Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 9:13

Informatie geldend op 01-04-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 32

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen IIc, XI, XIIa, XVI
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
  Artikel 2
 4. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel 6
 5. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikel 12
 6. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Tekst tekst
  Artikel 2
 7. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel 3
 8. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst tekst
 9. Bestuursreglement NZa
  Artikel 12
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel 9
 11. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel 7
 12. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel 9
 13. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel 6
 14. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel 9
 15. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel 9
 16. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
  Bijlage , behorende bij artikel 3 van de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 17. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel 2
 18. Bestuursreglement kansspelautoriteit
  Artikel 14
 19. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
  Artikel 3
 20. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 32
 21. Aanwijzing gebruik sepotgronden
  Tekst tekst
 22. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst tekst
 23. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst tekst
 24. Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015
  Tekst tekst
 25. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst tekst
 26. Bestuursreglement CCD
  Artikel 6
 27. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage K
 28. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst tekst
 29. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2017
  Artikel 8
 30. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikelen 2, 3
 31. Bestuursreglement Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel 10
 32. Mandaatregeling RDW
  Bijlagen 1, 2
 33. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel 12

titeldeel

 1. Luchtvaartwet
  Artikel 37v
 2. Wet op de Raad van State
  Artikel 45
 3. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 7.59b
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen XIIIe, XIIIf
 5. Wet aanvulling Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen
  Artikel V
 6. Handelsregisterwet 2007
  Artikel 48
 7. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel 4
 8. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
  Artikel 3
 9. Regeling Raadsman SZW 2011
  Artikelen 5, 8
  Paragraaf De behandeling van klachten als bedoeld in Titel 9.1 van de Awb
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.11
 11. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 32
 12. Jeugdwet
  Artikelen 4.2.1, 6.5.1
 13. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 14. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst tekst
 15. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen 11, 4
 16. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikelen 12, 2

afdeling

 1. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel 9
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 9:11
 3. Kaderwet dienstplicht
  Artikel 34
 4. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel 83
 5. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 23
 6. Klachtregeling AIVD
  Artikel 1
 7. Klachtenregeling bijzondere opsporingsdiensten
  Artikelen 2, 3
 8. Veiligheidswet BES
  Artikel 16
 9. Regeling Raadsman SZW 2011
  Artikel 5
 10. Politiewet 2012
  Artikel 68
 11. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
  Artikel 8
 12. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
  Artikel 9
 13. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
  Artikel 7
 14. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
  Artikel 9
 15. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
  Artikel 6
 16. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
  Artikel 12
Terug naar begin van de pagina