Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bodembescherming

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Infrastructuur en Milieu
Afkortingen: WBB
Wbb
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003994

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 16-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet bodembescherming


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 3. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 4. Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming
 5. Besluit bodemkwaliteit
 6. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 7. Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998
 8. Besluit glastuinbouw
 9. Besluit lozen buiten inrichtingen
 10. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 7 Wet bodembescherming
 12. Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen bodemsanering
 13. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 14. Besluit uniforme saneringen
 15. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
 16. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
 17. Infiltratiebesluit bodembescherming
 18. Invoeringsbesluit Waterwet
 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. Lozingenbesluit bodembescherming
 21. Mijnbouwbesluit
 22. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
 23. Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming
 24. Stortbesluit bodembescherming
 25. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
 26. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
 27. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
 28. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing, enz. (aanwijzing Sittard-Geleen als rechtstreekse gemeente)
 29. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 30. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 31. Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)
 32. Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten, bijlage: 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving, artikel: Aanwijzing 147
 3. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage
 4. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, bijlage: Bijlage
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel: 3.1
 6. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 7. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, bijlage: 1
 8. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten, tekst: Tekst
 9. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, artikelen: 1 , 5 , 7 , 11 , 13 , 15 , 17 , 17a
 10. Besluit financiële bepalingen bodemsanering, artikelen: 1 , 2 , 3 , 11 , 21 , 27 , 34 , 37
 11. Besluit inrichting landelijk gebied, artikel: 13
 12. Besluit lozen buiten inrichtingen, artikel: 3.1
 13. Besluit lozing afvalwater huishoudens, artikel: 2
 14. Besluit uniforme saneringen, artikel: 1
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat), bijlage: Basisselectiedocument
 16. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering, bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 17. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen, artikel: 8
 18. Circulaire bijdrageverlening bodemsanering, tekst: Tekst
 19. Circulaire bodemsanering 2009, teksten: Tekst , Tekst ; bijlage: 5
 20. Circulaire sanering waterbodems 2008, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 21. Circulaire schadevergoedingen, bijlage: Bijlage
 22. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen, teksten: Tekst , Tekst
 23. Crisis- en herstelwet, artikelen: 2.3 , 2.4
 24. Delegatiebesluit subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen, artikel: 1
 25. Invoeringswet Waterwet, artikel: 2.30
 26. Kadasterregeling 1994, bijlage: 6d
 27. Lozingenbesluit bodembescherming, artikelen: 1 , 28
 28. Mijnbouwwet, artikel: 153
 29. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012, artikel: 2
 30. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens, artikel: 1
 31. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006, hoofdstuk: Hoofdstuk 3 ; artikel: 41
 32. Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming, artikel: 1
 33. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren, artikel: 2
 34. Regeling herverkaveling, artikel: 14
 35. Saneringsregeling Wet bodembescherming: beoordeling en afstemming, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 36. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen, tekst: Tekst
 37. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, artikel: 43c
 38. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, bijlage: Bijlage
 39. VROM intrekkingsregeling 2004, artikel: 3
 40. Waterwet, artikelen: 5.17 , 5.18
 41. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen: 5.1 , 6.2c
 42. Wet bevordering eigenwoningbezit, artikel: 20
 43. Wet milieubeheer, artikelen: 8.47 , 13.1 , 20.1 ; bijlage: 1
 44. Wet op de economische delicten, artikel: 1a
 45. Wet uitbreiding Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem, artikel: II
 46. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998), artikel: X
 47. Wijzigingswet Waterleidingwet, enz. (Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM), artikel: XV
 48. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer), artikelen: XIX , XXII
 49. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving), artikelen: XXII , XXIII
 50. Wijzigingswet Wet bodembescherming, artikel: VII
 51. Wijzigingswet Wet bodembescherming (overgang taken Service Centrum Grond), artikel: II
 52. Wijzigingswet Wet bodembescherming, enz. (beleid inzake bodemsaneringen), artikel: II

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 06-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33328

 

 

Wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

 

Wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

 

Wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
26-05-2005

Stb. 2005, 532
samen met
Stb. 2005, 282

29316
samen met
29421

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

 

Wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

01-07-2013

 

Wijziging

22-11-2012

Stb. 2012, 621

33150

19-06-2013

Stb. 2013, 232

25-04-2013

 

Wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-02-2013

 

Wijziging

22-11-2012

Stb. 2012, 621

33150

08-01-2013

Stb. 2013, 19

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

01-10-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-07-2012

 

Wijziging

26-04-2012

Stb. 2012, 222

32712

27-06-2012

Stb. 2012, 296

23-03-2012

 

Wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

04-05-2011

 

Wijziging

17-03-2011

Stb. 2011, 164

31433

18-04-2011

Stb. 2011, 195

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

23-06-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

09-06-2010

Stb. 2010, 230

31-03-2010

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

22-12-2009

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

15-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-08-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

01-01-2008

 

Wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

 

Wijziging

15-03-2007

Stb. 2007, 152

30522

20-12-2007

Stb. 2007, 571

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 105

30544

05-12-2007

Stb. 2007, 499

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 680

29462

20-12-2007

Stb. 2007, 571

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

20-12-2007

Stb. 2007, 571

 

Wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

20-12-2007

Stb. 2007, 571

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-07-2007

 

Wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

01-07-2006

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

26-05-2005

Stb. 2005, 282

08-03-2006

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

01-01-2006

t/m 01-01-2005 1)

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 680

29462

15-12-2005

Stb. 2005, 681

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

15-12-2005

Stb. 2005, 681

 

Wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

28-12-2005

 

Wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

12-10-2005

 

Wijziging

15-09-2005

Stb. 2005, 482

30024

15-09-2005

Stb. 2005, 482

01-07-2005

 

Wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

16-03-2005

 

Wijziging

02-12-2004

Stb. 2004, 686

29514

23-02-2005

Stb. 2005, 118

25-02-2005

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

01-01-2003

 

Wijziging

31-10-2002

Stb. 2002, 542

26219

06-12-2002

Stb. 2002, 603

14-10-2002

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

01-10-2002

Stb. 2002, 500

 

Wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

01-10-2002

Stb. 2002, 500

01-07-2002

 

Wijziging

30-01-2002

Stb. 2002, 102

27615

16-05-2002

Stb. 2002, 255

01-01-2002

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

09-11-2001

 

Wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 517

26929

18-10-2001

Stb. 2001, 517

01-12-2000

t/m 01-01-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

22-12-1999

 

Wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 537

26718

02-12-1999

Stb. 1999, 537

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-04-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 532

24321

26-02-1998

Stb. 1998, 143

01-01-1998

 

Wijziging

18-12-1997

Stb. 1997, 730

25691

18-12-1997

Stb. 1997, 730

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

01-08-1997

 

Wijziging

30-01-1997

Stb. 1997, 86

24234

22-07-1997

Stb. 1997, 351

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-05-1997

 

Wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 366

23791

23-04-1997

Stb. 1997, 172

15-04-1997

t/m 01-01-1995

 

Wijziging

30-01-1997

Stb. 1997, 86

24234

08-04-1997

Stb. 1997, 156

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-01-1997

 

Wijziging

21-10-1996

Stb. 1996, 577

24553

22-11-1996

Stb. 1996, 579

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 292

24604

11-12-1996

Stb. 1996, 624

 

Wijziging

10-05-1994

Stb. 1994, 331

21556

11-12-1996

Stb. 1996, 624

 

 

Tekstplaatsing

09-10-1996

Stb. 1996, 496

14-06-1996

 

Wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 292

24604

24-05-1996

Stb. 1996, 292

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-02-1995

 

Wijziging

30-11-1994

Stb. 1994, 846

21202

15-12-1994

Stb. 1994, 887

01-01-1995

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

19-12-1994

Stb. 1994, 908

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

 

Tekstplaatsing

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

19-12-1994

Stb. 1994, 908

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

19-12-1994

Stb. 1994, 908

 

Wijziging

10-05-1994
samen met
10-05-1994
samen met
23-12-1993

Stb. 1994, 331
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1994, 332

21556
samen met
23589
samen met
23258

19-12-1994

Stb. 1994, 908

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

21-04-1994

Stb. 1994, 396

 

Wijziging

14-02-1994

Stb. 1994, 125

23007

19-12-1994

Stb. 1994, 908

15-07-1994

 

Wijziging

10-05-1994
samen met
10-05-1994
samen met
23-12-1993

Stb. 1994, 331
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1994, 332

21556
samen met
23589
samen met
23258

10-05-1994

Stb. 1994, 333

01-07-1994

 

Wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

20-05-1994

Stb. 1994, 397

15-05-1994

 

Wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

10-05-1994

Stb. 1994, 333

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

10-05-1994

Stb. 1994, 333

 

Wijziging

10-05-1994
samen met
10-05-1994
samen met
23-12-1993

Stb. 1994, 331
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1994, 332

21556
samen met
23589
samen met
23258

10-05-1994

Stb. 1994, 333

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

10-05-1994

Stb. 1994, 333

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

14-10-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 581
samen met
Stb. 1993, 690

22601
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

05-05-1993

t/m 01-05-1993

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 238

22842

21-04-1993

Stb. 1993, 238

01-03-1993

 

Tekstplaatsing

03-12-1992

Stb. 1992, 633

 

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992
samen met
23-12-1992

Stb. 1992, 414
samen met
Stb. 1993, 31

21087
samen met
22672

27-01-1993

Stb. 1993, 59

 

Wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 415

21163

27-01-1993

Stb. 1993, 59

06-12-1991

 

Wijziging

14-11-1991

Stb. 1991, 636

21661

14-11-1991

Stb. 1991, 636

27-09-1990

 

Wijziging

03-09-1990

Stb. 1990, 478

21088

03-09-1990

Stb. 1990, 478

01-03-1989

 

Wijziging

19-01-1989

Stb. 1989, 7

19020

03-02-1989

Stb. 1989, 18

01-04-1988

 

Wijziging

30-03-1988

Stb. 1988, 113

19752

30-03-1988

Stb. 1988, 114

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-1988

 

Nieuwe regeling

03-07-1986

Stb. 1986, 374

16529

10-07-1986

Stb. 1986, 404

01-01-1987

 

Nieuwe regeling

03-07-1986

Stb. 1986, 374

16529

10-07-1986

Stb. 1986, 404

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 75b, Artikel 76, Artikel 76a, Artikel 76b, Artikel 76c, Artikel 76d, Artikel 76hh, Artikel 76j, Artikel 76m, Artikel 76n, Artikel 76o, Artikel 86b, Artikel 87a, Artikel 87b