Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Woningwet

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen: Wonw
Ww
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005181

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 16-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Woningwet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 5. Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 7. Besluit beheer sociale-huursector
 8. Besluit bevordering eigenwoningbezit
 9. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
 10. Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 11. Besluit energieprestatie gebouwen
 12. Besluit locatiegebonden subsidies 2005
 13. Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies
 14. Besluit wijziging huurprijzen woonwagens
 15. Bouwbesluit 2003
 16. Bouwbesluit 2012
 17. Experimentenbesluit excellente gebieden
 18. Huursubsidiebesluit
 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector
 21. Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993
 22. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 23. Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006
 24. Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006
 25. Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen
 26. Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)
 27. Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen
 28. Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies
 29. Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007
 30. Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007
 31. Regeling voorschriften accountantscontrole op het financiële verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 32. Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen
 33. Warenwetbesluit liften
 34. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale huursector, enz. (afstemming op de Huursubsidiewet)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (vergroting maatschappelijk rendement van sociale-huursector, enz.)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)
 37. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector en Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (afstemming op wijziging van Woningwet die strekt tot verbetering van toezicht op woningcorporaties en aanpassing van de bepalingen in die wet over Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 38. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 39. Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)
 40. Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, enz. (subsidie aan toegelaten instellingen voor de wijkenaanpak)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)
 43. Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)
 44. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)
 45. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998)
 46. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)
 47. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)
 48. Wijzigingsbesluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 49. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 50. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel grensoverschrijdende werkzaamheden toegelaten instellingen volkshuisvesting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving milieurecht, tekst: Tekst
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage
 3. Asbestverwijderingsbesluit 2005, artikel: 1
 4. Beleid t.a.v. buitenlandse projecten toegelaten instellingen, tekst: Tekst
 5. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol, bijlage: Bijlage
 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, artikelen: 1 , 5 , 7
 7. Besluit beheer sociale-huursector (BTW-constructies), tekst: Tekst
 8. Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, artikelen: 1.1 , 2.3.9 , 2.4.1 , 2.4.3 , 2.5.1 , 2.6.1 , 2.7.1 , 2.7.2
 9. Besluit energieprestatie gebouwen, artikel: 1.1
 10. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet, bijlage: Lijst
 11. Besluit geluidhinder, artikel: 6.6
 12. Besluit glastuinbouw, artikel: 1
 13. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving, artikel: 1
 14. Besluit landbouw milieubeheer, artikel: 1
 15. Besluit omgevingslawaai, artikelen: 7 , 10
 16. Besluit omgevingsrecht, bijlage: Bijlage II
 17. Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften, artikelen: 3 , 11
 18. Besluit SUWI, artikel: 5.9
 19. CBP Richtsnoeren, tekst: Tekst
 20. Circulaire Besluit beheer sociale-huursector mei 2006, tekst: Tekst
 21. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A-I
 22. Circulaire GBA en woonfraude, tekst: Tekst
 23. Circulaire houtopslag, tekst: Tekst
 24. Circulaire uitvoering en handhaving Asbest-verwijderingsbesluit, tekst: Tekst
 25. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit, teksten: Tekst , Tekst
 26. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, bijlagen: Lijst A , Lijst B
 27. Crisis- en herstelwet, artikel: 2.4
 28. Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving, artikel: 1
 29. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing, artikel: III
 30. Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, artikel: 13a
 31. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, afdeling: Afdeling 9.5 ; artikel: 9.5.1
 32. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, artikelen: 9 , 12
 33. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009, artikel: 7a
 34. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010, bijlagen: 1 , 4 , 5 , 6
 35. Regeling centraal examen 2006, bijlage: 6
 36. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, artikelen: 3 , 5
 37. Regeling verslaggeving WTZi, artikel: 7
 38. Regeling voorschriften accountantscontrole op het financiële verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, bijlage: Bijlage
 39. Richtlijn voor strafvordering Drank- en Horecawet, bijlage: Bijlage
 40. Richtlijn voor strafvordering grondstromen, circulaire divisie: 3 ; tekst: Tekst
 41. Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming, tekst: Tekst
 42. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector), teksten: Tekst , Tekst ; bijlage: 1
 43. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikel: 9
 44. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 43c
 45. Uitvoeringsregeling balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting, artikelen: 2 , 3 , 5
 46. VROM intrekkingsregeling 2004, artikel: 1
 47. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, artikelen: 2 , 3 , 4 , 8 , 11 , 12 , 16 , 17 , 18
 48. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel: 5.1
 49. Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting, artikel: 4
 50. Wet geluidhinder, artikel: 125
 51. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel, artikel: 6
 52. Wet milieubeheer, artikel: 5.16a
 53. Wet op de economische delicten, artikel: 1a
 54. Wet op de huurtoeslag, artikel: 11
 55. Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikelen: 2 , 8d , 10 , 33
 56. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee, artikel: 3
 57. Wijziging Besluit beheer sociale huursector en het Huisvestingsbesluit, tekst: Tekst
 58. Wijziging Huurprijzenwet woonruimte (onderhoud, vergoeding aan de Staat en toezicht), tekst: Tekst
 59. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), artikel: XXIII
 60. Wijzigingswet Woningwet (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht), artikel: Vl
 61. Wijzigingswet Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond), artikel: III
 62. Wijzigingswet Woningwet, enz. (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving), artikelen: IVd , V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

22942

 

 

Aanhangig

27236

 

 

Aanhangig

32211

 

 

Aanhangig

33124

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Aanhangig

34156

 

 

Aanhangig

34373

 

 

Aanhangig

34403

 

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

 

Wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

 

Wijziging

25-03-2010
samen met
20-03-2015

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2015, 145

31953
samen met
32769

 

Wijziging

02-07-2009
samen met
29-04-2010

Stb. 2009, 324
samen met
Stb. 2010, 187

31722
samen met
32277

 

Wijziging

25-06-2009
samen met
19-11-2014

Stb. 2009, 297
samen met
Stb. 2014, 458

31750
samen met
33951

 

Wijziging

22-05-2008
samen met
29-05-2008
samen met
19-11-2014

Stb. 2008, 180
samen met
Stb. 2014, 458
samen met
Stb. 2008, 197

30938
samen met
31295
samen met
33951

 

Wijziging

13-09-2007
samen met
29-05-2008

Stb. 2007, 349
samen met
Stb. 2008, 197

30848
samen met
31295

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

 

Wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 366

23791

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 423

22320

 

Nieuwe regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

01-01-2017

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-07-2016

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-01-2016

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-07-2015

 

Wijziging

20-03-2015
samen met
12-07-2012
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2012, 313

32769
samen met
32891
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

08-09-2014

Stb. 2014, 341

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 249

33798

08-09-2014

Stb. 2014, 341

29-11-2014

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-01-2014

 

Wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

01-07-2013

 

Wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

14-06-2013

Stb. 2013, 249

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-04-2012

 

Wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

20-03-2012

Stb. 2012, 125

 

Wijziging

02-07-2009
samen met
26-02-2011
samen met
29-04-2010

Stb. 2009, 324
samen met
Stb. 2010, 187
samen met
Stb. 2011, 123

31722
samen met
31991
samen met
32277

20-03-2012

Stb. 2012, 125

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

10-03-2012

 

Wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

25-02-2012

Stb. 2012, 89

01-07-2011

 

Wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 123

31991

04-03-2011

Stb. 2011, 124

28-04-2011

t/m 01-01-2011

 

Wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 190

32460

07-04-2011

Stb. 2011, 190

01-10-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

15-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-07-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

13-06-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-01-2008

 

Wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

 

Wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

21-12-2006

Stb. 2007, 27

01-09-2007

 

Wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 42

29259

21-08-2007

Stb. 2007, 293

01-07-2007

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

01-04-2007

 

Wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

 

Wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 351

30131

16-03-2007

Stb. 2007, 111

01-01-2007

 

Wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 351

30131

29-06-2006

Stb. 2006, 351

25-05-2006

 

Wijziging

02-02-2006

Stb. 2006, 134

30209

11-05-2006

Stb. 2006, 249

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
14-12-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 705

28995
samen met
30134

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 680

29462

15-12-2005

Stb. 2005, 681

 

Wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

 

Wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 571

27659

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

30-12-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 726

30091

22-12-2005

Stb. 2005, 726

28-12-2005

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

25-02-2005

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

15-09-2004

 

Wijziging

10-06-2004

Stb. 2004, 320

29243

31-08-2004

Stb. 2004, 452

01-08-2003

 

Wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

01-06-2003

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

19-05-2003

Stb. 2003, 216

23-05-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-05-2003

Stb. 2003, 213

01-01-2003

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

28-11-2002

Stb. 2002, 582

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 518

26734

28-11-2002

Stb. 2002, 582

 

 

Tekstplaatsing

05-12-2002

Stb. 2002, 590

 

01-09-2002

 

Wijziging

16-05-2002

Stb. 2002, 292

27922

16-05-2002

Stb. 2002, 292

15-08-2002

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 518

26734

13-07-2002

Stb. 2002, 411

13-07-2002

 

Wijziging

28-05-2002

Stb. 2002, 348

24549

28-05-2002

Stb. 2002, 348

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

05-11-2001

 

Wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 553

26326

23-10-2001

Stb. 2001, 500

01-12-2000

t/m 01-01-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

03-04-2000

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 302

25311

24-12-1999

Stb. 2000, 7

04-02-2000

 

Wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 553

26326

20-01-2000

Stb. 2000, 46

01-03-1999

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 459

25333

23-11-1998

Stb. 1998, 656

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

24-09-1998

Stb. 1998, 582

24607

23-11-1998

Stb. 1998, 658

 

Wijziging

18-03-1998

Stb. 1998, 232

24820

23-11-1998

Stb. 1998, 658

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

30-07-1998

 

Wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 458

25823

01-07-1998

Stb. 1998, 458

14-03-1998

 

Wijziging

14-02-1998

Stb. 1998, 132

24809

14-02-1998

Stb. 1998, 132

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1998

 

Wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

 

Wijziging

30-05-1997

Stb. 1997, 226

25044

11-12-1997

Stb. 1997, 682

01-05-1997

 

Wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 366

23791

23-04-1997

Stb. 1997, 172

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-08-1996

 

Wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 313

24497

06-06-1996

Stb. 1996, 313

26-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 312

24547

24-05-1996

Stb. 1996, 312

01-11-1995

 

Wijziging

25-03-1994

Stb. 1994, 300

21447

20-10-1995

Stb. 1995, 513

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-07-1994

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

20-05-1994

Stb. 1994, 397

01-04-1994

 

Wijziging

07-10-1993

Stb. 1993, 545

22815

25-11-1993

Stb. 1993, 657

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 711

23248

22-12-1993

Stb. 1993, 774

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 423
samen met
Stb. 1993, 690

22320
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-07-1993

 

Wijziging

01-10-1992

Stb. 1992, 548

20520

16-04-1993

Stb. 1993, 234

01-03-1993

 

Tekstplaatsing

03-12-1992

Stb. 1992, 635

21087

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 414

21087

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Nieuwe regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

27-01-1993

Stb. 1993, 59

01-10-1992

 

Wijziging

28-09-1992

Stb. 1992, 509

22522

28-09-1992

Stb. 1992, 509

 

Wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 355

22505

04-06-1992

Stb. 1992, 292

 

Wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 354

22180

04-06-1992

Stb. 1992, 292

 

Nieuwe regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

04-06-1992

Stb. 1992, 292

01-01-1992

 

Nieuwe regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

16-12-1991

Stb. 1991, 736