Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instelling Commissie Onderzoek Financieringsstelsel Waterbeheer[Regeling vervallen per 01-05-2004.]

Geldend van 01-10-1990 t/m 30-04-2004

Instelling Commissie Onderzoek Financieringsstelsel Waterbeheer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende, dat in de derde Nota waterhuishouding (Kamerstukken 1988–1989, 21 250 nrs. 1–2) als einddoel voor het pakket Financieringsstructuur is vermeld: ‘de financieringsstructuur is afgestemd op de integrale aanpak van het waterbeheer door middel van de watersysteembenadering’ (hoofdstuk 5.5.4., pakket 14);

Besluit:

[Vervallen per 01-05-2004]

 • I In te stellen de Commissie Onderzoek Financieringsstelsel Waterbeheer.

 • II Deze commissie op te dragen:

  • a. onderzoek te doen naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een samenhangend financieringsstelsel passend bij integraal waterbeheer, zoals aangegeven in de derde Nota waterhuishouding en rekening houdend met de ontwerp-Waterschapswet;

  • b. terzake aanbevelingen te doen en voor 1 juli 1991 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te rapporteren.

 • III De commissie als volgt samen te stellen:

  • -

   voorzitter drs. P. Zevenbergen (burgemeester van Bergen op Zoom);

  leden

  • -

   ir. J.H. Jansen (plv. hoofd hoofdafdeling Water van de Hoofddirectie van de Waterstaat);

  • -

   drs. V.W.J. van den Bergen (hoofd afdeling Wateremissies, directie Drinkwater, Water, Bodem van het Directoraat-Generaal voor Milieubeheer);

  • -

   mr. H.R. van Woerden (hoofd afdeling Juridische Zaken van de Hoofddirectie van de Waterstaat);

  • -

   mr. F.M.J. Steijvers (gedeputeerde van Friesland);

  • -

   ir. P. Hellinga (hoofd Afdeling Waterstaatszaken provincie Zuid-Holland);

  • -

   ir. K. Slijkhuis (hoofd afdeling Waterhuishouding en Landinrichting provincie Limburg);

  • -

   mevr. ir. J.M. Leemhuis-Stout (dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland);

  • -

   mr. H. van Brink (secretaris zuiveringsschap Oostelijk Gelderland);

  • -

   mr. C. Th. Smit (algemeen directeur Unie van Waterschappen);

   projectsecretariaat

  • -

   ir. G. Verwolf – secretaris (hoofd afdeling Waterbeleid van de Hoofddirectie van de Waterstaat);

  • -

   mr. H.J.M. Havekes – secretaris (bureau Unie van Waterschappen);

  • -

   ing. R. Goud – adj. secretaris (Dienst Binnenwateren/RIZA Rijkswaterstaat).

 • IV Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 oktober 1990.

's-Gravenhage, 4 oktober 1990

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen