Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 3. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
 4. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 5. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 6. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 7. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 8. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 9. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 10. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 11. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 12. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 13. Beleidsregel stageverkorting
 14. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 15. Beleidsregel trillinghinder spoor
 16. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 17. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 18. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 19. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 20. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 21. Beleidsregels consultatie voorwaarden luchthaven Schiphol
 22. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 23. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2017
 24. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 25. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 26. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 27. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 28. Beleidsregels programmaquota
 29. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 30. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 31. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 32. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 33. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 34. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 35. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 36. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 37. Besluit beleidsregels representativiteit
 38. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 39. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 40. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 41. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 42. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 43. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
 44. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 45. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 46. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 47. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 48. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2016
 49. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 50. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 51. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 52. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 53. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 54. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 55. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 56. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 57. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 58. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 59. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 60. Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten
 61. Toezichtbeleid ITS
 62. Uitgiftebeleid geografische nummers
 63. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 64. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 65. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 66. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 67. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 68. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 4. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 5. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 6. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 7. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 8. Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016
 9. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 10. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 11. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 12. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 13. Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014
 14. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 15. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 16. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 17. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 18. Beleidsregel binnenvaart 2013
 19. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 20. Beleidsregel compensatieregeling trekkingsrecht pgb
 21. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014
 22. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 23. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB
 24. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 25. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 26. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
 27. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 28. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 29. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 30. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 31. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 32. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 33. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 34. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 35. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 36. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 37. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 38. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 39. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 40. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 41. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 42. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 43. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 44. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 45. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 46. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 47. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 48. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 49. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 50. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 51. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 52. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 53. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 54. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 55. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 56. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 57. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 58. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 59. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
 60. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 61. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet
 62. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 63. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 64. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 65. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 66. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 67. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 68. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 69. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 70. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 71. Beleidsregel zeevaartbemanning
 72. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 73. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 74. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 75. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 76. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 77. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 78. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 79. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 80. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 81. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 82. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 83. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 84. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 85. Beleidsregels near shore windpark
 86. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 87. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 88. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 89. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 90. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 91. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 92. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 93. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 94. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 95. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 96. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 97. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 98. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 99. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 100. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 101. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 102. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 44a
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Derde landen beleid
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 12. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 16. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 19. Beleidsregels consultatie voorwaarden luchthaven Schiphol
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2017
  Tekst: tekst
 23. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 25. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 26. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 27. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 30. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 31. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 32. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 33. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 2
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina