Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-1999 t/m 31-12-2005

Wet van 27 maart 1986, houdende regels ten aanzien van de toegang tot particuliere ziektekostenverzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de toegang tot de particuliere ziektekostenverzekeringen en ten aanzien van uitbreiding van de personele werkingssfeer van de in de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392) geregelde verplichte verzekering, onder opheffing van de in die wet geregelde bejaardenverzekering en vrijwillige verzekering, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet en andere wetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 1a [Vervallen per 01-09-1998]

§ 2 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 2a [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 4a [Vervallen per 01-01-1999]

§ 3 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 4 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 6a [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6b [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6c [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6d [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6e [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6f [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 6g [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 6h [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 6i [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 6j [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 8 [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 11 [Vervallen per 01-09-1998]

§ 4a [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 11a [Vervallen per 01-09-1998]

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-1994]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 3 De ziekenfondsen dragen er zorg voor dat het bedrag dat na de inwerkingtreding van deze wet nog resteert ter uitvoering van de vrijwillige verzekering, na aftrek van de door de Ziekenfondsraad verantwoord geachte kosten, wordt aangewend op een door Onze Minister en Onze Minister van Financiën, gehoord de Ziekenfondsraad, aan te geven wijze ten behoeve van een bij dat besluit aan te geven bestemming.

Artikel 15 [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 18 [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 23a [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 25 [Vervallen per 01-09-1998]

Artikel 26 [Vervallen per 01-09-1998]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 27 maart 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L. de Graaf

Uitgegeven de zevenentwintigste maart 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes