Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verhoging van het huurwaardeforfait)

Geldend van 31-12-1993 t/m heden

Wet van 4 juli 1991, houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (verhoging van het huurwaardeforfait)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting in samenhang met de extra huurverhogingen in de periode 1991 tot en met 1994 stapsgewijs te verhogen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1991.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 juli 1991

Beatrix

De Minister van Financiƫn,

W. Kok

De Staatssecretaris van Financiƫn,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de elfde juli 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin