Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de expertisecentra

Geldend op 01-05-2002


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 169a. Gebruik sociaal-fiscaal nummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 169

  • 1. De rechtspersoon, bedoeld in artikel 169, kan het sociaal-fiscaal nummer van het personeelslid dat bij afwezigheid wordt vervangen, en van degene die het personeelslid tijdelijk vervangt, uitsluitend in het kader van het doel, bedoeld in artikel 169, eerste lid, onderdeel a, gebruiken in het verkeer met:

   • a. het personeelslid onderscheidenlijk degene die het personeelslid tijdelijk vervangt,

   • b. het bevoegd gezag van de school dan wel het bestuur van de centrale dienst waar de in onderdeel a bedoelde personen werkzaam zijn,

   • c. Onze minister,

   • d. de instantie, bedoeld in artikel 170, vijfde lid, of

   • e. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

  • 2. Het sociaal-fiscaal nummer wordt op een daartoe strekkend verzoek van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon aan die rechtspersoon verstrekt door het bevoegd gezag van de school dan wel het bestuur van de centrale dienst waar het personeelslid dat bij afwezigheid wordt vervangen, werkzaam is.

  • 3. Indien dat ten behoeve van het verslag, bedoeld in artikel 172, tweede lid, noodzakelijk is, worden gegevens daarin slechts zodanig openbaar gemaakt dat daaraan geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk persoon kunnen worden ontleend, tenzij het betreft de controle op de juistheid van de gegevens in het kader van de controle op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van aan of door de rechtspersoon gedane uitgaven. Daarbij kunnen de sociaal-fiscale nummers worden vergeleken met de sociaal-fiscale nummers die door andere daartoe bij of krachtens de wet bevoegde instanties zijn verstrekt.