Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 6:5

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 6:6, 8:118, 8:55, 8:55b, 8:81, 8:92, 9:4
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 28b, 29f
 3. Beschikking TB/REG-17637-01 Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
  Tekst: tekst
 4. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 5. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 6. Beschikking individueel mbi-omzetplafond 2017
  Tekst: tekst
 7. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 8. Beschikking landelijk mbi-omzetplafond 2017
  Tekst: tekst
 9. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
  Tekst: tekst
 10. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 11. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst: tekst
 12. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 13. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 1.6
 14. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 15. Huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 16. Huishoudelijk reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 17. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 1
 18. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst: tekst
 19. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2017
  Tekst: tekst
 20. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
  Artikel: 1
 21. Regeling bezwarenprocedure KB
  Artikel: 7
 22. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 23. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
  Artikel: 1
 24. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 147
 25. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
  Artikel: 3
 26. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
  Artikelen: 4, 5
 27. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikelen: 26, 27
 28. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikelen: 39, 40
 29. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 30. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 31. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 32. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 33. Vaarplichtwet
  Artikel: 12
 34. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 35. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 36. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 85
 37. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 6
 38. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 3
 39. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 26
 40. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 20
 41. Wet op de Raad van State
  Artikel: 39a
 42. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 88e
 43. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 3a:64
 44. Wet voorkoming verontreiniging door schepen
  Artikel: 27
 45. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 108
 46. Ziektewet
  Artikel: 75e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Advocatenwet
  Artikelen 13, 5
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Gemeentewet
  Artikel 176
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 6:1, 8:88
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 50
 6. Reglement COKZ benamingen
  Artikel 6
 7. Rijksoctrooiwet 1995
  Artikel 23y
 8. Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995
  Artikel 27h
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen IIc, XI, XIIIe, XIIIf, XIIa, XVI, XVII
 10. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 11. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen 53, 54
 12. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)
  Artikel II
 13. Rechtspositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers 2005
  Artikel 1.6
 14. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 15. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 16. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel 4
 17. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten tekst, tekst, tekst
 18. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
  Artikel 3
 19. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 20. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 21. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel 3
 22. Wet dieren
  Artikelen 2.2, 7.6
 23. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel 10
 24. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel 10
 25. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel 10
 26. Model uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015
  Tekst tekst
 27. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 9
 28. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel 10
 29. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel 9
 30. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel 7
 31. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
Terug naar begin van de pagina