Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4.2.7 Betaling en terugvordering


Informatie geldend op 16-04-2012


Regelgeving die op dit afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit afdeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit afdeling

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel: 4:42
 2. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget, artikel: 9
 3. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie, artikel: 9
 4. Besluit beleidsregels toezicht, tekst: Tekst
 5. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming, artikel: 2
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel: 7
 7. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002, artikel: 10

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit afdeling deel van uitmaakt

titeldeel

 1. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , artikel: 12
 2. Archiefwet 1995 , artikelen: 30 , 35
 3. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden , artikel: 74
 4. Beleidsregels PT project- en exploitatiesubsidies 2010 , tekst: Tekst
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget , artikel: 9
 6. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie , artikel: 9
 7. Besluit beleidsregels toezicht , tekst: Tekst
 8. Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering , artikel: 2
 9. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht , artikel: III
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen , artikel: III
 11. Invorderingswet 1990 , artikel: 1
 12. Kaderwet LNV-subsidies , artikel: 3
 13. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat , artikel: 3
 14. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen , artikel: 36
 15. Leidraad Invordering 2008 , tekst: Tekst
 16. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees , bijlage: 2
 17. Subsidieregeling kinderopvang , bijlage: 2
 18. Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2008 , artikel: 11
 19. Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007 , artikel: 5
 20. Verordening instelling van een fonds voor de detailhandel 2007 , artikel: 5
 21. Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007 , artikel: 5
 22. Verordening instelling van een fonds voor de mosselsector 2007 , artikel: 5
 23. Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007 , artikel: 5
 24. Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011 , artikel: 1
 25. Wet bevordering eigenwoningbezit , artikel: 6
 26. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers , artikel: 16
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs , artikel: 2.3.4
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES , artikelen: 1.5.1 , 2.4.1 , 3.5
 29. Wet geluidhinder , artikel: 124
 30. Wet inrichting landelijk gebied , artikel: 93
 31. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , artikel: 2.4
 32. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen , artikel: 15
 33. Wet maatschappelijke ondersteuning , artikel: 7
 34. Wet milieubeheer , artikel: 15.12
 35. Wet op het notarisambt , artikel: 111
 36. Wet primair onderwijs BES , artikelen: 67 , 69
 37. Wet ruimtelijke ordening , artikel: 6.22
 38. Wet studiefinanciering 2000 , artikel: 11.2
 39. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , artikel: 11.2
 40. Wet voortgezet onderwijs BES , artikelen: 125 , 150 , 23
 41. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten , artikel: 6:6
 42. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , artikel: 119
 43. Zorgverzekeringswet , artikel: 36

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht , artikel: 1:6
 2. Gerechtsdeurwaarderswet , artikel: 2
 3. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken , artikel: 4
 4. Wet op het notarisambt , artikel: 16a

Overzicht van wijzigingen van afdeling

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1998

 

Nieuw

20-06-1996

Stb. 1996, 333

23700

11-12-1997

Stb. 1997, 581

Inwtr. 1

Opmerkingen

 • 1)

  Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.