Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 26 augustus 1986, houdende onder meer aanwijzing van de soorten onderwijs waarop de Wet op de erkende onderwijsinstellingen van toepassing is

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. N. J. Ginjaar-Maas, van 3 juli 1986, nr. 7647/3149B, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel b ten 5°, en derde lid, van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 27 februari 1986, nr. O. R. 4/120K);

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1986, nr. W05.86.0348);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 18 augustus 1986, nr. 7905/3149B, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

 • b. de wet: de Wet op de erkende onderwijsinstellingen;

 • c. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de wet;

 • d. bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet.

Artikel 2. Uitbreiding reikwijdte Weo

De wet is van toepassing op:

 • a. het onderwijs dat opleidt voor het afleggen van een of meer krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414) geregelde examens van de eerste fase;

 • b. het onderwijs dat opleidt voor een toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 27 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs aan:

  • 1°. een van de in artikel 8 van die wet genoemde universiteiten, of

  • 2°. een op grond van artikel 218 van die wet aangewezen bijzondere instelling voor wetenschappelijk onderwijs;

 • c. het onderwijs dat opleidt voor het examen op grond van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304);

 • d. het onderwijs dat opleidt voor het bij koninklijk besluit van 16 september 1949 (Stb. J 428) ingestelde examen tolk-vertaler;

 • e. het onderwijs dat opleidt voor het diploma bedrijfskunde van de Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde waarbij de examinering onder toezicht staat van Onze Minister van Economische Zaken;

 • f. het onderwijs dat opleidt voor een examen dat wordt afgenomen door een van de in de bijlage bij dit besluit vermelde rechtspersonen, onder toezicht van een door Onze Minister dan wel met instemming van Onze minister aangewezen rijksgecommitteerde.

Artikel 3. Verzoek om aanvullende erkenning

 • 1 Het bevoegd gezag van een reeds erkende instelling die onderwijs verzorgt op het gebied van een of meer bij dit besluit aangewezen soorten onderwijs, dient bij Onze Minister binnen 6 maanden na de dag waarop de reikwijdte van de wet is uitgebreid, een verzoek om aanvullende erkenning in.

 • 2 Het verzoek gaat vergezeld van de in artikel 4, tweede lid, van de wet vermelde gegevens, uitgezonderd de verklaring omtrent het gedrag van de leden van de directie.

 • 3 Artikel 4, derde en vierde lid, van de wet, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het onderwijs waarvoor een aanvullende erkenning is aangevraagd.

Artikel 4. Beslissing op het verzoek

Na ontvangst van het verzoek om aanvullende erkenning en de in artikel 3, tweede lid, bedoelde gegevens beslist Onze Minister binnen 1 jaar.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven op de voorlaatste of laatste dag van een kalendermaand, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen".

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 26 augustus 1986

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

Uitgegeven de vijfentwintigste september 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage

De rechtspersonen, bedoeld in artikel 2, onderdeel f, van het Besluit reikwijdte Wet op de erkende onderwijsinstellingen zijn:

 • A. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Justitie aangewezen gecommitteerde:

  • - Stichting Vakopleiding voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties te 's-Gravenhage.

 • B. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen gecommitteerde:

  • - Stichting KNJV/PBNA Jachtexamens;

  • - Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam;

  • - Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amersfoort;

  • - Stichting tot Organisatie van de Federatieve Examens voor Belastingconsulent en Belastingassistent te 's-Gravenhage;

  • - Stichting Praktijkexamens Secretariaatsvakken, Stichting PRES te Amersfoort;

  • - STICHTING VAKOPLEIDINGEN VOOR TOERISME EN RECREATIE (SVATOR) te Hilversum;

  • - Vereniging tot bevordering van de studie der pedagogiek te Utrecht.

 • C. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Financiën aangewezen gecommitteerde:

  • - Stichting Examens Financiële Dienstverlening te Utrecht.

 • D. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen gecommitteerde:

  • - Stichting Vakopleidingen Volkshuisvesting te Almere.

 • E. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen gecommitteerde:

  • - B.V. NATIONALE LUCHTVAARTSCHOOL te Beek;

  • - Culinaire Vakschool Groningen B.V. te Groningen;

  • - Stichting VAM, opleidingsinstituut voor het motorvoertuig-, tweewieler- en aanverwant bedrijf te Voorschoten.

 • F. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Economische Zaken aangewezen gecommitteerde:

  • - Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie te Amsterdam;

  • - EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie te Zoetermeer;

  • - INTERCOLLEGE NEDERLAND B.V. te Almere;

  • - Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen te Amsterdam;

  • - Nederlandse Federatie van Makelaars in onroerende goederen te 's-Gravenhage;

  • - Nederlandse Gidsen Organisatie "Guidor" te Amsterdam;

  • - Nederlandse Vereniging voor Kantoorautomatisering te 's-Gravenhage;

  • - Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management te 's-Gravenhage;

  • - Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers te Amsterdam;

  • - NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INKOOP-EFFICIENCY te 's-Gravenhage;

  • - Nederlands Verpakkingscentrum te 's-Gravenhage;

  • - NGPR, Vereniging voor Public Relations en Voorlichting te 's-Gravenhage;

  • - NIMA-Nederlands Instituut voor Marketing te 's-Gravenhage;

  • - ORGANISATIE VAN FABRIKANTEN VAN GRAFISCHE EINDPRODUCTEN F.G.E. te Amsterdam;

  • - Stichting Beroepsopleiding Uitzendbranche te Amsterdam;

  • - STICHTING CENTRALE VAKOPLEIDING VOOR KANTOORDRUK- en REPROTECHNIEKEN, C.V.K. te Utrecht;

  • - Stichting Examens & Proeven voor het Voetverzorgingsbedrijf te 's-Gravenhage;

  • - Stichting Examens in Toegepaste Informatica te Rotterdam;

  • - Stichting Examens Vakbekwaamheid Handelsvertegenwoordiger te Houten;

  • - Stichting Fenedex-Examens-Internationaal Ondernemen te 's-Gravenhage;

  • - Stichting "International College of Business Administration" te Zeist;

  • - Stichting "het Nationaal Exameninstituut voor Informatica (EXIN)" te Amsterdam;

  • - Stichting Mikrocentrum Nederland te Eindhoven;

  • - Stichting Nederlandse Management Examens te 's-Gravenhage;

  • - Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut te Rijswijk;

  • - Stichting Newport University Holland te IJsselstein;

  • - Stichting Opleiding Farmaceutische Vaklieden "EDUFARMA" te Utrecht;

  • - STICHTING OPLEIDING RUBBER EN KUNSTSTOFFEN te 's-Gravenhage;

  • - Stichting ter bevordering van de zelfstandige handel in levensmiddelen te 's-Gravenhage;

  • - Topa Instituut, te Voorhout;

  • - "VEG-GASINSTITUUT" N.V. te Apeldoorn;

  • - VOA-Vereniging voor Bedrijfskunde te 's-Gravenhage;

  • - VERENIGING GRAFISCH ECONOMISCH ADVIESCENTRUM (GEA) te Amsterdam;

  • - Vereniging van Lichtdrukkers en Reproductiefotografen te Amsterdam;

  • - Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen te Utrecht;

  • - Vereniging voor Statistiek (Netherlands Society for Statistics and Operations Research) te Rotterdam.

 • G. Rechtspersonen die examens afnemen onder toezicht van een door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangewezen gecommitteerde:

  • - Stichting International Aviation Catering In-flight Academy/I.A.C.I.A.-Foundation te Haarlemmermeer.

Terug naar begin van de pagina