239. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 240. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 241. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 242. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 243. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 244. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 245. Mandaatregeling beheer CBP
 246. Mandaatregeling beheer Hoge Raad
 247. Mandaatregeling beheer Kiesraad
 248. Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties
 249. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
 250. Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie
 251. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
 252. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 253. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 254. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 255. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 256. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 257. NMa Uitvoeringsregel verkorte afdoening 2008
 258. OCW-intrekkingsregeling 2004
 259. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
 260. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën
 261. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 262. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 263. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 264. Regeling aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg inzake bloedvoorziening
 265. Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma
 266. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 267. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 268. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 269. Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs
 270. Regeling Dienst speciale interventies
 271. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 272. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 273. Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 274. Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
 275. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 276. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004
 277. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin
 278. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 279. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 280. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 281. Regeling OCW-subsidies
 282. Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen
 283. Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW
 284. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
 285. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 286. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 287. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 288. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 289. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2012
 290. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 291. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 292. Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ 2010
 293. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2009
 294. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
 295. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst
 296. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 297. Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument
 298. Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten 2010
 299. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 300. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 301. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 302. Skal-Reglement Bezwaar
 303. Stimuleringsregeling Krachtig meesterschap
 304. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 305. Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering
 306. Subsidiebesluit SER
 307. Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen
 308. Subsidieregeling BIOS PO en VO
 309. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 310. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
 311. Subsidieregeling innovatiearrangement 2005
 312. Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006–2008
 313. Subsidieregeling SWOV 2010
 314. Subsidieregeling TeamAlert 2012
 315. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2010
 316. Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering
 317. Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009
 318. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 319. Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 320. Uitvoering saneringsregelingen vuurwerkbedrijven; mandatering Agentschap NL
 321. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 322. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs
 323. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 324. UWV Beleidsregels uitvoering Wav
 325. Vaststellingsbesluit formulier indiening aanvraag opneming in het centraal register buitenlandse kinderopvang
 326. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 327. Verordening behandeling bezwaarschriften
 328. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008
 329. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 330. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 331. Verordening Hollandse Nieuwe 2007
 332. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 333. Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften
 334. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006
 335. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006
 336. Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
 337. Verordening PA subsidies structuurversterking brood en banket 2008
 338. Verordening PA subsidieverstrekking 2010
 339. Verordening PT algemene bepalingen 2009
 340. Verordening PT GMO groenten en fruit 2009
 341. Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009
 342. Verordening PVis klachtenbehandeling 2008
 343. Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007
 344. Verordening subsidieverstrekking (PPE) 2010
 345. Verordening subsidieverstrekking (PVV) 2010
 346. Verordening subsidieverstrekking PDV 2010
 347. Verordening W subsidieverstrekking 2010
 348. Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
 349. Wijziging Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
 350. Wijziging beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
 351. Wijziging beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 mei 2005
 352. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten)
 353. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2005)
 354. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2006)
 355. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2007)
 356. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2008)
 357. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2009)
 358. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten 2010)
 359. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 360. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011)
 361. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2012)
 362. Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wettten (indexering griffierechten bestuursrechtelijke en civielrechtelijke wetten)
 363. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 augustus 2005
 364. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 februari 2006
 365. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2006
 366. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2007
 367. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2008
 368. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 juli 2005
 369. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 juli 2006
 370. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 juli 2007
 371. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 november 2005
 372. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 11 november 2006
 373. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 14 december 2006
 374. Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 17 mei 2006
 375. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 376. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 377. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 378. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 379. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 380. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit (herziening Vreemdelingenwet)
 381. Wijzigingsbesluit Wet tarieven in burgerlijke zaken, enz. (aanpassing bedragen)
 382. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 383. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 384. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 385. Wijzigingsregeling Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode projecten in 2010
 386. Zuivelverordening 2010, Subsidieverstrekking

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen
 3. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
 4. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst met gebruik van Digipoort
 5. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 6. Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2009
 7. Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud 2011
 8. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 9. Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen
 10. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 11. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 12. Beleidsregel binnenvaart
 13. Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden
 14. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009
 15. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 16. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 17. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
 18. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 19. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 20. Beleidsregel IGVO 2010
 21. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 22. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 23. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 24. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 25. Beleidsregel MMEL en MEL
 26. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 27. Beleidsregel Partners for International Business
 28. Beleidsregel Projectsubsidies voor ADL-clusters
 29. Beleidsregel sancties frequentiegebruik radio-omroep
 30. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 31. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 32. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 33. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 34. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO
 35. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 36. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 37. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 38. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 39. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 40. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 41. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 42. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 43. Beleidsregel zeevaartbemanning
 44. Beleidsregels aanbesteding van werken 2005
 45. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 46. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 47. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 48. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 49. Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen
 50. Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012
 51. Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten
 52. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 53. Beleidsregels near shore windpark
 54. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 55. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 56. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 57. Beleidsregels Regeling GLB-inkomenssteun 2006
 58. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 59. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
 60. Beleidsregels verlenen ontheffing ex artikelen 15, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 en 2a, eerste lid, Gaswet (verplichting netbeheerder aan te wijzen)
 61. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 62. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 63. Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten
 64. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 65. Besluit Beroep in Belastingzaken
 66. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 67. Burgerlijk Wetboek; Algemene wet bestuursrecht; Besluit kostenvergoeding en schadevergoeding
 68. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 69. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 70. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 71. Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 72. Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB
 73. Verzoeken om rentevergoeding

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet derde tranche Awb I, artikel: 1
 2. Aanpassingswet vierde tranche Awb, hoofdstuk: Hoofdstuk 1
 3. Aanwijzing binnenvaart, circulaire divisies: 1.1.1 , 1.2.1 ; tekst: Tekst
 4. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet, tekst: Tekst ; bijlage: 1
 5. Aanwijzing handhaving Arbeidstijdenwet, tekst: Tekst
 6. Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed, tekst: Tekst
 7. Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen, teksten: Tekst , Tekst ; bijlage: Bijlage
 8. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht, tekst: Tekst
 9. Aanwijzing verkeersongevallen, tekst: Tekst
 10. Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens buiten strafrechtspleging gelegen doeleinden (aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikelen: Aanwijzing 8 , Aanwijzing 17 , Aanwijzing 49 , Aanwijzing 50 , Aanwijzing 104a , Aanwijzing 132 , Aanwijzing 134 , Aanwijzing 149 , Aanwijzing 150 , Aanwijzing 155
 12. Algemeen reglement financiële ondersteuning projecten, artikel: 37
 13. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie, artikel: 38
 14. Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor de Film, artikel: 14
 15. Algemene douanewet, artikel: 1:3
 16. Algemene nabestaandenwet, hoofdstuk: Hoofdstuk 7
 17. Algemene Ouderdomswet, hoofdstuk: Hoofdstuk VII
 18. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst, teksten: Tekst , Tekst
 19. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel: 8a
 20. Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel: 25a
 21. Arbeidsomstandighedenwet, artikel: 1
 22. Arbeidstijdenwet, artikel: 1:7 ; paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
 23. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000, tekst: Tekst
 24. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003, bijlage: 1
 25. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006, artikel: 13
 26. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 27. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 28. Beleidsregel Boete werknemer 2010, artikel: 1
 29. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 30. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007, tekst: Tekst
 31. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob, artikel: 4.1
 32. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob), artikel: 16
 33. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies, artikel: 1
 34. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP, artikel: 1
 35. Beleidsregels bestuurlijke boete Geneesmiddelenwet, tekst: Tekst
 36. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering, artikel: 2
 37. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol, bijlage: Bijlage
 38. Beleidsregels handhaving door het CBP, artikelen: 1 , 3
 39. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008, bijlage: Bijlage
 40. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012, bijlage: 1
 41. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving, bijlage: Bijlage
 42. Beleidsregels nummerhandel OPTA, artikel: 1
 43. Beleidsregels openbaarmaking OPTA, teksten: Tekst , Tekst
 44. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010, tekst: Tekst
 45. Beleidsregels PT projectbijdrage en exploitatiesubsidie, teksten: Tekst , Tekst ; bijlage: Bijlage C
 46. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de NMa 2009, bijlage: Bijlage
 47. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma, artikelen: 1 , 2
 48. Beleidsregels VOG-NP-RP en IVB 2011, tekst: Tekst
 49. Bemiddeling naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2002-2003, teksten: Tekst , Tekst ; circulaire divisie: De relatie met de Algemene wet bestuursrecht
 50. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies, artikel: 10
 51. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie, artikel: [ Onbenoemd ]
 52. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2006, artikel: 1
 53. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten, artikel: 3
 54. Besluit beleidsregels toezicht, teksten: Tekst , Tekst
 55. Besluit Beroep in Belastingzaken, tekst: Tekst
 56. Besluit Fiscaal Bestuursrecht, tekst: Tekst
 57. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst, artikel: 1
 58. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs, artikel: 2
 59. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR, artikel: 3
 60. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009, bijlagen: 4 , 6 , 8
 61. Besluit opheffing Bedrijfschap Brood- en Banketbakkersbedrijf, artikel: 9
 62. Besluit opheffing Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie, artikel: 10
 63. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie, artikel: 10
 64. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden, artikel: 8
 65. Besluit opheffing Bedrijfschap voor de Lederwaren- en Schoenindustrie, artikel: 7
 66. Besluit subsidieplafond en beleidsregels subsidieverlening Vakbondsmedefinancieringsprogramma (Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016), bijlage: Bijlage
 67. Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water, bijlage: Bijlage
 68. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W, artikel: 1
 69. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel: 51a
 70. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Medefinancieringsstelsel II), bijlage: Bijlage
 71. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Duurzaam Water (FDW)), bijlage: Bijlage
 72. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Politieke Partijen II 2012–2015), bijlage: Bijlage
 73. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2012-2015), bijlage: Bijlage
 74. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wederopbouw 2012–2015), bijlage: Bijlage
 75. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW), bijlage: Bijlage
 76. Besluit vaststelling beleidsregels schenkingen overheidsorganen ontwikkelingslanden met het oog op ontwikkeling, implementatie en exploitatie publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO), bijlage: Bijlage
 77. Besluit vaststelling beleidsregels subsidieplafond subsidiëring Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2012), bijlage: Bijlage II
 78. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988, bijlage: Basisselectiedocument
 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken), bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer), bijlage: Vastgesteld
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), bijlage: Basisselectiedocument
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: [ Onbenoemd ]
 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 86. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 87. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 88. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen ), bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 89. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 90. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren), bijlage: Basisselectiedocument
 91. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds), bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 92. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 93. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (
 94. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 95. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument
 96. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 97. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 98. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken), bijlage: Basis selectiedocument
 99. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven), bijlage: Basisselectiedocument
 100. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 101. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 102. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 103. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers), bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 104. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering, bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 105. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, artikel: 1
 106. Bierverordening Productschap Dranken 2003, artikel: 13
 107. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur, artikel: 3
 108. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur, artikel: 3
 109. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage B-II
 110. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet, teksten: Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisie: 5
 111. Circulaire handleiding Wob en Wbp verzoeken, teksten: Tekst , Tekst
 112. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing DNA-onderzoek waarin bewijsstukken ontbreken), teksten: Tekst , Tekst
 113. Circulaire schadevergoedingen, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 114. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 115. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 116. Circulaire Wapens en Munitie 2012, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 117. Collectieregeling, tekst: Tekst
 118. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, tekst: Tekst
 119. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht, tekst: Tekst
 120. Handelsregisterwet 2007, artikel: 35
 121. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 122. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 123. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 124. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers, bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 125. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP), tekst: Tekst
 126. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht, artikel: 2
 127. Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, artikel: 24
 128. Instellingsbesluit Productschap Dranken, artikel: 25
 129. Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees, artikel: 24
 130. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing, artikel: II
 131. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikelen: 3 , 18.3
 132. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 35
 133. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 92
 134. Kadasterwet, artikelen: 7n , 107a
 135. Kaderbesluit CCMS, artikel: A.2
 136. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009, artikelen: 8 , 25
 137. Kaderwet dienstplicht, artikelen: 24 , 48
 138. Kernenergiewet, artikel: 17
 139. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht, artikel: 1
 140. Klachtenregeling CBS, artikel: 1
 141. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb, artikel: 1
 142. Klachtenreglement UWV 2009, artikel: 1
 143. Klachtregeling OPTA, artikel: 1
 144. Landbouwwet, paragraaf: § 2a
 145. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting, bijlage: 2
 146. Leidraad Invordering 2008, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst ; circulaire divisies: 1.1.5 , 24.6.4 , 80
 147. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit, artikel: 2
 148. Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie 2009 (overige dienstonderdelen), artikel: 4
 149. Mandaatbesluit dienstonderdelen openbaar ministerie 2009 (ressortsparketten), artikel: 5
 150. Mandaatbesluit FCP, artikel: 2
 151. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties, artikel: 2
 152. Mandaatbesluit NFPK, artikel: 2
 153. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009, artikel: 5
 154. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009, artikel: 3
 155. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009, artikel: 3
 156. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009, artikel: 3
 157. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009, artikel: 3
 158. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009, artikel: 3
 159. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009, artikel: 3
 160. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011, artikelen: 13 , 14
 161. Mandaatregeling RDW, bijlage: 2
 162. Modellenregeling Kieswet en Kiesbesluit 2010, bijlage: Bijlage
 163. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel: 1
 164. Procedureoverzicht Boeteoplegging OPTA 2004, artikel: 1
 165. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie, artikelen: 1 , 53
 166. Promit-regeling 1998, artikelen: 8 , 12
 167. Regeling beeldende kunst en cultureel erfgoed, artikel: 7
 168. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008, artikel: 2
 169. Regeling Commissie Evaluatie Awb III, artikel: 2
 170. Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 2002, artikel: 5
 171. Regeling defensiesubsidies, bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 172. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008, artikel: 1
 173. Regeling hoorcommissie personele aangelegenheden voormalig Verkeer en Waterstaat, artikel: 2
 174. Regeling incidentele subsidies literaire manifestaties en projecten, artikel: 12
 175. Regeling inrichting begroting en jaarrekening Sanquin, bijlage: Bijlage
 176. Regeling internationale activiteiten beeldende kunst, tekst: Tekst
 177. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016, artikel: 1.1
 178. Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute, artikel: 11
 179. Regeling ondersteuning uitwisseling Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland en andere landen, artikel: 7
 180. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML, bijlagen: 1 , 2 , 3
 181. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003, bijlage: Bijlage
 182. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004, artikel: 12 ; bijlage: Bijlage
 183. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005, bijlage: Bijlage
 184. Regeling Raadsman SZW 2007, artikel: 1
 185. Regeling Raadsman SZW 2011, artikel: 1
 186. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, artikel: 17
 187. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees, bijlage: 2
 188. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, bijlage: Bijlage
 189. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang, bijlagen: 2 , 7
 190. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën, artikel: 3.4
 191. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2009, artikel: 1
 192. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011, artikelen: 1 , 5 , 16
 193. Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven, artikel: 9
 194. Reglement Erkenning leerbedrijven 2007, tekst: Tekst
 195. Reglement erkenning leerbedrijven 2008, artikel: 9
 196. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010, artikel: 9
 197. Reglement erkenning leerbedrijven Stichting Kenniscentrum Handel, artikel: 10
 198. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche, artikel: 10
 199. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, artikel: 2
 200. Reglement NWO 2002, artikel: 10.1
 201. Reglement register bewindvoerders, teksten: Tekst , Tekst
 202. Reglement register bewindvoerders Wsnp, teksten: Tekst , Tekst
 203. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011, teksten: Tekst , Tekst
 204. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012, tekst: Tekst
 205. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004, tekst: Tekst
 206. Restauratieregeling monumenten 2010 en 2011, artikel: 1
 207. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart, tekst: Tekst
 208. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, tekst: Tekst
 209. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, artikel: 26
 210. Risicobeoordeling bestaande stoffen, tekst: Tekst
 211. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, artikel: 39
 212. Skal-Reglement Bezwaar, artikelen: 1 , 9
 213. Spelregels bij concentratiezaken, teksten: Tekst , Tekst
 214. Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering, artikel: 1
 215. Subsidiebesluit SER, artikel: 1
 216. Subsidieregeling Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006–2010, artikel: 1
 217. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004, tekst: Tekst
 218. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004, tekst: Tekst
 219. Subsidieregeling internationale literaire projecten en manifestaties, artikel: 10
 220. Subsidieregeling Internationalisering 2004, tekst: Tekst
 221. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004, tekst: Tekst
 222. Subsidieregeling openbare inland terminals, artikel: 11
 223. Subsidieregeling programma leesbevordering 2008–2011, artikel: 1
 224. Subsidieregeling Stichting AAP, artikel: 1
 225. Subsidieregeling Stichting Deltares, artikel: 3
 226. Subsidieregeling SWOV 2010, artikel: 1
 227. Subsidieregeling TeamAlert 2012, artikel: 1
 228. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2010, artikelen: 1 , 3
 229. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 230. Telecommunicatiewet, artikel: 3.10
 231. Tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedragsverandering, artikel: 16
 232. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC, artikel: 1
 233. Tijdelijke subsidieregeling innovatieketen water, bijlage: 1
 234. Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland, bijlage: 2
 235. Tijdelijke subsidieregeling raakvlak onderwijs en arbeidsmarkt, artikel: 11a
 236. Toeslagenwet, hoofdstuk: Hoofdstuk V
 237. Tracéwet, artikel: 34
 238. Uitvoeringswet grondkamers, hoofdstuk: Hoofdstuk 6 ; artikel: 46
 239. Vaststelling aanwijzingen inzake verrichten marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst, bijlage: Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst
 240. Vaststelling prioritering van handhavingsonderzoeken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit, tekst: Tekst
 241. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997, bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (
 242. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 243. Vaststellingsbesluit beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitair Ontmijnen en Clustermunitie), bijlage: Bijlage
 244. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005, bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 245. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997, bijlage: Inhoudsopgave
 246. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002, bijlage: Bijlage
 247. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 248. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie), bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 249. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975, bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 250. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999, bijlage: Binnenvisserij
 251. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997, bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 252. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003, bijlage: Bijlage
 253. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999, bijlage: Basisselectiedocument
 254. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, tekst: Tekst
 255. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007, artikel: 6a
 256. Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006, artikel: 10
 257. Verordening behandeling bezwaarschriften, artikel: 1
 258. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006, artikel: 1
 259. Verordening externe bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006, artikel: 1
 260. Verordening fonds sociale aangelegenheden vleesindustrie (PVV) 2003, artikel: 4
 261. Verordening fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2003, artikel: 4
 262. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur, artikel: 1
 263. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PPE) 2006, artikel: 1
 264. Verordening interne bezwaarschriftencommissie (PVV) 2006, artikel: 1
 265. Verordening Klachtbehandeling Bedrijfschap Horeca en Catering 2008, artikel: 1
 266. Verordening op de praktijkstage, artikel: 25
 267. Verordening PT GMO groenten en fruit 2009, artikelen: 1 , 2
 268. Verordening PT procedure bezwaarschriften 2009, artikel: 1
 269. Verordening PVis klachtenbehandeling 2008, artikel: 1
 270. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997, hoofdstuk: Hoofdstuk 2
 271. Vorderingswet 1962, artikel: 29
 272. Vreemdelingencirculaire 2000 (A), teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 273. Vreemdelingencirculaire 2000 (B), teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 274. Waterschapsbesluit, artikel: 2.14
 275. Wegenverkeerswet 1994, artikel: 4q
 276. Werkbeursregeling schrijvers (nieuwe stijl), bijlage: Overgangsregeling naar nieuw beleid
 277. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens, tekst: Tekst
 278. Werkwijze geschilbeslechting energie, artikel: 1
 279. Werkwijze Nederlandse Mededingingsautoriteit, artikel: § 8
 280. Werkwijze voorlichting NMa, tekst: Tekst
 281. Wet basisregistraties kadaster en topografie, artikel: XX
 282. Wet bescherming persoonsgegevens, artikelen: 25 , 32 , 45 , 47
 283. Wet geluidhinder, artikel: 176
 284. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen: 83 , 105
 285. Wet geneesmiddelenprijzen, artikel: 17
 286. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, hoofdstuk: Hoofdstuk 7
 287. Wet inkomstenbelasting 2001, artikel: 9.5
 288. Wet Justitie-subsidies, artikelen: 5 , 57
 289. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, artikel: 11
 290. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, artikel: 91
 291. Wet op de jeugdzorg, artikel: 5
 292. Wet op de lijkbezorging, artikelen: 17 , 68
 293. Wet op de rechtsbijstand, artikel: 29
 294. Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel: 27
 295. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel: 5a.10
 296. Wet op het voortgezet onderwijs, artikel: 30a
 297. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit, artikel: 11
 298. Wet politiegegevens, artikel: 29
 299. Wet studiefinanciering 2000, artikel: 12.12
 300. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: 5
 301. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel: 12.12
 302. Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel: 23
 303. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, artikel: 26
 304. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, hoofdstuk: Hoofdstuk 12 ; paragraaf: § 12.4
 305. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999, tekst: Tekst
 306. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten, circulaire divisie: 7 ; teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 307. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb), hoofdstuk: Hoofdstuk 1
 308. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III), paragrafen: 1 , 3 , 4 , 5 ; artikel: 2
 309. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds), paragraaf: Paragraaf 1.3
 310. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV4
 311. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz., artikel: V
 312. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten), artikel: IV
 313. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), paragrafen: 2 , 5.2 ; artikelen: V , VI
 314. Ziektewet, afdeling: Derde afdeling

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 01-08-2014)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

29958

 

 

Aanhangig

30372

 

 

Aanhangig

30538

 

 

Aanhangig

31418

 

 

Aanhangig

31996

 

 

Aanhangig

32402

 

 

Aanhangig

32550

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

33348

 

 

Aanhangig

33597

 

 

Aanhangig

33659

 

 

Aanhangig

33662

 

 

Aanhangig

33669

 

 

Aanhangig

33723

 

 

Aanhangig

33727

 

 

Aanhangig

33757

 

 

Aanhangig

33771

 

 

Aanhangig

33891

 

 

Aanhangig

33904

 

 

Aanhangig

33910

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33912

 

 

Aanhangig

33918

 

 

Aanhangig

33935

 

 

Aanhangig

33951

 

 

Aanhangig

33965

 

 

Aanhangig

33966

 

 

Aanhangig

33976

 

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

 

Wijziging

11-12-2013
samen met
24-03-2014

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136

33243

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 307

32862

 

Wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

 

Wijziging

20-12-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 226

32450
samen met
33455

 

Wijziging

13-09-2012
samen met
19-06-2013

Stb. 2012, 430
samen met
Stb. 2013, 226

33086
samen met
33455

 

Wijziging

10-05-2012
samen met
20-12-2012

Stb. 2013, 48
samen met
Stb. 2012, 682

31412
samen met
32450

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
24-12-1998
samen met
20-12-2012

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, . Stb. 1998/738
samen met
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 1998, 738

22495
samen met
26077
samen met
32450

01-01-2018

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013

Stb. 2013, 240

01-01-2016

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-12-2015

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 528

33324

10-07-2013

Stb. 2013, 528

01-01-2015

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-08-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 247

33622

02-07-2014

Stb. 2014, 266

16-07-2014

t/m 01-01-2014

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 259

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-07-2014

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 205

33698

25-06-2014

Stb. 2014, 234

 

Wijziging

29-01-2014

Stb. 2014, 63

33719

21-05-2014

Stb. 2014, 184

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 21

33503

04-04-2014

Stb. 2014, 155

01-04-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

22-02-2014

 

Wijziging

22-01-2014

Stb. 2014, 48

33735

11-02-2014

Stb. 2014, 86

25-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2014, 14

33773

20-01-2014

Stb. 2014, 31

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

18-12-2013

Stb. 2013, 566

33753

18-12-2013

Stb. 2013, 566

 

Wijziging

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

 

13-12-2013

Stcrt. 2013, 35871

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 550

33699

18-12-2013

Stb. 2013, 586

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 466

33501

25-11-2013

Stb. 2013, 467

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 487

33632

11-12-2013

Stb. 2013, 552

 

Wijziging

11-11-2013

Stb. 2013, 482

33656

25-11-2013

Stb. 2013, 483

 

Wijziging

02-10-2013

Stb. 2013, 382

33335

03-12-2013

Stb. 2013, 515

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

17-06-2013

Stb. 2013, 325

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

09-11-2013

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 318

33423

28-10-2013

Stb. 2013, 437

17-10-2013

 

Wijziging

03-07-2013

Stb. 2013, 289

33268

30-09-2013

Stb. 2013, 378

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 264

33436

25-06-2013

Stb. 2013, 265

 

Wijziging

11-06-2013

Stb. 2013, 217

32412

11-06-2013

Stb. 2013, 218

 

Wijziging

31-01-2013

Stb. 2013, 50

32621

22-04-2013

Stb. 2013, 162

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

25-06-2013

Stb. 2013, 258

29-06-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 240

33573

19-06-2013

Stb. 2013, 240

25-04-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

12-04-2013

t/m 01-01-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 130

33466

28-03-2013

Stb. 2013, 130

01-04-2013

 

Wijziging

28-02-2013

Stb. 2013, 102

33186

13-03-2013

Stb. 2013, 103

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 666

33451

20-12-2012

Stb. 2012, 667

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2013, 15

33357

12-03-2013

Stb. 2013, 113

 

Wijziging

01-11-2012

Stb. 2012, 542

32440

11-02-2013

Stb. 2013, 57

15-03-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

08-02-2013

Stb. 2013, 49

16-02-2013

 

Wijziging

28-01-2013

Stb. 2013, 44

32768

05-02-2013

Stb. 2013, 45

15-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

04-01-2013

Stb. 2013, 11

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012
samen met
13-09-2012

Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450

32450
samen met
33146

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

 

20-12-2012

Stcrt. 2012, 26652

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 660

33368

20-12-2012

Stb. 2012, 661

 

Wijziging

13-09-2012

Stb. 2012, 430

33086

13-10-2012

Stb. 2012, 519

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 639

33003

22-12-2011

Stb. 2011, 639

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

18-07-2012

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 561

30452

03-07-2012

Stb. 2012, 320

13-06-2012

t/m 20-01-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 245

32157

24-05-2012

Stb. 2012, 245

01-01-2012

 

Wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

 

Wijziging

10-11-2011

Stb. 2011, 528

 

10-11-2011

Stb. 2011, 528

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 201

32614

07-04-2011

Stb. 2011, 201

31-12-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 675

32588

22-12-2011

Stb. 2011, 675

01-12-2011

 

Wijziging

04-06-2010

Stb. 2010, 259

31896

07-11-2011

Stb. 2011, 527

03-08-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 375

32209

06-07-2011

Stb. 2011, 375

01-07-2011

 

Wijziging

27-05-2011

Stb. 2011, 265

30645

14-06-2011

Stb. 2011, 301

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 255

32021

27-06-2011

Stb. 2011, 324

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 280

31948

21-04-2011

Stb. 2011, 194

28-04-2011

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 190

32460

07-04-2011

Stb. 2011, 190

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

15-03-2011

 

Wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 111

32150

26-02-2011

Stb. 2011, 113

23-02-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

11-02-2011

Stb. 2011, 79

01-01-2011

 

Wijziging

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

12-11-2010

Stb. 2010, 768

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

10-11-2008

Stb. 2008, 512

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

08-11-2007

Stb. 2007, 474

01-11-2010

 

Wijziging

30-09-2010

Stb. 2010, 715

31758

26-10-2010

Stb. 2010, 726

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-09-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 119

31821

26-04-2010

Stb. 2010, 168

01-07-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 228

32260

04-06-2010

Stb. 2010, 229

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 173

31867

31-05-2010

Stb. 2010, 207

 

Wijziging

11-12-2008

Stb. 2009, 8

31227

14-06-2010

Stb. 2010, 225

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

01-02-2010

 

Wijziging

25-01-2010

Stb. 2010, 24

 

25-01-2010

Stb. 2010, 24

01-01-2010

 

Wijziging

14-12-2009

Stb. 2009, 570

31352

21-12-2009

Stb. 2009, 597

28-12-2009

 

Wijziging

12-11-2009

Stb. 2009, 503

31579

26-11-2009

Stb. 2009, 505

22-12-2009

 

Wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-11-2009

 

Wijziging

18-12-2008

Stb. 2008, 561

30452

14-10-2009

Stb. 2009, 438

01-10-2009

 

Wijziging

28-08-2009

Stb. 2009, 383

29934

28-08-2009
samen met
18-06-2009

Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

28-08-2009

Stb. 2009, 383

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

28-08-2009

Stb. 2009, 383

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-09-2009

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 356

31736

06-08-2009

Stb. 2009, 357

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

25-06-2009
samen met
25-06-2009

Stb. 2009, 264
samen met
Stb. 2009, 265

29702
samen met
31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

11-06-2009

Stb. 2009, 276

01-03-2009

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 416

31326

14-02-2009

Stb. 2009, 76

01-02-2009

 

Wijziging

28-01-2009

Stb. 2009, 25

 

28-01-2009

Stb. 2009, 25

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 586

31559

29-12-2008

Stb. 2008, 587

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

01-12-2008

 

Wijziging

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 405

31115

12-11-2008

Stb. 2008, 481

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-11-2008

 

Wijziging

24-10-2008

Stb. 2008, 478

31337

24-10-2008

Stb. 2008, 478

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-07-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 200

30980

20-06-2008

Stb. 2008, 238

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

01-02-2008

 

Wijziging

17-01-2008

Stb. 2008, 20

 

17-01-2008

Stb. 2008, 20

01-01-2008

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 578

30644

20-12-2007

Stb. 2007, 579

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

29-12-2007

 

Wijziging

21-05-2007

Stb. 2007, 208

30601

17-12-2007

Stb. 2007, 581

17-10-2007

 

Wijziging

17-02-2007

Stb. 2007, 125

30474

10-10-2007

Stb. 2007, 386

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-10-2007

 

Wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 284

30071

21-07-2007

Stb. 2007, 291

15-09-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 180

29704

12-09-2007

Stb. 2007, 326

01-04-2007

 

Wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

01-02-2007

 

Wijziging

15-01-2007

Stb. 2007, 28

 

15-01-2007

Stb. 2007, 28

01-01-2007

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

t/m 01-01-2006

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 644

30831

11-12-2006

Stb. 2006, 701

 

Wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 531

30453

12-12-2006

Stb. 2006, 671

31-12-2006

 

Wijziging

28-09-2006

Stb. 2006, 569

30336

31-10-2006

Stb. 2006, 571

13-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 593

30027

24-11-2006

Stb. 2006, 621

11-10-2006

 

Wijziging

07-09-2006

Stb. 2006, 418

30229

26-09-2006

Stb. 2006, 449

16-06-2006

 

Wijziging

26-05-2005
samen met
26-05-2005

Stb. 2005, 522
samen met
Stb. 2005, 523

28688
samen met
30051

12-05-2006

Stb. 2006, 268

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-03-2006

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 617

28999

03-01-2006

Stb. 2006, 47

01-02-2006

 

Wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 37

29871

23-01-2006

Stb. 2006, 38

 

Wijziging

13-01-2006

Stb. 2006, 26

 

13-01-2006

Stb. 2006, 26

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 24

30171

22-12-2005

Stb. 2006, 24

01-01-2006

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 481

29930

19-10-2005

Stb. 2005, 562

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

15-12-2005

Stb. 2005, 717

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

28-12-2005

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

01-10-2005

 

Wijziging

20-01-2005

Stb. 2005, 195

28171

21-09-2005

Stb. 2005, 473

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 403

23580

21-09-2005

Stb. 2005, 473

01-09-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 345

30097

23-06-2005

Stb. 2005, 345

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 54

27023

22-06-2005

Stb. 2005, 320

15-03-2005

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

15-02-2005

 

Wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 678

28635

31-01-2005

Stb. 2005, 58

01-02-2005

 

Wijziging

30-12-2004

Stb. 2005, 16

 

30-12-2004

Stb. 2005, 16

01-01-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 717

29574

23-12-2004

Stb. 2004, 718

 

Wijziging

15-12-2004

Stb. 2004, 672

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 325

29225

03-08-2004

Stb. 2004, 424

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 306

28168

16-12-2004

Stb. 2004, 701

20-10-2004

 

Wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 511

29565

11-10-2004

Stb. 2004, 516

01-09-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 220

27563

07-06-2004

Stb. 2004, 270

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

 

Wijziging

29-04-2004

Stb. 2004, 214

28483

25-05-2004

Stb. 2004, 260

01-02-2004

 

Wijziging

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

30-01-2004

Stb. 2004, 37

 

Wijziging

04-12-2003

Stb. 2003, 500

28740

19-12-2003

Stb. 2004, 7

 

Wijziging

20-11-2003

Stb. 2003, 519

27178

15-01-2004

Stb. 2004, 27

01-01-2004

 

Wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 544

28978

19-12-2003

Stb. 2003, 545

 

Wijziging

09-10-2003

Stb. 2003, 376

28960

10-10-2003

Stb. 2003, 386

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 431

27289

04-11-2003

Stb. 2003, 467

12-03-2003

 

Wijziging

16-01-2003

Stb. 2003, 17

28384

16-01-2003

Stb. 2003, 18

20-02-2003

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 374

27603

26-11-2002

Stb. 2002, 593

01-02-2003

 

Wijziging

14-01-2003

Stb. 2003, 20

 

14-01-2003

Stb. 2003, 20

01-12-2002

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 318

27845

19-11-2002

Stb. 2002, 564

29-05-2002

 

Wijziging

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196

08-05-2002

 

Wijziging

21-06-2001

Stb. 2001, 346

26638

01-05-2002

Stb. 2002, 206

01-04-2002

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 53

26523

24-01-2002

Stb. 2002, 53

 

Wijziging

12-04-2001

Stb. 2001, 194

26691

15-03-2002

Stb. 2002, 165

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

12-03-2002

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 55

27024

24-01-2002

Stb. 2002, 55

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

24-01-2002

Stb. 2002, 55

07-03-2002

 

Wijziging

28-02-2002
samen met
20-12-2001

Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2001, 705

27751
samen met
27673

28-02-2002

Stb. 2002, 112

15-02-2002

t/m 31-01-2001

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2002, 69

27875

20-12-2001

Stb. 2002, 69

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 583

27182

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 582

27181

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001
samen met
12-12-2001

Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664

27472
samen met
28075

27-09-2001

Stb. 2001, 481

29-12-2001

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2001, 705

27673

20-12-2001

Stb. 2001, 705

01-12-2001

 

Wijziging

05-11-2001

Stb. 2001, 538

 

05-11-2001

Stb. 2001, 538

15-07-2001

 

Wijziging

26-01-2001

Stb. 2001, 71

23081

04-07-2001

Stb. 2001, 327

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

01-01-2001

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 333

23700

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-12-2000

t/m 01-01-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

01-07-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 177

26694

25-04-2000

Stb. 2000, 177

03-04-2000

 

Wijziging

01-07-1999
samen met
02-12-1999

Stb. 1999, 302
samen met
Stb. 1999, 520

25311
samen met
26844

24-12-1999

Stb. 2000, 7

01-09-1999

 

Wijziging

29-10-1998

Stb. 1998, 621

25175

17-06-1999

Stb. 1999, 265

01-07-1999

 

Wijziging

12-05-1999

Stb. 1999, 214

25837

07-06-1999

Stb. 1999, 241

01-04-1999

 

Wijziging

11-06-1998

Stb. 1998, 394

25336

19-03-1999

Stb. 1999, 143

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

15-01-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 744

25926

24-12-1998

Stb. 1998, 745

15-12-1998

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 610

25533

26-11-1998

Stb. 1998, 664

01-12-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 448

25961

09-11-1998

Stb. 1998, 622

 

Wijziging

25-06-1998
samen met
25-06-1998

Stb. 1998, 445
samen met
Stb. 1998, 447

22969
samen met
25672

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-06-1998

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 184

25753

26-03-1998

Stb. 1998, 184

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Tekstplaatsing

12-01-1998

Stb. 1998, 1

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

 

Wijziging

20-06-1996

Stb. 1996, 333

23700

11-12-1997

Stb. 1997, 581

25-04-1997

tot 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

14-03-1997

 

Wijziging

28-02-1997

Stb. 1997, 112

 

28-02-1997

Stb. 1997, 112

01-01-1997

 

Wijziging

13-03-1997

Stb. 1997, 139

24245

13-03-1997

Stb. 1997, 139

 

Wijziging

29-11-1996

Stb. 1996, 619

24554

14-12-1996

Stb. 1996, 660

 

Wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 577

24553

22-11-1996

Stb. 1996, 579

01-08-1996

 

Wijziging

12-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 200
samen met
Stb. 1995, 691

22614
samen met
24326

04-06-1996

Stb. 1996, 295

01-01-1996

 

Wijziging

20-12-1995

Stb. 1995, 704

24231

20-12-1995

Stb. 1995, 704

 

Wijziging

12-04-1995
samen met
21-12-1995

Stb. 1995, 200
samen met
Stb. 1995, 691

22614
samen met
24326

12-04-1995

Stb. 1995, 201

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-07-1995

 

Wijziging

04-05-1995

Stb. 1995, 302

23543

29-05-1995

Stb. 1995, 303

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

 

Wijziging

15-12-1994

Stb. 1994, 916

23775

19-12-1994

Stb. 1994, 917

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

19-01-1994

 

Wijziging

22-12-1993

Stb. 1994, 28

23015

22-12-1993

Stb. 1994, 28

01-01-1994

 

Tekstplaatsing

29-12-1993

Stb. 1994, 1

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

29-12-1993

Stb. 1994, 1

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

17-12-1993

Stb. 1993, 671

22690

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 693
samen met
Stb. 1993, 775

22495
samen met

samen met
22609
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

14-10-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 581
samen met
Stb. 1993, 690

22601
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Nieuwe regeling

04-06-1992

Stb. 1992, 315

21221

23-12-1993

Stb. 1993, 693