Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling pensioenverordening voor registerloodsen

Geldend van 15-12-2011 t/m heden

Vaststelling pensioenverordening voor registerloodsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 67, eerste lid, juncto artikel 15, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), en artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van het Financieel besluit loodsen (Stb. 1988, 396),

Besluit:

Artikel I

De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld:

Pensioenverordening

Artikel 1

De Stichting Beroepspensioenfonds loodsen te Rotterdam is belast met het uitkeren van functioneel leeftijdspensioen aan voormalige registerloodsen.

Artikel 2

De registerloods is verplicht deelnemer in de pensioenregeling van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen.

Artikel 3

De registerloods is verplicht de premie volgens het door het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen vastgestelde pensioenreglement te voldoen.

Artikel 4

  • 1. De algemene raad draagt, steeds wanneer daartoe aanleiding bestaat, na overleg met het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen, één of meerdere kandidaat vertegenwoordigers, die (gewezen) deelnemer zijn aan een pensioenregeling voor (ex-)registerloodsen van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, voor aan de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie ter benoeming van een vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie als bedoeld in artikel 109 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

  • 2. De benoeming van de vertegenwoordiger, als bedoeld in het eerste lid, als bestuurder van de Stichting Beroepspensioenfonds, vindt plaats nadat de termijnen als bedoeld in artikel 110 lid 7, onder a en b van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn verstreken en de toezichthouder binnen die termijnen niet heeft kenbaar gemaakt dat met de voorgenomen wijziging van de bestuurssamenstelling niet wordt ingestemd.

  • 3. De algemene raad draagt kandidaat vertegenwoordigers zodanig voor aan de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie, dat steeds voorzien kan worden in een bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds dat bestaat uit ten minste zeven vertegenwoordigers van de Nederlandse Loodsencorporatie, die, behoudens twee vertegenwoordigers, lid dienen te zijn van de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze vertegenwoordigers dienen ex-registerloods te zijn.

  • 4. De algemene raad draagt, steeds wanneer daartoe aanleiding bestaat, een door de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie, overeenkomstig het eerste lid, benoemde vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie, voor aan het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen voor benoeming als bestuurslid van die stichting. Iedere voordracht van een vertegenwoordiger vindt plaats voor een termijn van maximaal 4 jaren. Bij afloop van de benoemingstermijn kan, met inachtneming van het eerste en tweede lid, driemaal een voordracht voor herbenoeming plaatsvinden, elk voor maximaal vier jaar.

  • 5. In afwijking van het derde lid, kan de bestuursamenstelling van Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, vanaf de datum dat een door het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen benoemde vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie als gevolg van toepassing van artikel 2, zesde lid, van de Inschrijvingsverordening registerloodsen ex-registerloods wordt, bestaan uit tenminste zeven vertegenwoordigers van de Nederlandse Loodsencorporatie, die behoudens drie vertegenwoordigers, lid dienen te zijn van de Nederlandse Loodsencorporatie. Deze vertegenwoordigers dienen ex-registerloods te zijn. De genoemde bestuurssamenstelling duurt voort tot de datum waarop het bestuur van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen een nieuwe vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie benoemt tot bestuurslid.

Artikel 5

Degenen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening bestuurslid zijn van de Stichting Beroepspensioenfonds loodsen worden geacht in deze functie te zijn benoemd als vertegenwoordiger van de Nederlandse Loodsencorporatie.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes