Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 7:13

Informatie geldend op 01-04-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 7:10
 3. Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985
  Artikel: 8
 4. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 5. Besluit VWS-commissie bezwaarschriften personeel Awb
  Artikel: 1
 6. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikel: 8
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 12
 8. Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen
  Artikel: 9
 9. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 7
 10. Bevoegdhedenregeling NWO 2017
  Tekst: tekst
 11. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 1
 12. Instellingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg
  Artikel: 2
 13. Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg
  Artikel: 2
 14. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Artikel: 12
 15. Regeling inburgering
  Bijlage: 4
 16. Regeling landelijk sociaal statuut politie
  Artikel: 12
 17. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 18. Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften
  Artikel: 2
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 20. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 28
 21. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 88
 22. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 7.63a, 7.63b
 23. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 18a
 24. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 17a
 25. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Advocatenwet
  Artikelen 13, 5
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 6:1
 4. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 7.61
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 50
 6. Reglement COKZ benamingen
  Artikel 6
 7. Rijksoctrooiwet 1995
  Artikel 23y
 8. Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
  Artikel 27h
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen IIc, XI, XIIIe, XIIIf, XIIa, XVI, XVII
 10. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 11. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)
  Artikel II
 12. Rechtspositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers 2005
  Artikel 1.6
 13. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 14. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 15. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel 4
 16. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten tekst, tekst
 17. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
  Artikel 3
 18. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst
 19. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst
 20. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel 3
 21. Wet dieren
  Artikelen 2.2, 7.6
 22. Besluit aanpassing zaaksoort II
  Artikel 6
 23. Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015
  Tekst tekst
 24. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 9
 25. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel 9
 26. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel 7
 27. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst, tekst

afdeling

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 25c
Terug naar begin van de pagina