Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de expertisecentra

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting: WEC
Niet officiële titel: ISOVSO
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003549

Opmerkingen

Informatie geldend op 23-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Wet op de expertisecentra


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO
 3. Besluit bekostiging WEC
 4. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
 5. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs
 6. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
 7. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
 8. Besluit kerndoelen WEC
 9. Besluit leerlinggebonden financiering
 10. Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985
 11. Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 12. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging
 13. Besluit vaststelling regeling betaling Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 bij onderwijsinstellingen
 14. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 15. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
 16. Besluit Verzuimmelding
 17. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel
 18. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs
 19. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
 20. Boekhoudvoorschriften ISOVSO
 21. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel en de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel
 22. Inwerkingtredingsbesluit van de wijzigingswet van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een gemeente)
 23. Kaderbesluit rechtspositie PO
 24. OCW-intrekkingsregeling 2004
 25. OCW-intrekkingsregeling 2008
 26. Onderwijskundig besluit ISOVSO
 27. Rechtspositiebesluit WPO/WEC
 28. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
 29. Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs
 30. Regeling bekostiging personeel PO 2007–2008 en vaststelling bedragen leerlinggebonden budget VO 2007–2008
 31. Regeling bekostiging personeel PO 2008–2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008–2009
 32. Regeling bekostiging personeel PO 2009–2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009–2010
 33. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
 34. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
 35. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
 36. Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010
 37. Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
 38. Regeling bevoegdheid (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma's
 39. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 40. Regeling gebruik gegevens bron
 41. Regeling in mindering brengen uitkeringen
 42. Regeling OCW-subsidies
 43. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
 44. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010
 45. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 46. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012
 47. Regeling prestatiebox primair onderwijs
 48. Regeling spreiding zomervakantie 2012
 49. Regeling spreiding zomervakanties 2006 - 2008
 50. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC
 51. Regeling subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel AWBZ 2009
 52. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012
 53. Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2011
 54. Subsidieregeling BIOS PO en VO
 55. Subsidieregeling passend onderwijs 2010–2012
 56. Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO
 57. Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
 58. Vaststellingsbesluit Kaderbesluit rechtspositie PO
 59. Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
 60. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 61. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
 62. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)
 63. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (invoering lumpsumbekostiging primair onderwijs)
 64. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO
 65. Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)
 66. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 67. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (wijziging van de Werkloosheidswet)
 68. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (wijziging Werkloosheidswet)
 69. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs
 70. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)
 71. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)
 72. Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs, enz.
 73. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 74. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (schrappen van geneeskundig onderzoek voor benoeming en bezoldiging van herintreders)
 75. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (arbeidsduurverkorting 1998)
 76. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 77. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (verkorting van carrièrepatronen)
 78. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden)
 79. Wijzigingsbesluit tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA)
 80. Wijzigingsbesluit tijdelijke Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (wegnemen belemmeringen opnemen buitengewoon verlof)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvullende formatie zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk-leerlingen) in de groepen drie tot en met acht van de basisschool, tekst: Tekst
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel: 1.3
 3. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s, artikel: 1
 4. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs, artikel: 1
 5. Besluit bekostiging WEC, artikelen: 1 , 26
 6. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, artikelen: 1.1 , 2.2 , 2.3 , 5.1
 7. Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten, artikel: 3
 8. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC, artikelen: 1 , 2 , 3
 9. Besluit leerlinggebonden financiering, artikel: 1
 10. Besluit onderwijs aan vreemdelingen, artikelen: 1 , 3 , 5
 11. Besluit overgangsmaatregelen s.o. 1985, artikel: A1
 12. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikelen: 1 , 2 , 3
 13. Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikelen: 3 , 4
 14. Besluit SUWI, artikel: 5.9
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997, bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds, artikel: 1
 18. Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, artikel: 1
 19. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs, artikel: 1
 20. De inzet en salariëring van 65-plussers in het primair onderwijs, tekst: Tekst
 21. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, artikel: VI
 22. Experimentenwet onderwijs, artikelen: 1 , 7c
 23. Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003, bijlage: Bijlage II
 24. Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001, bijlage: 1
 25. Inrichtingsbesluit WVO, artikelen: 3 , 26o
 26. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 109
 27. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting, tekst: Tekst ; bijlagen: 1 , 2
 28. Leerplichtwet 1969, artikel: 2
 29. Onderwijskundig besluit ISOVSO, artikel: 1
 30. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008, artikel: 7
 31. Overzicht publicaties primair onderwijs 2003, tekst: Tekst
 32. Rechtspositiebesluit WPO/WEC, artikel: 1 ; paragrafen: § 3 , § 3
 33. Regeling adviescommissie toelating en begeleiding, artikel: 1
 34. Regeling bekostiging personeel PO 2007–2008 en vaststelling bedragen leerlinggebonden budget VO 2007–2008, artikelen: 1 , 34
 35. Regeling bekostiging personeel PO 2008–2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008–2009, artikelen: 1 , 34
 36. Regeling bekostiging personeel PO 2009–2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009–2010, artikelen: 1 , 34
 37. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011, artikelen: 1 , 32
 38. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012, artikelen: 1 , 32
 39. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs, artikel: 1
 40. Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel, artikelen: 2 , 4 , 8
 41. Regeling experimenten prestatiebeloning onderwijs, artikel: 1
 42. Regeling in mindering brengen uitkeringen, artikel: 1
 43. Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties, artikel: 3
 44. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009, bijlage: Bijlage
 45. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010, bijlagen: Bijlage , 1
 46. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011, bijlage: Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011
 47. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012, bijlage: 1
 48. Regeling overlopende kosten PO, artikel: 1
 49. Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC, artikel: 1 ; bijlage: 1
 50. Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1994, artikel: 23
 51. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, artikel: 1
 52. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012, artikel: 1
 53. Regeling Veldleerplanontwikkeling in samenwerking met organisaties en instellingen, artikel: 1
 54. Regeling verankering academische opleidingsschool 2012–2016, artikel: 1
 55. Regeling verslaggeving WTZi, artikel: 7
 56. Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2011–2012, artikel: 1
 57. Reglement justitiële jeugdinrichtingen, artikel: 62
 58. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011, artikel: 1
 59. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012, artikel: 1
 60. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011, artikelen: 1 , 4C , 4F ; teksten: Tekst , Tekst
 61. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012, teksten: Tekst , Tekst , Tekst , Tekst , Tekst
 62. Richtlijn voor Strafvordering Regelgeving Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tekst: Tekst
 63. Schoolbudget voor het primair onderwijs per 1 augustus 2001, bijlage: Bijlage
 64. Schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004, bijlage: Bijlage
 65. Schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning per 1 augustus 2001, bijlage: Bijlage
 66. Schoolbudget, meer vrijheid voor eigen personeelsbeleid, tekst: Tekst
 67. Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs, artikel: 2
 68. Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2006–2008, artikel: 1
 69. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), artikel: 1
 70. Subsidieregeling ESF-3 voor onderwijsinstellingen 2000 - 2006, artikel: 1
 71. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, artikel: 5
 72. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs, bijlage: Basisselectiedocument
 73. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen IB-Groep vanaf 1994, bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 74. Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001, bijlage: 1
 75. Voorlichting over leerlinggebonden financiering (lgf), teksten: Tekst , Tekst
 76. Voorlichtingspublicatie meetjaar lumpsum primair onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 77. Vrijstellingsbesluit Wbp, artikel: 21
 78. Wet educatie en beroepsonderwijs, artikelen: 8.3.1 , 8.3.2
 79. Wet medezeggenschap op scholen, artikelen: 1 , 4 , 8 , 13 , 14 , 20 , 40
 80. Wet op de beroepen in het onderwijs, artikel: XIX
 81. Wet op de erkende onderwijsinstellingen, artikel: 7
 82. Wet op de Onderwijsraad, artikel: 7
 83. Wet op het basisonderwijs, artikelen: 1 , 10a , 29 , 30a , 31 , 42 , 43 , 47 , 48 , 64 , 68 , 70a , 148 , 178a
 84. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel: 7a.3
 85. Wet op het onderwijstoezicht, artikelen: 1 , 24c , 27
 86. Wet op het voortgezet onderwijs, artikelen: 2 , 10g , 27 , 42a , 42b , 53b , 53e , 76d , 77a , 99 , 118g , 118h
 87. Wet privatisering ABP, artikel: 2
 88. Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, artikelen: 2 , 4
 89. Wet samenvoeging gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, artikel: 13
 90. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, artikel: 12
 91. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikelen: 1.1 , 2.9
 92. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering), artikelen: XIV , XV , XVI
 93. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit WPO/WEC, enz. (uitwerking CAO 2000–2002 en verbruik formatierekeneenheden), bijlage: Bijlage
 94. Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs), artikel: II
 95. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten), artikelen: VII , XVIIC
 96. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, artikel: XIV2
 97. Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz., hoofdstuk: Hoofdstuk I ; artikelen: XVI , XVII , XVIII
 98. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs, artikelen: XII , XIV , XXX
 99. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering), artikelen: IV , V , VI , XII
 100. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen), hoofdstuk: HOOFDSTUK I ; artikelen: I , VII , VIII , IX
 101. Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing), artikel: XIV
 102. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen), artikel: V
 103. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht), artikel: IXE
 104. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden), artikel: V
 105. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo, artikelen: V , VA , VB , VII
 106. Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds), artikel: II
 107. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem), artikelen: VI , VIII , X , XI
 108. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid), artikelen: IX , X
 109. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra), artikelen: VIII , IX , XXXIII , XXXV , XXXIX , XLII , IL , LV , LV-3
 110. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen), artikel: XI
 111. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut), artikel: II
 112. Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum), artikel: VIII
 113. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel), artikelen: II , VI
 114. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs), artikelen: VI , VII , VIII
 115. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onder meer beëindiging bekostiging onderwijs in allochtone levende talen), artikel: IV
 116. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling uitzendkrachten in het onderwijs), artikel: II
 117. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (regeling verbetering functioneren vervangings- en participatiefonds), artikel: II
 118. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen), artikel: II
 119. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs), artikel: IX
 120. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen), artikelen: VIII , X
 121. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten), artikel: V
 122. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (overheveling taak en budget aanpassingen onderwijshuisvesting), artikel: III
 123. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs), artikel: XXVI
 124. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.), artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 13-02-2016)

Opmerkingen

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

30246

 

 

Aanhangig

30417

 

 

Aanhangig

31296

 

 

Aanhangig

32396

 

 

Aanhangig

33218

 

 

Aanhangig

33661

 

 

Aanhangig

33862

 

 

Aanhangig

34184

 

 

Aanhangig

34246

 

 

Aanhangig

34251

 

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2014, 13

33157

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

 

Wijziging

11-10-2012
samen met
19-06-2014

Stb. 2012, 533
samen met
Stb. 2014, 245

33106
samen met
33740

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 545

32812

 

Wijziging

29-04-2010
samen met
07-05-2014

Stb. 2010, 194
samen met
Stb. 2014, 185

32290
samen met
33618

 

Wijziging

18-07-2009

Stb. 2009, 334

31829

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 340

30313

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 297

29875

 

Wijziging

06-10-2005
samen met
11-09-2008

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2008, 387

28995
samen met
31400

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 423

29736

 

Wijziging

30-06-2004
samen met
17-11-2005

Stb. 2004, 344
samen met
Stb. 2005, 697

28088
samen met
30239

 

Wijziging

10-06-2004

Stb. 2004, 271

29256

 

Wijziging

28-11-2002
samen met
11-10-2012

Stb. 2002, 631
samen met
Stb. 2012, 545

27728
samen met
32812

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 352

27597

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 321

25197

 

Wijziging

19-12-1996
samen met
02-04-1998
samen met
24-12-1998

Stb. 1996, 649
samen met
Stb. 1998, 228
samen met
Stb. 1998, 738

24645
samen met
25409
samen met
26077

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 403

23636

 

Wijziging

31-01-1996

Stb. 1996, 157

24168

 

Wijziging

04-07-1990

Stb. 1990, 363

21451

01-01-2019

 

Wijziging

07-05-2014

Stb. 2014, 175

33663

07-05-2014

Stb. 2014, 175

18-01-2016

 

Wijziging

02-12-2015

Stb. 2015, 478

34272

16-12-2015

Stb. 2016, 2

01-01-2016

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 359

34031

11-11-2015

Stb. 2015, 445

 

Wijziging

01-04-2015

Stb. 2015, 149

33993

22-05-2015

Stb. 2015, 204

01-11-2015

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 349

34176

13-10-2015

Stb. 2015, 351

01-08-2015

 

Wijziging

24-06-2015

Stb. 2015, 284

34146

03-07-2015

Stb. 2015, 291

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 238

34130

26-06-2015

Stb. 2015, 282

 

Wijziging

01-04-2015
samen met
24-06-2015

Stb. 2015, 150
samen met
Stb. 2015, 284

34022
samen met
34146

22-06-2015

Stb. 2015, 283

 

Wijziging

11-03-2015

Stb. 2015, 148

34010

04-06-2015

Stb. 2015, 219

 

Wijziging

04-02-2015

Stb. 2015, 94

33971

23-03-2015

Stb. 2015, 134

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 55

33796

11-03-2015

Stb. 2015, 127

 

Wijziging

11-10-2012
samen met
19-06-2014
samen met
05-11-2014

Stb. 2012, 533
samen met
Stb. 2014, 245
samen met
Stb. 2014, 442

33106
samen met
33740
samen met
33983

15-05-2014

Stb. 2014, 181

01-07-2015

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

04-03-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2015, 25

34060

17-02-2015

Stb. 2015, 93

01-01-2015

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

 

Wijziging

07-05-2014

Stb. 2014, 175

33663

02-06-2014

Stb. 2014, 208

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

15-05-2014

Stb. 2014, 181

01-08-2014

 

Wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 245

33740

04-07-2014

Stb. 2014, 287

 

Wijziging

07-05-2014

Stb. 2014, 185

33618

23-06-2014

Stb. 2014, 263

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2014, 13

33157

23-06-2014

Stb. 2014, 246

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 288

33187

05-07-2013

Stb. 2013, 305

 

Wijziging

11-10-2012
samen met
11-10-2012

Stb. 2012, 533
samen met
Stb. 2012, 545

33106
samen met
32812

15-05-2014

Stb. 2014, 181

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 558

33472

13-12-2013

Stb. 2013, 559

 

Wijziging

02-10-2013

Stb. 2013, 385

33598

04-11-2013

Stb. 2013, 453

 

Wijziging

10-11-2011

Stb. 2011, 558

31997

29-11-2013

Stb. 2013, 511

01-08-2013

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

07-06-2013

Stb. 2013, 219

 

Wijziging

11-10-2012
samen met
13-09-2012
samen met
07-02-2013

Stb. 2012, 545
samen met
Stb. 2013, 88
samen met
Stb. 2012, 450

32812
samen met
33146
samen met
33336

06-12-2012
samen met
27-06-2013

Stb. 2012, 631
samen met
Stb. 2013, 283

 

Wijziging

28-06-2012

Stb. 2012, 339

32640

29-08-2012

Stb. 2012, 409

04-07-2013

 

Wijziging

07-02-2013

Stb. 2013, 88

33336

29-05-2013

Stb. 2013, 276

01-07-2013

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 142

33062

19-06-2013

Stb. 2013, 247

01-06-2013

 

Wijziging

07-07-2010

Stb. 2010, 290

32052

24-04-2013

Stb. 2013, 165

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 533

33106

30-11-2012

Stb. 2012, 626

 

Wijziging

11-10-2012

Stb. 2012, 545

32812

06-12-2012

Stb. 2012, 631

 

Wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

 

12-07-2012

Stb. 2012, 329

 

Wijziging

05-07-2012

Stb. 2012, 340

33116

12-07-2012

Stb. 2012, 341

01-08-2012

 

Wijziging

08-03-2012

Stb. 2012, 157

32176

11-07-2012

Stb. 2012, 344

 

Wijziging

15-12-2011

Stb. 2012, 22

32742

08-02-2012

Stb. 2012, 97

01-07-2012

 

Wijziging

02-02-2012

Stb. 2012, 118

32193

09-03-2012

Stb. 2012, 119

01-01-2012

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 443

32356

23-09-2011

Stb. 2011, 444

 

Wijziging

12-05-2011

Stb. 2011, 267

32540

15-09-2011

Stb. 2011, 419

01-10-2011

 

Wijziging

27-01-2011
samen met
26-05-2011

Stb. 2011, 95
samen met
Stb. 2011, 287

32040
samen met
32134

08-08-2011

Stb. 2011, 388

01-09-2011

 

Wijziging

26-05-2011

Stb. 2011, 287

32134

26-05-2011

Stb. 2011, 287

01-08-2010

 

Wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 194

32290

02-07-2010

Stb. 2010, 295

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 80

31828

01-07-2010

Stb. 2010, 282

01-01-2010

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 492

31944

11-11-2009

Stb. 2009, 493

01-10-2009

 

Wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-08-2009

 

Wijziging

28-11-2002

Stb. 2002, 631

27728

03-07-2009

Stb. 2009, 299

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

22-10-2008

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 387

31400

01-10-2008

Stb. 2008, 409

01-08-2008

 

Wijziging

03-07-2008

Stb. 2008, 312

31327

03-07-2008

Stb. 2008, 312

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 445

30956

04-06-2008

Stb. 2008, 256

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

27-02-2008

 

Wijziging

31-01-2008

Stb. 2008, 51

31134

09-02-2008

Stb. 2008, 52

01-01-2008

 

Wijziging

27-09-2007

Stb. 2007, 445

30956

10-12-2007

Stb. 2007, 532

21-12-2007

 

Wijziging

06-12-2007

Stb. 2007, 530

31059

06-12-2007

Stb. 2007, 530

02-10-2007

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

17-09-2007

Stb. 2007, 341

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

17-09-2007

Stb. 2007, 341

21-12-2006

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

13-12-2006

Stb. 2006, 690

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

13-12-2006

Stb. 2006, 690

01-08-2006

 

Wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 340

30313

18-07-2006

Stb. 2006, 347

 

Wijziging

28-06-2006

Stb. 2006, 329

30478

13-07-2006

Stb. 2006, 345

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 297

29875

13-07-2006

Stb. 2006, 344

 

Wijziging

17-11-2005
samen met
17-11-2005

Stb. 2005, 698
samen met
Stb. 2005, 697

29733
samen met
30239

21-02-2006

Stb. 2006, 117

 

Wijziging

30-06-2004
samen met
17-11-2005
samen met
24-05-2004

Stb. 2004, 344
samen met
Stb. 2004, 253
samen met
Stb. 2005, 697

28088
samen met
30239
samen met
29019

05-12-2005

Stb. 2005, 672

28-06-2006

 

Wijziging

29-05-2006

Stb. 2006, 288

30404

29-05-2006

Stb. 2006, 288

26-04-2006

 

Wijziging

10-06-2004

Stb. 2004, 271

29256

07-04-2006

Stb. 2006, 198

08-03-2006

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

20-10-2005

Stb. 2005, 531

10-02-2006

 

Wijziging

16-07-2005

Stb. 2005, 423

29736

01-02-2006

Stb. 2006, 55

01-02-2006

 

Wijziging

09-12-2005

Stb. 2005, 678

29666

13-01-2006

Stb. 2006, 36

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 681

25828

01-12-2005

Stb. 2006, 17

30-12-2005

t/m 01-08-2005 1)

 

Wijziging

17-11-2005

Stb. 2005, 697

30239

17-11-2005

Stb. 2005, 697

02-03-2005

 

Wijziging

23-12-2004
samen met
24-05-2004

Stb. 2005, 32
samen met
Stb. 2004, 253

28925
samen met
29019

08-02-2005

Stb. 2005, 72

01-01-2005

 

Wijziging

23-12-2004

Stb. 2004, 713

29687

23-12-2004

Stb. 2004, 714

 

Wijziging

09-09-2004

Stb. 2004, 493

29008

09-09-2004

Stb. 2004, 493

 

Wijziging

06-07-2004

Stb. 2004, 354

29470

30-09-2004

Stb. 2004, 513

01-09-2004

 

Wijziging

30-06-2004

Stb. 2004, 315

28886

03-08-2004

Stb. 2004, 390

01-08-2004

 

Wijziging

24-05-2004

Stb. 2004, 253

29019

09-07-2004

Stb. 2004, 365

t/m 01-08-2001

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 16

28762

17-12-2003

Stb. 2004, 16

30-07-2004

 

Wijziging

10-06-2004

Stb. 2004, 271

29256

21-07-2004

Stb. 2004, 378

01-04-2004

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 552

24797

25-03-2004

Stb. 2004, 129

13-02-2004

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 17

29046

29-01-2004

Stb. 2004, 45

23-01-2004

t/m 01-08-2001

 

Wijziging

17-12-2003

Stb. 2004, 16

28762

17-12-2003

Stb. 2004, 16

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-08-2003

 

Wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

28-11-2002
samen met
20-06-2002

Stb. 2002, 631
samen met
Stb. 2002, 387

27728
samen met
27783

07-02-2003

Stb. 2003, 54

 

Wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

30-05-2002

Stb. 2002, 288

28135

02-04-2003

Stb. 2003, 139

01-07-2003

 

Wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 187

28643

05-06-2003

Stb. 2003, 263

18-04-2003

 

Wijziging

30-01-2003

Stb. 2003, 49

28493

04-04-2003

Stb. 2003, 153

19-02-2003

t/m 07-03-2002

 

Wijziging

06-02-2003

Stb. 2003, 56

28243

08-02-2003

Stb. 2003, 57

t/m 07-03-2002

 

Wijziging

06-02-2003

Stb. 2003, 56

28243

06-02-2003

Stb. 2003, 56

 

Wijziging

28-11-2002

Stb. 2002, 631
met Verbeterblad

27728

07-02-2003

Stb. 2003, 54

25-01-2003

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 352

27597

24-12-2002

Stb. 2003, 25

01-09-2002

 

Wijziging

13-07-2002

Stb. 2002, 413

27849

13-07-2002

Stb. 2002, 414

 

Wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 387

27783

23-07-2002

Stb. 2002, 432

01-08-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 613

27682

16-01-2002

Stb. 2002, 36

28-06-2002

 

Wijziging

18-04-2002
samen met
18-04-2002

Stb. 2002, 209
samen met
Stb. 2002, 210

27291
samen met
28186

06-06-2002

Stb. 2002, 323

20-03-2002

 

Wijziging

17-01-2002

Stb. 2002, 59

27884

04-03-2002

Stb. 2002, 139

01-01-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

 

Wijziging

27-09-2001

Stb. 2001, 481

27472

27-09-2001

Stb. 2001, 481

22-12-2001

 

Wijziging

01-11-2001

Stb. 2001, 649

27697

01-11-2001

Stb. 2001, 649

21-12-2001

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 636

27206

06-12-2001

Stb. 2001, 636

24-08-2001

 

Wijziging

28-06-2001

Stb. 2001, 375

27616

28-06-2001

Stb. 2001, 375

25-07-2001

 

Wijziging

05-07-2001

Stb. 2001, 352

27597

05-07-2001

Stb. 2001, 352

11-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 207

27265

20-04-2001

Stb. 2001, 208

09-05-2001

 

Wijziging

11-04-2001

Stb. 2001, 209

27493

11-04-2001

Stb. 2001, 209

01-04-2001

 

Wijziging

23-11-2000

Stb. 2000, 496

26975

20-03-2001

Stb. 2001, 144

08-12-2000

 

Wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 515

27266

15-11-2000

Stb. 2000, 515

29-10-1999

 

Wijziging

06-10-1999

Stb. 1999, 445

26427

06-10-1999

Stb. 1999, 445

01-08-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 733

25871

10-12-1998

Stb. 1998, 733

 

Wijziging

18-06-1998
samen met
02-04-1998
samen met
28-01-1999

Stb. 1998, 398
samen met
Stb. 1999, 30
samen met
Stb. 1998, 228

25459
samen met
25409
samen met
25836

18-06-1998

Stb. 1998, 398

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

28-07-1999

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 313

25979

01-07-1999

Stb. 1999, 313

12-03-1999

 

Wijziging

15-02-1999

Stb. 1999, 111

26224

15-02-1999

Stb. 1999, 111

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-02-1999

 

Wijziging

10-12-1998

Stb. 1998, 712

25798

10-12-1998

Stb. 1998, 712

01-08-1998

 

Wijziging

04-08-1998

Stb. 1998, 496

 

04-08-1998

Stb. 1998, 496

 

Wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 398

25459

18-06-1998

Stb. 1998, 398

 

Wijziging

02-04-1998

Stb. 1998, 228

25409

02-04-1998

Stb. 1998, 228

 

Wijziging

05-03-1998

Stb. 1998, 148

25176

05-03-1998

Stb. 1998, 148

01-07-1998

 

Wijziging

23-04-1998

Stb. 1998, 294

24137

23-04-1998

Stb. 1998, 294

 

Wijziging

26-03-1998

Stb. 1998, 203

24233

02-04-1998

Stb. 1998, 204

19-06-1998

 

Wijziging

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25410

25-05-1998

Stb. 1998, 337

25-03-1998

 

Wijziging

05-03-1998

Stb. 1998, 148

25176

05-03-1998

Stb. 1998, 148

t/m 20-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997
samen met
05-03-1998

Stb. 1997, 237
samen met
Stb. 1998, 148

24778
samen met
25176

15-05-1997

Stb. 1997, 237

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

26-11-1997

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 542

25177

06-11-1997

Stb. 1997, 542

01-08-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 252

24683

15-05-1997

Stb. 1997, 252

23-07-1997

 

Wijziging

02-07-1997

Stb. 1997, 321

25197

02-07-1997

Stb. 1997, 321

11-06-1997

 

Wijziging

15-05-1997

Stb. 1997, 220

25041

15-05-1997

Stb. 1997, 220

14-05-1997

 

Wijziging

17-04-1997

Stb. 1997, 192

24614

17-04-1997

Stb. 1997, 192

25-04-1997

t/m 01-01-1996

 

Wijziging

10-04-1997

Stb. 1997, 162

24441

10-04-1997

Stb. 1997, 162

07-03-1997

 

Wijziging

14-02-1997

Stb. 1997, 105

24149

14-02-1997

Stb. 1997, 105

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

19-12-1996

Stb. 1996, 649

24645

19-12-1996

Stb. 1996, 649

t/m 01-02-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 580

24138

14-11-1996

Stb. 1996, 580

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 402

24455

04-07-1996

Stb. 1996, 402

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

04-07-1996

Stb. 1996, 403

23636

10-07-1996

Stb. 1996, 425

01-08-1996

 

Wijziging

31-05-1995

Stb. 1995, 318

23948

31-05-1995

Stb. 1995, 318

29-05-1996

 

Wijziging

25-04-1996

Stb. 1996, 271

24228

25-04-1996

Stb. 1996, 271

13-03-1996

t/m 01-08-1994

 

Wijziging

31-01-1996

Stb. 1996, 157

24168

31-01-1996

Stb. 1996, 157

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

22-12-1995

 

Wijziging

30-11-1995

Stb. 1995, 612

23947

30-11-1995

Stb. 1995, 612

 

Wijziging

16-11-1995

Stb. 1995, 616

23078

16-11-1995

Stb. 1995, 616

01-08-1995

 

Wijziging

31-05-1995

Stb. 1995, 319

24136

19-06-1995

Stb. 1995, 342

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 155

23693

31-03-1995

Stb. 1995, 156

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

 

Wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

12-04-1995

 

Wijziging

09-03-1995

Stb. 1995, 184

23792

09-03-1995

Stb. 1995, 184

01-01-1995

 

Wijziging

27-04-1994

Stb. 1994, 420

23217

27-04-1994

Stb. 1994, 420

30-12-1994

 

Wijziging

23-12-1994

Stb. 1994, 940

23486

23-12-1994
samen met
23-12-1994

Stb. 1994, 940
samen met
Stb. 1994, 941

16-12-1994

 

Wijziging

01-12-1994

Stb. 1994, 848

23553

01-12-1994

Stb. 1994, 848

31-08-1994

 

Wijziging

29-06-1994

Stb. 1994, 640

23169

29-07-1994

Stb. 1994, 641

 

 

Tekstplaatsing

12-08-1994

Stb. 1994, 621

01-08-1994

 

Wijziging

31-01-1996

Stb. 1996, 157

24168

31-01-1996

Stb. 1996, 157

 

Wijziging

10-03-1994

Stb. 1994, 255

22900

15-06-1994

Stb. 1994, 469

15-04-1994

 

Wijziging

12-05-1993
samen met
07-07-1993

Stb. 1993, 270
samen met
Stb. 1993, 405

22353
samen met
22726

29-03-1994

Stb. 1994, 262

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 270

22353

08-09-1993

Stb. 1993, 495

19-01-1994

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1994, 29

22543

29-12-1993

Stb. 1994, 30

01-01-1994

 

Wijziging

23-12-1993

Stb. 1993, 690

23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 716

23070

15-12-1993

Stb. 1993, 716

 

Wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

 

Wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 422
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 693

22061
samen met

samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

24-11-1993

 

Wijziging

27-10-1993

Stb. 1993, 587

23135

27-10-1993

Stb. 1993, 587

06-10-1993

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 270

22353

29-03-1994

Stb. 1994, 262

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 270

22353

08-09-1993

Stb. 1993, 495

01-08-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 405

22726

07-07-1993

Stb. 1993, 405

30-07-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 411

23074

07-07-1993

Stb. 1993, 411

07-07-1993

 

Wijziging

07-07-1993

Stb. 1993, 405

22726

24-06-1993

Stb. 1993, 332

 

Wijziging

21-04-1993

Stb. 1993, 253

21871

24-06-1993

Stb. 1993, 332

02-06-1993

t/m 23-12-1992

 

Wijziging

12-05-1993

Stb. 1993, 270

22353

12-05-1993

Stb. 1993, 270

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

23-12-1992

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 662

22467

03-12-1992

Stb. 1992, 662

 

Wijziging

03-12-1992

Stb. 1992, 663

22461

03-12-1992

Stb. 1992, 663

01-08-1992

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

27-02-1992

Stb. 1992, 113

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

18-06-1992

Stb. 1992, 347

15-07-1992

 

Wijziging

01-07-1992

Stb. 1992, 364

22499

01-07-1992

Stb. 1992, 364

01-07-1992

 

Wijziging

21-05-1992

Stb. 1992, 245

22469

21-05-1992

Stb. 1992, 245

26-06-1992

t/m 01-01-1992

 

Wijziging

18-06-1992

Stb. 1992, 310

22397

18-06-1992

Stb. 1992, 310

20-03-1992

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 113

22157

27-02-1992

Stb. 1992, 113

14-03-1992

 

Wijziging

27-02-1992

Stb. 1992, 98

22162

27-02-1992

Stb. 1992, 98

01-01-1992

 

Wijziging

25-10-1989
samen met
04-12-1991

Stb. 1989, 492
samen met
Stb. 1991, 609

20503
samen met

20-02-1990

Stb. 1990, 90

08-11-1991

 

Wijziging

28-10-1991

Stb. 1991, 543

22106

28-10-1991

Stb. 1991, 543

26-07-1991

 

Wijziging

22-05-1991

Stb. 1991, 394

21437

22-05-1991

Stb. 1991, 394

31-05-1991

 

Wijziging

15-05-1991

Stb. 1991, 246

21601

15-05-1991

Stb. 1991, 246

17-05-1991

 

Wijziging

10-04-1991

Stb. 1991, 216

21643

10-04-1991

Stb. 1991, 216

01-05-1991

 

Wijziging

10-04-1991

Stb. 1991, 174

21940

10-04-1991

Stb. 1991, 174

27-02-1991

 

Wijziging

07-02-1991

Stb. 1991, 73

21546

07-02-1991

Stb. 1991, 73

01-01-1991

 

Wijziging

09-05-1990

Stb. 1990, 298

20708

19-07-1990

Stb. 1990, 421

01-08-1990

 

Wijziging

04-07-1990

Stb. 1990, 362

21558

04-07-1990

Stb. 1990, 362

01-01-1990

 

Wijziging

20-12-1989

Stb. 1989, 578

21124

20-12-1989

Stb. 1989, 578

01-08-1989

 

Wijziging

01-12-1988

Stb. 1988, 559

20080

01-12-1988

Stb. 1988, 559

01-01-1989

 

Wijziging

01-12-1988

Stb. 1988, 559

20080

01-12-1988

Stb. 1988, 559

21-12-1988

 

Wijziging

01-12-1988

Stb. 1988, 559

20080

01-12-1988

Stb. 1988, 559

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

27-07-1988

t/m 01-08-1987

 

Wijziging

07-07-1988

Stb. 1988, 332

20273

07-07-1988

Stb. 1988, 332

01-01-1988

 

Wijziging

04-07-1990

Stb. 1990, 363

21451

04-07-1990

Stb. 1990, 363

 

Wijziging

23-12-1987

Stb. 1987, 613

20032

23-12-1987

Stb. 1987, 613

 

 

Tekstplaatsing

28-12-1987

Stb. 1987, 614
met Verbeterblad


01-08-1987

 

Wijziging

07-07-1988

Stb. 1988, 332

20273

07-07-1988

Stb. 1988, 332

 

Wijziging

24-12-1986

Stb. 1986, 719

18841

24-12-1986

Stb. 1986, 719

15-05-1987

 

Wijziging

29-04-1987

Stb. 1987, 198

19862

29-04-1987

Stb. 1987, 198

17-04-1987

 

Wijziging

25-03-1987

Stb. 1987, 157

18480

25-03-1987

Stb. 1987, 157

22-03-1987

 

Wijziging

24-12-1986

Stb. 1986, 717

19483

24-12-1986

Stb. 1986, 717

28-05-1986

t/m 01-08-1985

 

Wijziging

02-05-1986

Stb. 1986, 255

19054

02-05-1986

Stb. 1986, 255

01-08-1985

 

Wijziging

24-12-1986

Stb. 1986, 719

18841

24-12-1986

Stb. 1986, 719

 

Wijziging

02-05-1986

Stb. 1986, 255

19054

02-05-1986

Stb. 1986, 255

 

Wijziging

04-07-1985

Stb. 1985, 393

18947

04-07-1985

Stb. 1985, 393

 

Wijziging

19-12-1984

Stb. 1984, 653

18321

19-12-1984

Stb. 1984, 653

01-04-1985

 

Wijziging

04-07-1985

Stb. 1985, 408

18525

04-07-1985

Stb. 1985, 408

01-01-1985

 

Wijziging

01-12-1988

Stb. 1988, 559

20080

01-12-1988

Stb. 1988, 559

 

Wijziging

19-12-1984

Stb. 1984, 653

18321

19-12-1984

Stb. 1984, 653

 

Nieuwe regeling

15-12-1982

Stb. 1982, 730

19-12-1984

Stb. 1984, 653

 

 

Tekstplaatsing

21-12-1984

Stb. 1984, 654

Opmerkingen

 • 1)

  Heeft betrekking op Artikel 86, Artikel 111