Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Herziening grondslagen en bedragen uitkeringen[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 30-04-1992 t/m 27-08-2004

Herziening grondslagen en bedragen uitkeringen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat, gezien de ontwikkelingen van de lonen en prijzen sedert 1 januari 1991 in Indonesië, aanleiding bestaat om de grondslagen en bedragen, welke ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Stb. 1991, 621) gelden indien vervolging in het voormalig Nederlands-Indiëheeft plaatsgevonden en de uitkeringsgerechtigden in Indonesië gevestigd zijn, te herzien;

Gelet op artikel 18, vijfde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945;

Gehoord de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita en de Stichting 1940–1945;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De grondslag, bedoeld in artikel 8, derde lid, onder b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 (Stb. 1991, 621), zoals deze gold ter vaststelling van de uitkeringen sedert 1 januari 1991, wordt met ingang van 1 januari 1992 verhoogd met 10%.

  • 2 De bedragen, genoemd in artikel 8, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, worden met ingang van 1 januari 1992 vastgesteld op 335,600 Rupiah onderscheidenlijk 837,410 Rupiah.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona