Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 5:20

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs
  Tekst: tekst
 3. Advocatenwet
  Artikel: 46m
 4. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 28b
 5. Bankwet 1998
  Artikel: 9c
 6. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Artikelen: tekst, tekst, 7.12, 7.14
 7. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel handhaving chartaal toezicht eurobankbiljetten
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel handhaving toezicht recirculatie munten
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels cameratoezicht, College bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 11. Besluit Pensioenwet BES
  Artikel: 38
 12. Besluit bestuurlijke boetes echtheids- en geschiktheidscontrole van eurobankbiljetten en euromunten
  Artikelen: 1, 2
 13. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 5
 14. Besluit mandaat Dienst Regelingen in verband met de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 6a
 15. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 16. Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
  Artikel: 3
 17. Binnenvaartwet
  Artikel: 47
 18. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Bijlagen: 1, 2
 19. Dienstenwet
  Artikel: 54
 20. Drank- en Horecawet
  Artikel: 44
 21. Faillissementswet
  Artikelen: 212hl, 213ak
 22. Gemeentewet
  Artikelen: 124e, 124g
 23. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 114
 24. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 57a
 25. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 26. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 115
 27. Gezondheidswet
  Artikel: 39
 28. Havennoodwet
  Artikel: 19
 29. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 12g, 12m, 44d
 30. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 18.4.11, 18.4.7h
 31. Jeugdwet
  Artikelen: 9.1, 9.2
 32. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 6
 33. Kernenergiewet
  Artikelen: 59, 66, 83b
 34. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1a
 35. Loodsenwet
  Artikel: 49
 36. Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 februari 2017
  Tekst: tekst
 37. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.33, 2.68, 3.4, 7.12, 7.14
 38. Meetbrievenwet 1981
  Artikel: 25
 39. Muntwet 2002
  Artikel: 11
 40. Noodwet Geneeskundigen
  Artikelen: 31a, 32, 39
 41. Pensioenwet
  Artikelen: 168, 175, 176
 42. Pensioenwet BES
  Artikel: 22a
 43. Plantenziektenwet
  Artikelen: 11, 12
 44. Provinciewet
  Artikelen: 121c, 121e
 45. Regeling eenmalig project herintroductie otters
  Artikel: 10
 46. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 32
 47. Spoorwegwet
  Artikel: 66
 48. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
  Artikel: 8
 49. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 14
 50. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 15.3b, 15.4, 18.7
 51. Uitvoeringswet EFRO
  Artikel: 14
 52. Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
  Artikel: 11
 53. Vaarplichtwet
  Artikel: 24
 54. Vorderingswet
  Artikel: 33
 55. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 56. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 49
 57. Warenwet
  Artikel: 32
 58. Waterwet
  Artikelen: 5.20, 8.4b, 8.7
 59. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 61d, 65, 66d, 95, 103
 60. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Tekst: tekst
 61. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.14
 62. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 61, 66
 63. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 11
 64. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 6.2.2, 11.1
 65. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikel: 3.6
 66. Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 33a
 67. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen: 32g, 32i
 68. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 86
 69. Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst
  Artikel: 7
 70. Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES
  Artikel: 16
 71. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikelen: 3.2, 3.4
 72. Wet havenstaatcontrole
  Artikel: 17
 73. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 25
 74. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
  Artikelen: 25, 26
 75. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.72, 2.28, 72
 76. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 24
 77. Wet langdurige zorg
  Artikel: 10.4.1
 78. Wet lokaal spoor
  Artikelen: 16, 42
 79. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 4.3.1, 6.1
 80. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 64
 81. Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding
  Artikel: 13
 82. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 13j
 83. Wet milieubeheer
  Artikelen: 18.16q, 18.4
 84. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 10a
 85. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 87
 86. Wet op de dierproeven
  Artikel: 24
 87. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 146
 88. Wet op de loonvorming
  Artikel: 15
 89. Wet op de medische hulpmiddelen
  Artikel: 12
 90. Wet op de vaste boekenprijs
  Artikel: 22
 91. Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse
  Artikel: 3
 92. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 93. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:52, 1:56, 1:57, 1:68, 1:70, 1:71, 1:74, 1:79, 1:80, 3:159d, 3:159e, 3:159f, 3a:8
 94. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 5a.2, 15.1
 95. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 61a, 99a
 96. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 9
 97. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 164
 98. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 59, 104
 99. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 91
 100. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 7
 101. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 29, 129
 102. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikelen: 14, 15
 103. Wet sociale kanstrajecten jongeren BES
  Artikel: 20
 104. Wet tegemoetkoming schade bij rampen
  Artikel: 10
 105. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 26, 27, 32
 106. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikelen: 51, 53, 54, 63g, 63h, 63k
 107. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikelen: bedoeld in artikel 48d, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, 29, 48b, 48c
 108. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 16, 18, 19
 109. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikelen: 2, 4
 110. Wet toezicht trustkantoren
  Artikelen: 9, 20, 21
 111. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Bijlage: bedoeld in artikel 188d, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
 112. Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma
  Artikel: 16
 113. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 57
 114. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 71a, 163, 170, 171
 115. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 18
 116. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 10.1
 117. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 70, 115, 184

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006
  Artikel 15
 4. Wet kinderopvang
  Artikelen 1.81, 2.28a
 5. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Tekst tekst
 6. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
  Tekst tekst
 7. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Tekst tekst
 8. Circulaire Wapens en Munitie 2016
  Tekst tekst

titeldeel

 1. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel 10
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 1
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 4. Wet luchtvaart
  Artikel 11.2
 5. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 133
 6. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel 64
 7. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst tekst
 8. Zorgverzekeringswet
  Artikel 93
 9. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:89
 10. Algemene douanewet
  Artikel 1:6
 11. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 12. Wet bescherming persoonsgegevens BES
  Artikel 51
 13. Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES
  Artikel 15
 14. Luchtvaartwet BES
  Artikel 22
 15. Besluit onderstand BES
  Artikel 41
 16. Pensioenwet BES
  Artikel 19a
 17. Wet strategische diensten
  Artikel 28
 18. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel 10.3
 19. Instellingsbesluit Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis
  Artikel 7
 20. Regeling bescherming persoonsgegevens Ministerie IenM
  Artikel 3
 21. Beleidsregel handhaving chartaal toezicht eurobankbiljetten
  Tekst tekst
 22. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlage 3.12.1
 23. Wet langdurige zorg
  Artikel 9.1.7
 24. Beleidsregel handhaving toezicht recirculatie munten
  Tekst tekst
 25. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 26
 26. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
  Artikel 1
 27. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina