Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:55

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 4. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 5. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 6. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 7. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 18. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 19. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 20. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 21. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 22. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 23. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 24. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 25. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 26. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 27. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 28. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 29. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 30. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 31. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 32. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 33. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 34. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 35. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 36. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 37. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 38. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 2.3.6
 39. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 40. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 41. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 42. Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Tekst tekst
 43. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 45. Regeling Monitoring beschikkingen Persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2017
  Tekst tekst
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

afdeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 4:42
 2. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 3. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 8. Subsidieregeling EGF 2014–2020
  Artikel 11
Terug naar begin van de pagina