Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)

Geldend van 26-06-1992 t/m heden

Wet van 26 juni 1991, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (wijziging uitkeringsgrondslag)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met een systeemfout bij de berekening van de uitkeringen wenselijk is de uitkeringsgrondslag van een aantal sociale zekerheidswetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

  • 2 De in het eerste lid bedoelde verlaging vindt per 1 juli 1992 plaats.

  • 3 Voor de toepassing van artikel 87, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt een op grond van dit artikel genomen beslissing tot verlaging van het dagloon dat ten grondslag ligt aan een uitkering op grond van die wet, gelijkgesteld met een beslissing inzake herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband met artikel 15 van die wet.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1991.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 juni 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de achtentwintigste juni 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin