Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie voor Afdeling 8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige en een meervoudige kamer


Informatie geldend op 04-03-2012


Regelgeving die op dit afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit afdeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit afdeling

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit afdeling deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving , artikel: Aanwijzing 50
 2. Algemene wet bestuursrecht , artikelen: 1:4 , 1:6
 3. Algemene wet gelijke behandeling , artikel: 8
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen , artikel: 27j
 5. Beroepswet , artikelen: 17 , 21
 6. Besluit proceskosten bestuursrecht , bijlage: Bijlage
 7. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland , teksten: Tekst , Tekst
 8. Gemeentewet , artikel: 154k
 9. Geneesmiddelenwet , artikel: 17
 10. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 , teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba , teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 12. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten , teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 13. Interimwet stad-en-milieubenadering , artikel: 19
 14. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba , artikel: 3
 15. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken , artikel: 4
 16. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers , artikel: 4
 17. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande , artikel: 3
 18. Telecommunicatiewet , artikel: 6b.6
 19. Vreemdelingenwet 2000 , artikel: 88
 20. Wegenverkeerswet 1994 , artikel: 149b
 21. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften , artikel: 9
 22. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie , artikelen: 19 , 22
 23. Wet financiering sociale verzekeringen , artikel: 59
 24. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte , artikel: 9
 25. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid , artikel: 11
 26. Wet luchtvaart , artikel: 8.11
 27. Wet op de Raad van State , artikelen: 46 , 49
 28. Wet op de rechterlijke organisatie , artikelen: 108 , 39
 29. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , artikel: 7.66
 30. Wet openbaarheid van bestuur , artikel: 11i
 31. Wet vervoer gevaarlijke stoffen , artikel: 50
 32. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex) , artikel: II
 33. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz. , artikel: VI
 34. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie) , artikel: V
 35. Woningwet , artikel: 7

Overzicht van wijzigingen van afdeling

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

Alg. 1

01-01-1994

 

Nieuw

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Nieuwe regeling

04-06-1992

Stb. 1992, 315

21221

23-12-1993

Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 • 1)

  Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.