Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Gemeentewet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting: Gemw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005416

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 14-01-2005

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Gemeentewet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie
 2. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 3. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 4. Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
 5. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 6. Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding
 7. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1998
 8. Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie
 9. Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting
 10. Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris
 11. Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog 1994
 12. Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen
 13. Interim bijdrageregeling beeldende kunst en vormgeving
 14. Intrekkingsregeling BZK 2004
 15. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 16. Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
 17. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 18. Rechtspositiebesluit wethouders
 19. Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997
 20. Uitvoeringsbesluit ex artikel 303 Gemeentewet
 21. Wijzigingsbesluit Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (invoering jaarverslag)
 22. Wijzigingsbesluit Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (invoering van de financieringsparagraaf)
 23. Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)
 24. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 25. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
 26. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel
 27. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)
 28. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
 29. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders
 30. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders
 31. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet, artikelen: VIII , IX
 2. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken, artikel: XI
 3. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994, artikel: 2
 4. Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing, artikel: 1
 5. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, artikel: 1
 6. Besluit oplegging Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht, bijlage: Bijlage
 7. Faciliteitenregeling Vluchtelingen, artikel: 16
 8. Financiële-verhoudingswet, artikel: 19
 9. Invoeringswet Politiewet 1993, artikel: 6
 10. Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet, artikelen: XVI , XVIII , XIX , XX , XXI , XXII , XXIII
 11. Kaderwet bestuur in verandering, artikel: 56
 12. Luchtvaartwet, artikel: 36
 13. Uitvoeringsbesluit ex artikel 303 Gemeentewet, artikelen: 1 , 3
 14. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: 23
 15. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel: 2
 16. Wet algemene regels herindeling, artikelen: 61 , 96
 17. Wet bodembescherming, artikel: 96
 18. Wet D'gemeenten en D'provincies, artikel: 4
 19. Wet dualisering gemeentebestuur, artikel: VIIIa
 20. Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel: 30
 21. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel, artikel: 22
 22. Wet instelling gemeente Lelystad, artikel: 24
 23. Wet milieubeheer, artikel: 20.4
 24. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966, artikel: 20
 25. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel: 80
 26. Wet opheffing agglomeratie Eindhoven, artikel: 10
 27. Wet overdracht taken OGB, artikel: III
 28. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde, artikel: 27
 29. Wet tot instelling van een gemeente Dronten, artikel: 22
 30. Wetboek van Strafrecht, artikel: 443
 31. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III), artikel: 2
 32. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997), artikel: XXI
 33. Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen), artikel: VII
 34. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen), artikel: VII
 35. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie), artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 09-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

22942

 

 

Aanhangig

29535

 

 

Aanhangig

29958

 

 

Aanhangig

32023

 

 

Aanhangig

32211

 

 

Aanhangig

33084

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

33582

 

 

Aanhangig

33587

 

 

Aanhangig

33885

 

 

Aanhangig

34007

 

 

Aanhangig

34053

 

 

Aanhangig

34177

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 378

34196

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

01-02-2016

 

Wijziging

04-11-2015

Stb. 2015, 426

33691

18-01-2016

Stb. 2016, 39

01-01-2016

 

Wijziging

25-09-2013

Stb. 2013, 379

33527

05-10-2015

Stb. 2015, 364

01-11-2015

 

Wijziging

14-10-2015

Stb. 2015, 378

34196

14-10-2015

Stb. 2015, 379

01-07-2015

 

Wijziging

30-06-2015

Stb. 2015, 255

33882

30-06-2015

Stb. 2015, 256

01-01-2015

 

Wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 306

33597

19-11-2014

Stb. 2014, 466

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-12-2014

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

26-11-2014

Stb. 2014, 540

29-11-2014

t/m 19-03-2014

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

22-11-2014

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

05-11-2014

Stb. 2014, 442

01-11-2014

 

Wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 255

33697

08-10-2014

Stb. 2014, 360

01-08-2014

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

24-05-2012

Stb. 2012, 233

19-07-2014

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

01-07-2014

 

Wijziging

21-05-2014

Stb. 2014, 191

33112

05-06-2014

Stb. 2014, 201

19-03-2014

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 76

33017

11-02-2014

Stb. 2014, 83

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

28-06-2012

Stb. 2012, 331

14-12-2013

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 531

33416

11-12-2013

Stb. 2013, 531

01-12-2013

 

Wijziging

03-07-2013

Stb. 2013, 289

33268

30-09-2013

Stb. 2013, 378

01-07-2013

 

Wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 141

33302

25-06-2013

Stb. 2013, 266

25-04-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 680

33025

13-12-2012

Stb. 2012, 681

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 313

32891

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-01-2012

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

19-11-2011

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 531

32581

27-10-2011

Stb. 2011, 531

03-08-2011

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 375

32209

06-07-2011

Stb. 2011, 375

01-07-2011

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 309

32315

14-06-2011

Stb. 2011, 310

 

Wijziging

31-03-2011

Stb. 2011, 170

32438

04-05-2011

Stb. 2011, 219

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-02-2011

 

Wijziging

13-12-2010

Stb. 2011, 4

32456

11-02-2011

Stb. 2011, 79

01-01-2011

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

14-10-2010

Stb. 2010, 743

10-10-2010

 

Wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 365

31958

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-10-2010

 

Wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-09-2010

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 325

31467

07-07-2010

Stb. 2010, 325

 

Wijziging

22-04-2010

Stb. 2010, 175

30585

08-06-2010

Stb. 2010, 236

01-04-2010

 

Wijziging

26-11-2009

Stb. 2009, 525

31391

25-03-2010

Stb. 2010, 139

10-03-2010

 

Wijziging

04-03-2010

Stb. 2010, 110

30425

04-03-2010

Stb. 2010, 110

27-02-2010

 

Wijziging

17-02-2010

Stb. 2010, 72

30424

17-02-2010

Stb. 2010, 73

01-01-2010

 

Wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 276

30578

10-07-2007

Stb. 2007, 277

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

 

Wijziging

27-11-2008

Stb. 2008, 551

31084

11-06-2009

Stb. 2009, 276

15-04-2009

 

Wijziging

05-03-2009

Stb. 2009, 169

30902

27-03-2009

Stb. 2009, 170

14-01-2009

 

Wijziging

20-12-2007

Stb. 2008, 44

30101

18-12-2008

Stb. 2009, 9

01-01-2009

 

Wijziging

30-10-2008

Stb. 2008, 536

31360

01-12-2008

Stb. 2008, 537

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

19-12-2008

 

Wijziging

04-12-2008

Stb. 2008, 538

31393

04-12-2008

Stb. 2008, 538

01-09-2008

 

Wijziging

20-03-2008

Stb. 2008, 100

30815

03-07-2008

Stb. 2008, 274

01-08-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

11-07-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 263

t/m 01-01-2005

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 262

31404

03-07-2008

Stb. 2008, 262

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

28-06-2008

 

Wijziging

12-06-2008

Stb. 2008, 243

31270

23-06-2008

Stb. 2008, 244

01-02-2008

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

21-12-2007

Stb. 2008, 4

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2008

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 503

30943

06-12-2007

Stb. 2007, 503

 

Wijziging

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

30322
samen met
31206

27-09-2007
samen met
20-12-2007

Stb. 2007, 376
samen met
Stb. 2007, 563

 

Wijziging

28-06-2007

Stb. 2007, 276

30578

10-07-2007

Stb. 2007, 277

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 105

30544

05-12-2007

Stb. 2007, 499

29-12-2007

 

Wijziging

12-12-2007

Stb. 2007, 570

31133

12-12-2007

Stb. 2007, 570

01-09-2007

 

Wijziging

06-12-2006

Stb. 2007, 164

30833

21-05-2007

Stb. 2007, 165

01-07-2007

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

01-06-2007

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 551

27030

20-08-2007

Stb. 2007, 301

06-04-2007

 

Wijziging

15-03-2007

Stb. 2007, 124

30480

15-03-2007

Stb. 2007, 124

01-01-2007

 

Wijziging

13-11-2006

Stcrt. 2006, 227

 

13-11-2006

Stcrt. 2006, 227

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 725

30096

22-12-2005
samen met
15-12-2005

Stb. 2005, 725
samen met
Stb. 2005, 683

 

Wijziging

09-12-2004
samen met
15-12-2005
samen met
22-12-2005
samen met
17-11-2005

Stb. 2004, 656
samen met
Stb. 2005, 603
samen met
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 725

29612
samen met
30306
samen met
30096
samen met
30200

18-01-2006

Stb. 2006, 43

11-10-2006

 

Wijziging

07-09-2006

Stb. 2006, 418

30229

26-09-2006

Stb. 2006, 449

01-10-2006

 

Wijziging

19-01-2006

Stb. 2006, 70

29658

31-08-2006

Stb. 2006, 404

01-07-2006

 

Wijziging

24-01-2002

Stb. 2002, 54

27023

24-01-2002

Stb. 2002, 54

08-03-2006

 

Wijziging

28-02-2002

Stb. 2002, 111

27751

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-02-2006

 

Wijziging

30-06-2005

Stb. 2005, 392

29440

30-12-2005

Stb. 2006, 32

01-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005
samen met
15-12-2005

Stb. 2005, 725
samen met
Stb. 2005, 683

30096
samen met
30306

22-12-2005

Stb. 2005, 725

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 71

28747

28-02-2005

Stb. 2005, 116

02-11-2005

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 534

29310

20-10-2005

Stb. 2005, 535

05-02-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 743

29701

23-12-2004

Stb. 2004, 743

01-01-2005

 

Wijziging

15-12-2004

Stb. 2004, 672

29251

16-12-2004

Stb. 2004, 692

 

Wijziging

09-12-2004

Stb. 2004, 656

29612

09-12-2004

Stb. 2004, 656

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 300

29218

09-11-2004

Stb. 2004, 583

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 610

27246

21-12-2000

Stb. 2000, 610

16-08-2004

 

Wijziging

17-06-2004

Stb. 2004, 371

29012

09-07-2004

Stb. 2004, 372

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

 

Wijziging

13-04-2004

Stb. 2004, 184

28644

09-06-2004

Stb. 2004, 265

01-03-2004

t/m 01-04-2003

 

Wijziging

18-12-2003

Stb. 2003, 528

29026

18-12-2003

Stb. 2003, 528

17-10-2003

 

Wijziging

02-07-2003

Stb. 2003, 314

28769

24-09-2003

Stb. 2003, 384

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

12-03-2003

 

Wijziging

16-01-2003

Stb. 2003, 17

28384

16-01-2003

Stb. 2003, 18

19-02-2003

t/m 07-03-2002

 

Wijziging

06-02-2003

Stb. 2003, 56

28243

08-02-2003

Stb. 2003, 57

 

Wijziging

28-02-2002
samen met
06-02-2003

Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2003, 56

27751
samen met
28243

08-02-2003

Stb. 2003, 57

01-01-2003

 

Wijziging

12-12-2002

Stb. 2002, 617

28608

13-12-2002

Stb. 2002, 633

 

Wijziging

27-06-2002

Stb. 2002, 399

27293

27-06-2002

Stb. 2002, 399

 

Wijziging

28-02-2002

Stb. 2002, 111

27751

28-02-2002

Stb. 2002, 112

01-10-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 388

27745

10-09-2002

Stb. 2002, 470

15-09-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 420

26865

30-08-2002

Stb. 2002, 459

13-07-2002

 

Wijziging

28-05-2002

Stb. 2002, 348

24549

28-05-2002

Stb. 2002, 348

07-03-2002

 

Wijziging

28-02-2002

Stb. 2002, 111

27751

28-02-2002

Stb. 2002, 112

16-01-2002

 

Wijziging

20-12-2001

Stb. 2002, 13

27547

20-12-2001

Stb. 2002, 13

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

01-08-2001

 

Wijziging

16-07-2001

Stb. 2001, 358

25444

16-07-2001

Stb. 2001, 358

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

07-03-2001

t/m 01-01-2000

 

Wijziging

05-02-2001

Stb. 2001, 111

26423

05-02-2001
samen met
05-02-2001

Stb. 2001, 111
samen met
Stb. 2001, 112

21-02-2001

 

Wijziging

25-01-2001

Stb. 2001, 85

25234

25-01-2001

Stb. 2001, 85

01-01-2001

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 610

27246

21-12-2000

Stb. 2000, 610

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 587

26906

14-12-2000

Stb. 2000, 588

 

Wijziging

14-12-2000

Stb. 2000, 571

27184

14-12-2000

Stb. 2000, 571

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 685

25736

10-12-1998

Stb. 1998, 685

01-10-2000

 

Wijziging

27-09-2000

Stb. 2000, 385

27174

27-09-2000

Stb. 2000, 386

 

Wijziging

28-10-1999

Stb. 1999, 464

25437

18-01-2000

Stb. 2000, 38

03-05-2000

 

Wijziging

25-04-2000

Stb. 2000, 175

26735

26-04-2000

Stb. 2000, 176

01-01-2000

 

Wijziging

11-11-1999

Stb. 1999, 505

26412

11-11-1999

Stb. 1999, 505

01-09-1999

 

Wijziging

29-10-1998
samen met
28-01-1999

Stb. 1998, 621
samen met
Stb. 1999, 30

25175
samen met
25836

17-06-1999

Stb. 1999, 265

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

17-12-1998

Stb. 1998, 728

26281

17-12-1998

Stb. 1998, 728

 

Wijziging

10-04-1997
samen met
18-12-1997
samen met
14-05-1998

Stb. 1997, 189
samen met
Stb. 1998, 317
samen met
Stb. 1997, 737

24771
samen met
24800
samen met
25903

28-05-1997

Stb. 1997, 225

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

18-12-1998

 

Wijziging

26-11-1998

Stb. 1998, 678

26014

26-11-1998

Stb. 1998, 678

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

01-08-1998

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 228

25409

02-04-1998

Stb. 1998, 228

22-07-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 433

25766

01-07-1998

Stb. 1998, 433

01-07-1998

 

Wijziging

14-05-1998

Stb. 1998, 317

25903

14-05-1998

Stb. 1998, 317

13-02-1998

t/m 01-01-1998

 

Wijziging

04-02-1998

Stb. 1998, 64

25600 C

04-02-1998

Stb. 1998, 64

01-01-1998

 

Wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 730

25691

18-12-1997

Stb. 1997, 730

 

Wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 737

24800

18-12-1997

Stb. 1997, 739

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 527

25343

02-12-1997

Stb. 1997, 633

 

Wijziging

06-11-1997
samen met
04-12-1997

Stb. 1997, 510
samen met
Stb. 1997, 580

25280
samen met
25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-07-1997

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 189

24771

28-05-1997

Stb. 1997, 225

09-04-1997

 

Wijziging

13-03-1997

Stb. 1997, 142

24481

13-03-1997

Stb. 1997, 142

26-03-1997

 

Wijziging

13-03-1997

Stb. 1997, 132

24699

13-03-1997

Stb. 1997, 132

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

 

Wijziging

20-12-1996

Stb. 1996, 653

25037

20-12-1996

Stb. 1996, 653

 

Wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 577

24553

22-11-1996

Stb. 1996, 579

01-08-1996

 

Wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 313

24497

06-06-1996

Stb. 1996, 313

17-07-1996

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 392

24664

03-07-1996

Stb. 1996, 392

01-07-1996

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 184

24051

20-05-1996

Stb. 1996, 288

26-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 312

24547

24-05-1996

Stb. 1996, 312

01-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 276

24496

30-05-1996

Stb. 1996, 279

 

Wijziging

02-11-1995

Stb. 1995, 554

23806

16-04-1996

Stb. 1996, 246

05-04-1996

t/m 01-01-1995

 

Wijziging

14-03-1996

Stb. 1996, 198

24158

14-03-1996

Stb. 1996, 198

01-01-1996

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 606

24341

06-12-1995

Stb. 1995, 606

06-12-1995

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 582

24159

16-11-1995

Stb. 1995, 582

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-01-1995

 

Wijziging

27-04-1994
samen met
27-04-1994

Stb. 1994, 419
samen met
Stb. 1994, 420

23217
samen met
23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

 

 

Tekstplaatsing

21-10-1994

Stb. 1994, 762

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

14-07-1994

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

29-06-1994

Stb. 1994, 499

01-07-1994

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 503

22642

20-06-1994

Stb. 1994, 464

 

Wijziging

16-09-1993

Stb. 1993, 503

22642

20-06-1994

Stb. 1993, 464

24-06-1994

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

10-06-1994

 

Wijziging

19-05-1994

Stb. 1994, 389

23602

19-05-1994

Stb. 1994, 389

01-04-1994

 

Wijziging

09-12-1993

Stb. 1993, 725

23088

07-01-1994

Stb. 1994, 27

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Tekstplaatsing

26-11-1993

Stb. 1993, 611

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

26-11-1993

Stb. 1993, 611

22893

26-11-1993

Stb. 1993, 611

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690

22061
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Nieuwe regeling

14-02-1992

Stb. 1992, 96

19403

11-11-1993

Stb. 1993, 610

01-03-1993

 

Wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 415
samen met
Stb. 1993, 31

21163
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59