Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Kapiteinsverplichtingen bij loodsen op afstand

Geldend van 02-02-2006 t/m heden

Kapiteinsverplichtingen bij loodsen op afstand

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23 van het Loodsplichtbesluit (Stb. 1988, 397);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Gedurende loodsen op afstand gebruikt de kapitein de Engelse taal, danwel op aangeven van de loods de voorgeschreven of gebruikelijke voertaal van het betreffende gebied.

  • 2 De kapitein maakt bij loodsen op afstand vanaf de wal gebruik van het marifoonkanaal, dat door de bevoegde autoriteit is bekendgemaakt.

Artikel 2 [Vervallen per 02-02-2006]

Artikel 3

De kapitein die gebruik maakt van loodsen op afstand, bevestigt direct de ontvangst van elk advies, en herhaalt daarbij de koers- en vaartadviezen, en op verzoek de overige adviezen.

Artikel 4

De kapitein die gebruik maakt van loodsen op afstand meldt de loods direct wanneer en op welke wijze hij afwijkt van een door de loods gegeven advies.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 18 augustus 1988

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes