Vaststelling legitimatiebewijs Natuurbeschermingswet

[Regeling vervallen per 01-02-2009.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-01-2009

Vaststelling legitimatiebewijs Natuurbeschermingswet

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 5 en 30 van de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2009]

Aan degenen aan wie de bevoegdheid tot het betreden van terreinen en wateren als bedoeld in artikel 5 van de Natuurbeschermingswet, is toegekend, wordt door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een legitimatiebewijs uitgereikt overeenkomstig het bij deze beschikking behorende model.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2009]

Alle legitimatiebewijzen die in verband met de in het vorig artikel bedoelde bevoegdheid zijn afgegeven voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze beschikking, vervallen met ingang van twee maanden na dat tijdstip.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2009]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 juli 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina